Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİREM

  БИРÉМ (би... + лат. remus – авар) – Гядим Ромада е.я. 8–1 ясрлярдя икиъярэяли аварлы дюйцш эямиси (Гядим Йунаныстанда бийер адланырды). Субасымы 60-100 т, уз. 30–38 м, ени тягр. 5 м, эяминин суйа чюкмяси 0,5–1 м иди. Ясасян, суалты таранлар, баллисталар вя катапултларла тяъщиз олунурду; дюйцшчцляр охкамандан вя сапанддан истифадя едирдиляр. Ялавя щярякятвериъи кими галдырыъы дор аьаъында дцзбуъаглы формада йелкян тятбиг олу- нурду. Б.-ин Финикийа, йунан вя Рома типляри мювъуд иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİREM

  БИРÉМ (би... + лат. remus – авар) – Гядим Ромада е.я. 8–1 ясрлярдя икиъярэяли аварлы дюйцш эямиси (Гядим Йунаныстанда бийер адланырды). Субасымы 60-100 т, уз. 30–38 м, ени тягр. 5 м, эяминин суйа чюкмяси 0,5–1 м иди. Ясасян, суалты таранлар, баллисталар вя катапултларла тяъщиз олунурду; дюйцшчцляр охкамандан вя сапанддан истифадя едирдиляр. Ялавя щярякятвериъи кими галдырыъы дор аьаъында дцзбуъаглы формада йелкян тятбиг олу- нурду. Б.-ин Финикийа, йунан вя Рома типляри мювъуд иди.

  BİREM

  БИРÉМ (би... + лат. remus – авар) – Гядим Ромада е.я. 8–1 ясрлярдя икиъярэяли аварлы дюйцш эямиси (Гядим Йунаныстанда бийер адланырды). Субасымы 60-100 т, уз. 30–38 м, ени тягр. 5 м, эяминин суйа чюкмяси 0,5–1 м иди. Ясасян, суалты таранлар, баллисталар вя катапултларла тяъщиз олунурду; дюйцшчцляр охкамандан вя сапанддан истифадя едирдиляр. Ялавя щярякятвериъи кими галдырыъы дор аьаъында дцзбуъаглы формада йелкян тятбиг олу- нурду. Б.-ин Финикийа, йунан вя Рома типляри мювъуд иди.