Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DUODENİT

  ДУОДЕНИТ – оникибармаг баьырсаьын селикли гишасыны зядяляйян илтищаби просес. Ясасян, гейри-дцзэцн гидаланма иля ялагядардыр; даща чох мядя вя баьырсагларын илтищабы заманы инкишаф едир. Щеликобаътер Пйлори бактерийалары Д.-ин ясас сябябляриндян бири кими эюстярилир. Д.-ин кяскин, хроники, йайылмыш, мящдуд, щабеля флегманоз, атрофик, катарал, ерозийалы, сятщи формалары айырд едилир. Ерозийалы Д. бязян хора хястялийинин инкишафына сябяб олур. Флегманоз Д. заманы хястя кяскин арыглайыр. Сятщи Д., адятян, хроники эедишли олур. Катарал Д., чох вахт юз-юзцня саьалыр. Я л а м я т л я р и: гарынцстц нащийядя аьры, црякбуланма, бязян гусма, цмуми язэинлик, иштащанын азалмасы вя с. Диагноз дуоденофиброскопийа иля дягигляшдирилир. М ц а л и ъ я с и: пящриз гидаланмасы, расиондан кяскин гидалар, исти чай, гящвя, йаьлы ят чыхарылыр, спиртли ичкиляр гадаьан олунур. Хястяйя, ясасян, мцхтялиф йармалардан тярявяз булйонунда щазырланмыш дуру хюрякляр, аз мигдарда йаьсыз ят, сцдлц-тярявязли йемякляр верилир. Дярманлардан антасидляр, антисекретор дярманлар, микроб ялейщиня препаратлар, антибиотикляр, спазмолитикляр, аьрыкясиъиляр тяйин едилир. П р оф и л а к т и к а с ы: дцзэцн гидаланманын тямин едилмяси, мядя вя баьырсаг хястяликляринин вахтында мцалиъяси.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DUODENİT

  ДУОДЕНИТ – оникибармаг баьырсаьын селикли гишасыны зядяляйян илтищаби просес. Ясасян, гейри-дцзэцн гидаланма иля ялагядардыр; даща чох мядя вя баьырсагларын илтищабы заманы инкишаф едир. Щеликобаътер Пйлори бактерийалары Д.-ин ясас сябябляриндян бири кими эюстярилир. Д.-ин кяскин, хроники, йайылмыш, мящдуд, щабеля флегманоз, атрофик, катарал, ерозийалы, сятщи формалары айырд едилир. Ерозийалы Д. бязян хора хястялийинин инкишафына сябяб олур. Флегманоз Д. заманы хястя кяскин арыглайыр. Сятщи Д., адятян, хроники эедишли олур. Катарал Д., чох вахт юз-юзцня саьалыр. Я л а м я т л я р и: гарынцстц нащийядя аьры, црякбуланма, бязян гусма, цмуми язэинлик, иштащанын азалмасы вя с. Диагноз дуоденофиброскопийа иля дягигляшдирилир. М ц а л и ъ я с и: пящриз гидаланмасы, расиондан кяскин гидалар, исти чай, гящвя, йаьлы ят чыхарылыр, спиртли ичкиляр гадаьан олунур. Хястяйя, ясасян, мцхтялиф йармалардан тярявяз булйонунда щазырланмыш дуру хюрякляр, аз мигдарда йаьсыз ят, сцдлц-тярявязли йемякляр верилир. Дярманлардан антасидляр, антисекретор дярманлар, микроб ялейщиня препаратлар, антибиотикляр, спазмолитикляр, аьрыкясиъиляр тяйин едилир. П р оф и л а к т и к а с ы: дцзэцн гидаланманын тямин едилмяси, мядя вя баьырсаг хястяликляринин вахтында мцалиъяси.

  DUODENİT

  ДУОДЕНИТ – оникибармаг баьырсаьын селикли гишасыны зядяляйян илтищаби просес. Ясасян, гейри-дцзэцн гидаланма иля ялагядардыр; даща чох мядя вя баьырсагларын илтищабы заманы инкишаф едир. Щеликобаътер Пйлори бактерийалары Д.-ин ясас сябябляриндян бири кими эюстярилир. Д.-ин кяскин, хроники, йайылмыш, мящдуд, щабеля флегманоз, атрофик, катарал, ерозийалы, сятщи формалары айырд едилир. Ерозийалы Д. бязян хора хястялийинин инкишафына сябяб олур. Флегманоз Д. заманы хястя кяскин арыглайыр. Сятщи Д., адятян, хроники эедишли олур. Катарал Д., чох вахт юз-юзцня саьалыр. Я л а м я т л я р и: гарынцстц нащийядя аьры, црякбуланма, бязян гусма, цмуми язэинлик, иштащанын азалмасы вя с. Диагноз дуоденофиброскопийа иля дягигляшдирилир. М ц а л и ъ я с и: пящриз гидаланмасы, расиондан кяскин гидалар, исти чай, гящвя, йаьлы ят чыхарылыр, спиртли ичкиляр гадаьан олунур. Хястяйя, ясасян, мцхтялиф йармалардан тярявяз булйонунда щазырланмыш дуру хюрякляр, аз мигдарда йаьсыз ят, сцдлц-тярявязли йемякляр верилир. Дярманлардан антасидляр, антисекретор дярманлар, микроб ялейщиня препаратлар, антибиотикляр, спазмолитикляр, аьрыкясиъиляр тяйин едилир. П р оф и л а к т и к а с ы: дцзэцн гидаланманын тямин едилмяси, мядя вя баьырсаг хястяликляринин вахтында мцалиъяси.