Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRENDRA Bir Bikram Şah Deva

  БИРÉНДРА Бир Бикрам Шащ Дева (28.12.1945, Катманду – 1.6.2001, Катманду) – Непал кралы (31.1.1972). Таъгойма мярасими 1975 ил февралын 24-дя кечирилмишдир. Мцг. Ъозеф коллеъиндя (Даръилинг, Щиндистан), Итон коллеъиндя (Б.Британийа), Щарвард Ун-тиндя (АБШ) тящсил алмышдыр. Дещли Ун-тинин щцгуг докторудур. 1975 илдя конститусийайа практики олараг кралын мцтляг щакимиййятини мющкямляндирян икинъи дцзялиши елан етмишдир. 1979 илдя Непалын дювлят гурулушу иля баьлы милли референдум кечирмишдир. 1981 илдя конститусийайа Милли Панчайата (шурайа) вя йерли панчайатлара сечкилярин йени гайдаларыны, щямчинин баш назирин тяйин олунмасынын йени гайдасыны нязярдя тутан цчцнъц дцзялиши гябул етмишдир. 1990 ил конститусийасына эюря мящдуд щакимиййятли дювлят башчысы елан олунмушдур. Гошулмамаг сийасятини, Щиндистан вя Чиня гаршы бярабяр мясафя сахламаг сийасятини щяйата кечирмиш, Непалы “сцлщ зонасы” елан етмишдир. Вялиящди шащзадя Дипендранын тяшкил етдийи суи-гясд нятиъясиндя юлдцрцлмцшдцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRENDRA Bir Bikram Şah Deva

  БИРÉНДРА Бир Бикрам Шащ Дева (28.12.1945, Катманду – 1.6.2001, Катманду) – Непал кралы (31.1.1972). Таъгойма мярасими 1975 ил февралын 24-дя кечирилмишдир. Мцг. Ъозеф коллеъиндя (Даръилинг, Щиндистан), Итон коллеъиндя (Б.Британийа), Щарвард Ун-тиндя (АБШ) тящсил алмышдыр. Дещли Ун-тинин щцгуг докторудур. 1975 илдя конститусийайа практики олараг кралын мцтляг щакимиййятини мющкямляндирян икинъи дцзялиши елан етмишдир. 1979 илдя Непалын дювлят гурулушу иля баьлы милли референдум кечирмишдир. 1981 илдя конститусийайа Милли Панчайата (шурайа) вя йерли панчайатлара сечкилярин йени гайдаларыны, щямчинин баш назирин тяйин олунмасынын йени гайдасыны нязярдя тутан цчцнъц дцзялиши гябул етмишдир. 1990 ил конститусийасына эюря мящдуд щакимиййятли дювлят башчысы елан олунмушдур. Гошулмамаг сийасятини, Щиндистан вя Чиня гаршы бярабяр мясафя сахламаг сийасятини щяйата кечирмиш, Непалы “сцлщ зонасы” елан етмишдир. Вялиящди шащзадя Дипендранын тяшкил етдийи суи-гясд нятиъясиндя юлдцрцлмцшдцр.

  BİRENDRA Bir Bikram Şah Deva

  БИРÉНДРА Бир Бикрам Шащ Дева (28.12.1945, Катманду – 1.6.2001, Катманду) – Непал кралы (31.1.1972). Таъгойма мярасими 1975 ил февралын 24-дя кечирилмишдир. Мцг. Ъозеф коллеъиндя (Даръилинг, Щиндистан), Итон коллеъиндя (Б.Британийа), Щарвард Ун-тиндя (АБШ) тящсил алмышдыр. Дещли Ун-тинин щцгуг докторудур. 1975 илдя конститусийайа практики олараг кралын мцтляг щакимиййятини мющкямляндирян икинъи дцзялиши елан етмишдир. 1979 илдя Непалын дювлят гурулушу иля баьлы милли референдум кечирмишдир. 1981 илдя конститусийайа Милли Панчайата (шурайа) вя йерли панчайатлара сечкилярин йени гайдаларыны, щямчинин баш назирин тяйин олунмасынын йени гайдасыны нязярдя тутан цчцнъц дцзялиши гябул етмишдир. 1990 ил конститусийасына эюря мящдуд щакимиййятли дювлят башчысы елан олунмушдур. Гошулмамаг сийасятини, Щиндистан вя Чиня гаршы бярабяр мясафя сахламаг сийасятини щяйата кечирмиш, Непалы “сцлщ зонасы” елан етмишдир. Вялиящди шащзадя Дипендранын тяшкил етдийи суи-гясд нятиъясиндя юлдцрцлмцшдцр.