Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DURQAPUR

  DURQAPÚR – Hindistanın ş.-indә, Qәrbi Benqaliya ştatında şәhәr. Әh. 581,4 min (2011; әhalisinin sayına görә ştatın üçüncü şәhәri). Damodar çayı sahilindә, Asansol– Barddhaman avtomobil yolunun üzәrindә yerlәşir.

  1950-ъи иллярин сонларында кичик мяскянин йериндя Гярби Бенгалийанын йени сянайе (ясасян, металлурэийа) мяркязляриндян бири кими салынмышдыр. Д.-ун штатын ири сянайе мяркязи кими йарадылмасы идейасы Гярби Бенгалийа штатынын баш назири, Ъ.Нещрунун ян йахын силащдашы вя шяхси щякими Бидщан Чандра Ройа мяхсус олмушдур.

  Д. металлурэийа вя машынгайырманын ири мяркязидир. Чугун, полад (о ъцмлядян лещирлянмиш полад), мядян-шахта аваданлыглары, нафталин, азот эцбряляри, оптик шцшя вя с. истещсал едян мцяссисяляр фяалиййят эюстярир. Мцщцм енерэетика мяркязидир; ИЕС (5 СЕС вя 3 ИЕС-дян ибарят комплек- сядахилдир) вар.


  Д. йахынлыьында даш кюмцр (Ранигунъ йатаьы) щасил едилир. Шящярятрафында Ращресвар-Шиб-Мандир мябяд комплекси (13 яср) йерляшир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DURQAPUR

  DURQAPÚR – Hindistanın ş.-indә, Qәrbi Benqaliya ştatında şәhәr. Әh. 581,4 min (2011; әhalisinin sayına görә ştatın üçüncü şәhәri). Damodar çayı sahilindә, Asansol– Barddhaman avtomobil yolunun üzәrindә yerlәşir.

  1950-ъи иллярин сонларында кичик мяскянин йериндя Гярби Бенгалийанын йени сянайе (ясасян, металлурэийа) мяркязляриндян бири кими салынмышдыр. Д.-ун штатын ири сянайе мяркязи кими йарадылмасы идейасы Гярби Бенгалийа штатынын баш назири, Ъ.Нещрунун ян йахын силащдашы вя шяхси щякими Бидщан Чандра Ройа мяхсус олмушдур.

  Д. металлурэийа вя машынгайырманын ири мяркязидир. Чугун, полад (о ъцмлядян лещирлянмиш полад), мядян-шахта аваданлыглары, нафталин, азот эцбряляри, оптик шцшя вя с. истещсал едян мцяссисяляр фяалиййят эюстярир. Мцщцм енерэетика мяркязидир; ИЕС (5 СЕС вя 3 ИЕС-дян ибарят комплек- сядахилдир) вар.


  Д. йахынлыьында даш кюмцр (Ранигунъ йатаьы) щасил едилир. Шящярятрафында Ращресвар-Шиб-Мандир мябяд комплекси (13 яср) йерляшир.

  DURQAPUR

  DURQAPÚR – Hindistanın ş.-indә, Qәrbi Benqaliya ştatında şәhәr. Әh. 581,4 min (2011; әhalisinin sayına görә ştatın üçüncü şәhәri). Damodar çayı sahilindә, Asansol– Barddhaman avtomobil yolunun üzәrindә yerlәşir.

  1950-ъи иллярин сонларында кичик мяскянин йериндя Гярби Бенгалийанын йени сянайе (ясасян, металлурэийа) мяркязляриндян бири кими салынмышдыр. Д.-ун штатын ири сянайе мяркязи кими йарадылмасы идейасы Гярби Бенгалийа штатынын баш назири, Ъ.Нещрунун ян йахын силащдашы вя шяхси щякими Бидщан Чандра Ройа мяхсус олмушдур.

  Д. металлурэийа вя машынгайырманын ири мяркязидир. Чугун, полад (о ъцмлядян лещирлянмиш полад), мядян-шахта аваданлыглары, нафталин, азот эцбряляри, оптик шцшя вя с. истещсал едян мцяссисяляр фяалиййят эюстярир. Мцщцм енерэетика мяркязидир; ИЕС (5 СЕС вя 3 ИЕС-дян ибарят комплек- сядахилдир) вар.


  Д. йахынлыьында даш кюмцр (Ранигунъ йатаьы) щасил едилир. Шящярятрафында Ращресвар-Шиб-Мандир мябяд комплекси (13 яср) йерляшир.