Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİREVLİ BİTKİLƏR

  БИРЕВЛИ БИТКИЛЯР – еркяк вя диши ъинсиййят органлары (чичякли биткилярдя – еркякъикли вя дишиъикли чичякляр; архегонилилярдя – архегони вя антеридиляр; ибтидаи биткилярдя – оогони вя антеридиляр) ейни фярд цзяриндя олан биткиляр. Мяс., палыд, фыстыг, гоз, шабалыд, фындыг, хийар, гарпыз, гарьыдалы вя с. Ъинсиййят органлары бир фярд цзяриндя йерляшян чичяксиз биткиляр (бир чох йосун, мамыр нювляри вя с.) дя Б.б.-дир. Мцгайися цчцн бах икиевли биткиляр, чохевли биткиляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİREVLİ BİTKİLƏR

  БИРЕВЛИ БИТКИЛЯР – еркяк вя диши ъинсиййят органлары (чичякли биткилярдя – еркякъикли вя дишиъикли чичякляр; архегонилилярдя – архегони вя антеридиляр; ибтидаи биткилярдя – оогони вя антеридиляр) ейни фярд цзяриндя олан биткиляр. Мяс., палыд, фыстыг, гоз, шабалыд, фындыг, хийар, гарпыз, гарьыдалы вя с. Ъинсиййят органлары бир фярд цзяриндя йерляшян чичяксиз биткиляр (бир чох йосун, мамыр нювляри вя с.) дя Б.б.-дир. Мцгайися цчцн бах икиевли биткиляр, чохевли биткиляр.

  BİREVLİ BİTKİLƏR

  БИРЕВЛИ БИТКИЛЯР – еркяк вя диши ъинсиййят органлары (чичякли биткилярдя – еркякъикли вя дишиъикли чичякляр; архегонилилярдя – архегони вя антеридиляр; ибтидаи биткилярдя – оогони вя антеридиляр) ейни фярд цзяриндя олан биткиляр. Мяс., палыд, фыстыг, гоз, шабалыд, фындыг, хийар, гарпыз, гарьыдалы вя с. Ъинсиййят органлары бир фярд цзяриндя йерляшян чичяксиз биткиляр (бир чох йосун, мамыр нювляри вя с.) дя Б.б.-дир. Мцгайися цчцн бах икиевли биткиляр, чохевли биткиляр.