Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DURU Sürəyya

  ДУРУ Сцряййа (1930, Самсун – 21.2.1988, Истанбул) – тцрк кинорежиссору вя продцсер. Галатасарай лисейини битирдикдян сонра Истанбул Ун-тинин щцгуг факцлтясиня дахил олмуш, лакин тящсилини йарымчыг гоймушдур. 1957 илдя “Мурадфилм” ширкятини йаратмышдыр. Кинода дебцтц 1960 илдя чякдийи “Истанбулда ешг башгадыр” филмидир. Ясас филмляри: “Малкочоьлу” (1966), “Рябия” (1973), “Бедрана” (1974), “Гара чаршаблы эялин” (1975), “Эцняшли батаглыг” (1977), “Дярйа эцлц” (1980), “Фатмаьцлцн сучу ня?” (1986), “Узун бир эеъя” (1987), “Ада” (1988).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DURU Sürəyya

  ДУРУ Сцряййа (1930, Самсун – 21.2.1988, Истанбул) – тцрк кинорежиссору вя продцсер. Галатасарай лисейини битирдикдян сонра Истанбул Ун-тинин щцгуг факцлтясиня дахил олмуш, лакин тящсилини йарымчыг гоймушдур. 1957 илдя “Мурадфилм” ширкятини йаратмышдыр. Кинода дебцтц 1960 илдя чякдийи “Истанбулда ешг башгадыр” филмидир. Ясас филмляри: “Малкочоьлу” (1966), “Рябия” (1973), “Бедрана” (1974), “Гара чаршаблы эялин” (1975), “Эцняшли батаглыг” (1977), “Дярйа эцлц” (1980), “Фатмаьцлцн сучу ня?” (1986), “Узун бир эеъя” (1987), “Ада” (1988).

  DURU Sürəyya

  ДУРУ Сцряййа (1930, Самсун – 21.2.1988, Истанбул) – тцрк кинорежиссору вя продцсер. Галатасарай лисейини битирдикдян сонра Истанбул Ун-тинин щцгуг факцлтясиня дахил олмуш, лакин тящсилини йарымчыг гоймушдур. 1957 илдя “Мурадфилм” ширкятини йаратмышдыр. Кинода дебцтц 1960 илдя чякдийи “Истанбулда ешг башгадыр” филмидир. Ясас филмляри: “Малкочоьлу” (1966), “Рябия” (1973), “Бедрана” (1974), “Гара чаршаблы эялин” (1975), “Эцняшли батаглыг” (1977), “Дярйа эцлц” (1980), “Фатмаьцлцн сучу ня?” (1986), “Узун бир эеъя” (1987), “Ада” (1988).