Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRƏBÖCƏKLƏR

  БИРЯБЮЪЯКЛЯР (Псйллинеа) – бярабярганадлылар йарымдястяси. Биря кими сычрайан (ады да бурадандыр) хырда ъцъцлярдир (1–6 мм), бядяни адятян йашыл, йахуд гящвяйи, ганадлары йа шяффаф, йа да нахышлыдыр. Дцнйада 2000-дян чох, о ъцмлядян Азярб.-да 120 нювц мялумдур. Битки ширяси иля гидаланыр, чох вахт колонийаларла йашайырлар. Сцрфяляри (нимфалары) эирдя, чох йастылашмыш, азщярякятлидир; битки йарпаглары цзяриндя фырларын йаранмасына сябяб олур. Йашлы фярдляр нювдахили коммуникасийа цчцн истифадя олунан (еркяйин дишини ахтармасы вя с.) вя битки иля йайылан вибрасийа сигналлары бурахыр. Баллыъалар адланан бир сыра нювляри мейвя биткиляринин ъидди зярявериъиляридир. Псйлла ъинсинин 2 нцмайяндяси: алма баллыъасы (П. мали) вя армуд баллыъасы (П. пйри) даща тящлцкялидир.

          Алма баллыъасы (Псйлла мали).

       Ясасян, сцрфяляри зяряр вурур. Биткилярин ширяси иля гидаланараг онларын бюйцмясинин лянэимясиня, йарпаг вя зоьларынын гурумасына, гюнчялярин, чичяклярин вя тумуръугларынын тюкцлмясиня сябяб олур. Нимфаларын ифраз етдийи йапышган шякярли екскрементлярдя йарпаг, зоь вя мейвяляри бцтюв гара ярпля юртян щис эюбялякляри мяскян салыр. Бцтцн бунлар мящсулун щяъминин вя кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. М ц б а р и з я   т я д б и р л я р и кимйяви цсуллардыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRƏBÖCƏKLƏR

  БИРЯБЮЪЯКЛЯР (Псйллинеа) – бярабярганадлылар йарымдястяси. Биря кими сычрайан (ады да бурадандыр) хырда ъцъцлярдир (1–6 мм), бядяни адятян йашыл, йахуд гящвяйи, ганадлары йа шяффаф, йа да нахышлыдыр. Дцнйада 2000-дян чох, о ъцмлядян Азярб.-да 120 нювц мялумдур. Битки ширяси иля гидаланыр, чох вахт колонийаларла йашайырлар. Сцрфяляри (нимфалары) эирдя, чох йастылашмыш, азщярякятлидир; битки йарпаглары цзяриндя фырларын йаранмасына сябяб олур. Йашлы фярдляр нювдахили коммуникасийа цчцн истифадя олунан (еркяйин дишини ахтармасы вя с.) вя битки иля йайылан вибрасийа сигналлары бурахыр. Баллыъалар адланан бир сыра нювляри мейвя биткиляринин ъидди зярявериъиляридир. Псйлла ъинсинин 2 нцмайяндяси: алма баллыъасы (П. мали) вя армуд баллыъасы (П. пйри) даща тящлцкялидир.

          Алма баллыъасы (Псйлла мали).

       Ясасян, сцрфяляри зяряр вурур. Биткилярин ширяси иля гидаланараг онларын бюйцмясинин лянэимясиня, йарпаг вя зоьларынын гурумасына, гюнчялярин, чичяклярин вя тумуръугларынын тюкцлмясиня сябяб олур. Нимфаларын ифраз етдийи йапышган шякярли екскрементлярдя йарпаг, зоь вя мейвяляри бцтюв гара ярпля юртян щис эюбялякляри мяскян салыр. Бцтцн бунлар мящсулун щяъминин вя кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. М ц б а р и з я   т я д б и р л я р и кимйяви цсуллардыр.

  BİRƏBÖCƏKLƏR

  БИРЯБЮЪЯКЛЯР (Псйллинеа) – бярабярганадлылар йарымдястяси. Биря кими сычрайан (ады да бурадандыр) хырда ъцъцлярдир (1–6 мм), бядяни адятян йашыл, йахуд гящвяйи, ганадлары йа шяффаф, йа да нахышлыдыр. Дцнйада 2000-дян чох, о ъцмлядян Азярб.-да 120 нювц мялумдур. Битки ширяси иля гидаланыр, чох вахт колонийаларла йашайырлар. Сцрфяляри (нимфалары) эирдя, чох йастылашмыш, азщярякятлидир; битки йарпаглары цзяриндя фырларын йаранмасына сябяб олур. Йашлы фярдляр нювдахили коммуникасийа цчцн истифадя олунан (еркяйин дишини ахтармасы вя с.) вя битки иля йайылан вибрасийа сигналлары бурахыр. Баллыъалар адланан бир сыра нювляри мейвя биткиляринин ъидди зярявериъиляридир. Псйлла ъинсинин 2 нцмайяндяси: алма баллыъасы (П. мали) вя армуд баллыъасы (П. пйри) даща тящлцкялидир.

          Алма баллыъасы (Псйлла мали).

       Ясасян, сцрфяляри зяряр вурур. Биткилярин ширяси иля гидаланараг онларын бюйцмясинин лянэимясиня, йарпаг вя зоьларынын гурумасына, гюнчялярин, чичяклярин вя тумуръугларынын тюкцлмясиня сябяб олур. Нимфаларын ифраз етдийи йапышган шякярли екскрементлярдя йарпаг, зоь вя мейвяляри бцтюв гара ярпля юртян щис эюбялякляри мяскян салыр. Бцтцн бунлар мящсулун щяъминин вя кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. М ц б а р и з я   т я д б и р л я р и кимйяви цсуллардыр.