Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRƏLİ

  БИРЯЛИ – Иряван ханлыьынын Ведибасар мащалынын (9.9.1930 илдян Веди, 15.5. 1968 илдян Арарат р-nу) – Чанахчыдяря бюлэясиндя, Щачадаь д.-нын ятяйиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1826–28 илляр Русийа–Иран мцщарибяси заманы кяндин азярб. ящалиси говулмуш вя аз сонра бурада Ирандан вя Тцркийядян кючцрцлмцш ермяни аиляляри йерляшдирилмишдир. 3.7.1968 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Ланъар гойулмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRƏLİ

  БИРЯЛИ – Иряван ханлыьынын Ведибасар мащалынын (9.9.1930 илдян Веди, 15.5. 1968 илдян Арарат р-nу) – Чанахчыдяря бюлэясиндя, Щачадаь д.-нын ятяйиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1826–28 илляр Русийа–Иран мцщарибяси заманы кяндин азярб. ящалиси говулмуш вя аз сонра бурада Ирандан вя Тцркийядян кючцрцлмцш ермяни аиляляри йерляшдирилмишдир. 3.7.1968 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Ланъар гойулмушдур.

  BİRƏLİ

  БИРЯЛИ – Иряван ханлыьынын Ведибасар мащалынын (9.9.1930 илдян Веди, 15.5. 1968 илдян Арарат р-nу) – Чанахчыдяря бюлэясиндя, Щачадаь д.-нын ятяйиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1826–28 илляр Русийа–Иран мцщарибяси заманы кяндин азярб. ящалиси говулмуш вя аз сонра бурада Ирандан вя Тцркийядян кючцрцлмцш ермяни аиляляри йерляшдирилмишдир. 3.7.1968 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Ланъар гойулмушдур.