Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜKROU

  ДЦКРÓУ (Дуъроw) Ендрц (10.10.1793, Лондон – 27.1.1842, Лондон) – инэилис сирк артисти. Сирк атлети аилясиндя доьулмушдур; 4 йашындан сирк нюмряляриндя атасына ассистентлик етмишдир. Д. акробат, кяндирбаз, мащир атчапан олмушдур. Атла балет нюмряляриндя чыхышындан сонра мяшщурлашмышдыр. Лондонун “Ковент- Гарден” вя “Друри-Лейн” театрларынын тамашаларында иштирак етмишдир. Д. 1808–18 иллярдя Ф.Астлейин сиркиндя апарыъы атчапан олмушдур. 1818 илдя Парисдя чыхыш етмишдир; 1819 илдя труппа йаратмыш вя 1923 илядяк Франсада гастролда олмушдур. “Франсыз кирасири”, “Матросун гайыдышы”, “Венесийа карнавалы” вя с. атлы пантомималара гурулуш вермишдир. “Отеллонун юлцмц” пантомимасы Д.-нун ифасында дярин драматизми вя експрессийасы иля сечилирди. Д.-нун репертуарында “Санкт-Петербургдан эялян курйер” нюмряси хцсуси йер тутмуш, бу нюмрянин популйарлыьы Авропа сиркиндя ат иля классик нюмрялярин эениш йайылмасына сябяб олмушдур. Д. мащир актйор, пантомима устасы иди; мцасирляри ону О. Вестрис вя Е. Кинля мцгайися етмишляр. 1824 – 41 иллярдя Д. “Астлейин амфитеатры” Лондон сиркиня башчылыг етмишдир. Атлы батал сящняляри вя сирк нюмряляринин драматик сцжетля цзви сурятдя бирляшдийи иримигйаслы тамашалар щазырламышдыр (“Ватерлоо дюйцшц”, “Кромвел мцщарибяси” вя с.). Истедадлы тялимчи кими дя чыхыш етмишдир. 1832 илдя дцнйада илк дяфя олараг манежя тялим едилмиш зебрляри чыхартмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜKROU

  ДЦКРÓУ (Дуъроw) Ендрц (10.10.1793, Лондон – 27.1.1842, Лондон) – инэилис сирк артисти. Сирк атлети аилясиндя доьулмушдур; 4 йашындан сирк нюмряляриндя атасына ассистентлик етмишдир. Д. акробат, кяндирбаз, мащир атчапан олмушдур. Атла балет нюмряляриндя чыхышындан сонра мяшщурлашмышдыр. Лондонун “Ковент- Гарден” вя “Друри-Лейн” театрларынын тамашаларында иштирак етмишдир. Д. 1808–18 иллярдя Ф.Астлейин сиркиндя апарыъы атчапан олмушдур. 1818 илдя Парисдя чыхыш етмишдир; 1819 илдя труппа йаратмыш вя 1923 илядяк Франсада гастролда олмушдур. “Франсыз кирасири”, “Матросун гайыдышы”, “Венесийа карнавалы” вя с. атлы пантомималара гурулуш вермишдир. “Отеллонун юлцмц” пантомимасы Д.-нун ифасында дярин драматизми вя експрессийасы иля сечилирди. Д.-нун репертуарында “Санкт-Петербургдан эялян курйер” нюмряси хцсуси йер тутмуш, бу нюмрянин популйарлыьы Авропа сиркиндя ат иля классик нюмрялярин эениш йайылмасына сябяб олмушдур. Д. мащир актйор, пантомима устасы иди; мцасирляри ону О. Вестрис вя Е. Кинля мцгайися етмишляр. 1824 – 41 иллярдя Д. “Астлейин амфитеатры” Лондон сиркиня башчылыг етмишдир. Атлы батал сящняляри вя сирк нюмряляринин драматик сцжетля цзви сурятдя бирляшдийи иримигйаслы тамашалар щазырламышдыр (“Ватерлоо дюйцшц”, “Кромвел мцщарибяси” вя с.). Истедадлы тялимчи кими дя чыхыш етмишдир. 1832 илдя дцнйада илк дяфя олараг манежя тялим едилмиш зебрляри чыхартмышдыр.

  DÜKROU

  ДЦКРÓУ (Дуъроw) Ендрц (10.10.1793, Лондон – 27.1.1842, Лондон) – инэилис сирк артисти. Сирк атлети аилясиндя доьулмушдур; 4 йашындан сирк нюмряляриндя атасына ассистентлик етмишдир. Д. акробат, кяндирбаз, мащир атчапан олмушдур. Атла балет нюмряляриндя чыхышындан сонра мяшщурлашмышдыр. Лондонун “Ковент- Гарден” вя “Друри-Лейн” театрларынын тамашаларында иштирак етмишдир. Д. 1808–18 иллярдя Ф.Астлейин сиркиндя апарыъы атчапан олмушдур. 1818 илдя Парисдя чыхыш етмишдир; 1819 илдя труппа йаратмыш вя 1923 илядяк Франсада гастролда олмушдур. “Франсыз кирасири”, “Матросун гайыдышы”, “Венесийа карнавалы” вя с. атлы пантомималара гурулуш вермишдир. “Отеллонун юлцмц” пантомимасы Д.-нун ифасында дярин драматизми вя експрессийасы иля сечилирди. Д.-нун репертуарында “Санкт-Петербургдан эялян курйер” нюмряси хцсуси йер тутмуш, бу нюмрянин популйарлыьы Авропа сиркиндя ат иля классик нюмрялярин эениш йайылмасына сябяб олмушдур. Д. мащир актйор, пантомима устасы иди; мцасирляри ону О. Вестрис вя Е. Кинля мцгайися етмишляр. 1824 – 41 иллярдя Д. “Астлейин амфитеатры” Лондон сиркиня башчылыг етмишдир. Атлы батал сящняляри вя сирк нюмряляринин драматик сцжетля цзви сурятдя бирляшдийи иримигйаслы тамашалар щазырламышдыр (“Ватерлоо дюйцшц”, “Кромвел мцщарибяси” вя с.). Истедадлы тялимчи кими дя чыхыш етмишдир. 1832 илдя дцнйада илк дяфя олараг манежя тялим едилмиш зебрляри чыхартмышдыр.