Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜQON

  DÜQON (Dugong dugon) – sirenlәr dәstәsinin düqonlar fәsilәsindәn dәniz mәmәlisi. Bәdәninin uz. tәqr. 3 m (bәzәn daha çox), kütlәsi 400 kq-dan artıqdır. Üfüqi yerlәşәn quyruq üzgәcinin itiuclu iki pәri dәrin oyuqla ayrılır. Döş kürәklәri avarşәkilli, caynaqsızdır. Üzü әtlidir, aşağıya doğru әyilmişdir; üst dodağı qısa cod tüklә örtülüdür. Erkәk fәrdlәrdә kәsici dişlәr iri, fil dişinә bәnzәrdir. Qısa seyrәk tüklü belinin dәrisi hamardır. Yaşlı D.-un bәdәni göyümtül, yaxud qәhvәyiyәçalan (qarın tәrәfi açıqrәnglidir) aspid-boz, yenidoğulmuşlarınkı isә açıq-boz, yaxud krem (açıq-sarı) rәngdәdir. Sakit okeanın q. hissәsinin vә Hind okeanının sahil sularında, Şimali Afrikadan ş.-ә doğru – Şim. Avstraliyayadәk, hәmçinin Rükü (Yaponiya), Marşal vә Solomon a-rınadәk yayılmışdır. Dayazlıqda yaşayır, körfәzlәrә, bәzәn dә çay mәnsәblәrinә daxil olur. Yosunlarla qidalanır. D. çox vaxt tәklikdә, yaxud cüt-cüt, bәzәn 3–6 fәrddәn ibarәt qruplarla yaşayır; әvvәllәr 100 başdan ibarәt sürülәr dә qeyd olunub. Boğazlıq dövrü 1 ilәdәk olur, 1 bala doğulur. D. hәlә qәdimdәn әtinә vә yağına görә ov obyekti olmuşdur. Bir çox yerlәrdә D.-un sayı kәskin azalmışdır. BTMİ-nın “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir.

   Ади дцгон (Dugong dugon).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜQON

  DÜQON (Dugong dugon) – sirenlәr dәstәsinin düqonlar fәsilәsindәn dәniz mәmәlisi. Bәdәninin uz. tәqr. 3 m (bәzәn daha çox), kütlәsi 400 kq-dan artıqdır. Üfüqi yerlәşәn quyruq üzgәcinin itiuclu iki pәri dәrin oyuqla ayrılır. Döş kürәklәri avarşәkilli, caynaqsızdır. Üzü әtlidir, aşağıya doğru әyilmişdir; üst dodağı qısa cod tüklә örtülüdür. Erkәk fәrdlәrdә kәsici dişlәr iri, fil dişinә bәnzәrdir. Qısa seyrәk tüklü belinin dәrisi hamardır. Yaşlı D.-un bәdәni göyümtül, yaxud qәhvәyiyәçalan (qarın tәrәfi açıqrәnglidir) aspid-boz, yenidoğulmuşlarınkı isә açıq-boz, yaxud krem (açıq-sarı) rәngdәdir. Sakit okeanın q. hissәsinin vә Hind okeanının sahil sularında, Şimali Afrikadan ş.-ә doğru – Şim. Avstraliyayadәk, hәmçinin Rükü (Yaponiya), Marşal vә Solomon a-rınadәk yayılmışdır. Dayazlıqda yaşayır, körfәzlәrә, bәzәn dә çay mәnsәblәrinә daxil olur. Yosunlarla qidalanır. D. çox vaxt tәklikdә, yaxud cüt-cüt, bәzәn 3–6 fәrddәn ibarәt qruplarla yaşayır; әvvәllәr 100 başdan ibarәt sürülәr dә qeyd olunub. Boğazlıq dövrü 1 ilәdәk olur, 1 bala doğulur. D. hәlә qәdimdәn әtinә vә yağına görә ov obyekti olmuşdur. Bir çox yerlәrdә D.-un sayı kәskin azalmışdır. BTMİ-nın “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir.

   Ади дцгон (Dugong dugon).

  DÜQON

  DÜQON (Dugong dugon) – sirenlәr dәstәsinin düqonlar fәsilәsindәn dәniz mәmәlisi. Bәdәninin uz. tәqr. 3 m (bәzәn daha çox), kütlәsi 400 kq-dan artıqdır. Üfüqi yerlәşәn quyruq üzgәcinin itiuclu iki pәri dәrin oyuqla ayrılır. Döş kürәklәri avarşәkilli, caynaqsızdır. Üzü әtlidir, aşağıya doğru әyilmişdir; üst dodağı qısa cod tüklә örtülüdür. Erkәk fәrdlәrdә kәsici dişlәr iri, fil dişinә bәnzәrdir. Qısa seyrәk tüklü belinin dәrisi hamardır. Yaşlı D.-un bәdәni göyümtül, yaxud qәhvәyiyәçalan (qarın tәrәfi açıqrәnglidir) aspid-boz, yenidoğulmuşlarınkı isә açıq-boz, yaxud krem (açıq-sarı) rәngdәdir. Sakit okeanın q. hissәsinin vә Hind okeanının sahil sularında, Şimali Afrikadan ş.-ә doğru – Şim. Avstraliyayadәk, hәmçinin Rükü (Yaponiya), Marşal vә Solomon a-rınadәk yayılmışdır. Dayazlıqda yaşayır, körfәzlәrә, bәzәn dә çay mәnsәblәrinә daxil olur. Yosunlarla qidalanır. D. çox vaxt tәklikdә, yaxud cüt-cüt, bәzәn 3–6 fәrddәn ibarәt qruplarla yaşayır; әvvәllәr 100 başdan ibarәt sürülәr dә qeyd olunub. Boğazlıq dövrü 1 ilәdәk olur, 1 bala doğulur. D. hәlә qәdimdәn әtinә vә yağına görә ov obyekti olmuşdur. Bir çox yerlәrdә D.-un sayı kәskin azalmışdır. BTMİ-nın “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir.

   Ади дцгон (Dugong dugon).