Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜLGƏRLİK İŞLƏRİ

  ДЦЛЭЯРЛИК ИШЛЯРИ – аьаъ вя тахта конструксийаларын, мямулатларын, деталларын щазырланмасындан вя гурашдырылмасындан, еляъя дя тямириндян ибарят ишляр. Харратлыг ишляриндян фяргли олараг Д.и.-ндя аьаъ мямулатларын емалында йцксяк дяряъядя дягиглик тяляб едилмир. Д.и.-ня тахтадан дивар, аракясмя, дюшямя, гапы вя пянъяря блоклары, балйустрада вя пиллякянлярин гурулмасы, бина бцнювряляринин (йортаъларын), юртцляринин, каркасларын, дамларын, еляъя дя мцщяндис гурьуларынын (кюрпц, бянд, естакада, мядян бяркидиъиляри), аьаъ конструксийаларынын (тахтабяндляр, айагалтылар, гялибляр вя с.) щазырланмасы, стандарт евлярин йыьылыб-гурашдырылмасы вя с. ишляр дахилдир. Д.и. цчцн материаллара тирляр, дирякляр, лювщяляр, паркет, гапы вя пянъяря щашийяляри, дюшямя йашмаьы, фанерляр, аьаъ-лифли вя аьаъ- йонгарлы тавалар вя с. аиддир. Дефор- масийа вя чцрцмянин гаршысыны алмаг цчцн дцлэярлик мямулатлары гцсурлары (дцйцнляр вя с.) мящдуд юлчцлц олан гурудулмуш аьаълардан щазырланмалы вя антисептикля емал едилмялидир. Тикилян обйектляр цчцн Д.и. (мишарлама, бурьулама, исэянялямя вя с. ямялиййатлар) аьаъ емалы з-дларында мящсулдарлыьы йцксяк аваданлыгларла; кичикщяъмли ишляр ися електрик алятляри, щямчинин ял иля (мишарлар, балталар, мцхтялиф ямялиййатлар цчцн ряндяляр, исэяняляр вя с.-нин кюмяйиля) йериня йетирилир. Дцлэярлик мямулатлары бир-бириня вя аьаъа, йа да
  диэяр ясаса йапышган, ишэил, чиви, муфта вя с. иля бирляшдирилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜLGƏRLİK İŞLƏRİ

  ДЦЛЭЯРЛИК ИШЛЯРИ – аьаъ вя тахта конструксийаларын, мямулатларын, деталларын щазырланмасындан вя гурашдырылмасындан, еляъя дя тямириндян ибарят ишляр. Харратлыг ишляриндян фяргли олараг Д.и.-ндя аьаъ мямулатларын емалында йцксяк дяряъядя дягиглик тяляб едилмир. Д.и.-ня тахтадан дивар, аракясмя, дюшямя, гапы вя пянъяря блоклары, балйустрада вя пиллякянлярин гурулмасы, бина бцнювряляринин (йортаъларын), юртцляринин, каркасларын, дамларын, еляъя дя мцщяндис гурьуларынын (кюрпц, бянд, естакада, мядян бяркидиъиляри), аьаъ конструксийаларынын (тахтабяндляр, айагалтылар, гялибляр вя с.) щазырланмасы, стандарт евлярин йыьылыб-гурашдырылмасы вя с. ишляр дахилдир. Д.и. цчцн материаллара тирляр, дирякляр, лювщяляр, паркет, гапы вя пянъяря щашийяляри, дюшямя йашмаьы, фанерляр, аьаъ-лифли вя аьаъ- йонгарлы тавалар вя с. аиддир. Дефор- масийа вя чцрцмянин гаршысыны алмаг цчцн дцлэярлик мямулатлары гцсурлары (дцйцнляр вя с.) мящдуд юлчцлц олан гурудулмуш аьаълардан щазырланмалы вя антисептикля емал едилмялидир. Тикилян обйектляр цчцн Д.и. (мишарлама, бурьулама, исэянялямя вя с. ямялиййатлар) аьаъ емалы з-дларында мящсулдарлыьы йцксяк аваданлыгларла; кичикщяъмли ишляр ися електрик алятляри, щямчинин ял иля (мишарлар, балталар, мцхтялиф ямялиййатлар цчцн ряндяляр, исэяняляр вя с.-нин кюмяйиля) йериня йетирилир. Дцлэярлик мямулатлары бир-бириня вя аьаъа, йа да
  диэяр ясаса йапышган, ишэил, чиви, муфта вя с. иля бирляшдирилир.

  DÜLGƏRLİK İŞLƏRİ

  ДЦЛЭЯРЛИК ИШЛЯРИ – аьаъ вя тахта конструксийаларын, мямулатларын, деталларын щазырланмасындан вя гурашдырылмасындан, еляъя дя тямириндян ибарят ишляр. Харратлыг ишляриндян фяргли олараг Д.и.-ндя аьаъ мямулатларын емалында йцксяк дяряъядя дягиглик тяляб едилмир. Д.и.-ня тахтадан дивар, аракясмя, дюшямя, гапы вя пянъяря блоклары, балйустрада вя пиллякянлярин гурулмасы, бина бцнювряляринин (йортаъларын), юртцляринин, каркасларын, дамларын, еляъя дя мцщяндис гурьуларынын (кюрпц, бянд, естакада, мядян бяркидиъиляри), аьаъ конструксийаларынын (тахтабяндляр, айагалтылар, гялибляр вя с.) щазырланмасы, стандарт евлярин йыьылыб-гурашдырылмасы вя с. ишляр дахилдир. Д.и. цчцн материаллара тирляр, дирякляр, лювщяляр, паркет, гапы вя пянъяря щашийяляри, дюшямя йашмаьы, фанерляр, аьаъ-лифли вя аьаъ- йонгарлы тавалар вя с. аиддир. Дефор- масийа вя чцрцмянин гаршысыны алмаг цчцн дцлэярлик мямулатлары гцсурлары (дцйцнляр вя с.) мящдуд юлчцлц олан гурудулмуш аьаълардан щазырланмалы вя антисептикля емал едилмялидир. Тикилян обйектляр цчцн Д.и. (мишарлама, бурьулама, исэянялямя вя с. ямялиййатлар) аьаъ емалы з-дларында мящсулдарлыьы йцксяк аваданлыгларла; кичикщяъмли ишляр ися електрик алятляри, щямчинин ял иля (мишарлар, балталар, мцхтялиф ямялиййатлар цчцн ряндяляр, исэяняляр вя с.-нин кюмяйиля) йериня йетирилир. Дцлэярлик мямулатлары бир-бириня вя аьаъа, йа да
  диэяр ясаса йапышган, ишэил, чиви, муфта вя с. иля бирляшдирилир.