Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜLLEN

  ДЦЛЛÉН (Дуллин) Шарл [12 (йахуд 8). 5.1885, Савойа, Йен – 12 (йахуд 11). 12.1949, Парис)] – франсыз актйору, режиссор, педагог, театр хадими. Лионда клерк ишлямиш, орада илк актйорлуг сяняти дярсляри алмыш вя Лион консерваторийасына дахил олмушдур. 1905 илдян Парис ятрафындакы кичик театрларда ойнамыш, “Зиряк довшан” кафесиндя шеирлярля чыхыш етмишдир. Д.-ин бядии зювгц П.Пикассо, М.Жакоб, Э.Аполлинерин
  тясири алтында формалашмышдыр. 1907– 08 иллярдя А.Антуанын рящбярлик етдийи “Одеон” театрында чалышмышдыр. Ж.Рушенин дявятиля 1909–12 иллярдя (фасилялярля) Парисин “Инъясянят театры”нда ишлямишдир. Бурада Ж.Копо иля ямякдашлыг етмишдир. 1912 илдя реж. дебцтц олмушдур (“Марийа Магдалина”, К.Ф.Щеббел). 1913–19 иллярдя Копо иля бирликдя “Кющня эюйярчин дамы” театрында ишлямишдир (Молйерин “Хясис” тамашасында Гарпагон ролу Д.-ин репертуарында юмрцнцн сонунадяк галан ян мцщцм ролларындан бири олмушдур). 1919–21 иллярдя Ф.Жемйе, Г.Бати вя б.-нын тамашаларында ойнамышдыр. 1922 илдя Парисдя Франсанын ян мяшщур авангардист театрларындан бириня чеврилян “Ателйе”ни йаратмышдыр. Театрда 1940 илядяк ишлямиш, 30-дан артыг рол ойнамыш, 70 тамашайа гурулуш вермишдир (Б.Ъонсонун ясяри ясасында Ж.Роменин “Волпоне”, 1928; У.Шекспирин “ЫЫЫ Ричард” 1933; П.Калдерон де ла Баркинин “Юз намусунун щякими”, 1934/35 илляр мювсцмц вя с.). 1927 илдя Д.Бати, Ж.Питойев вя Л.Жуве иля бирликдя Франса сящня сяняти тарихиндя мцщцм рол ойнамыш “Дюрдлцк картели” театр бирлийиня дахил олмушдур. “Комеди Франсез”дя тамашалар щазырламышдыр (П.Бомаршенин “Фигаронун тойу”, 1937; Молйерин “Жорж Данден”, 1939 вя с.). 1940 илдя “Ателйе” театрынын рящбярлийини А.Барсака тапшырмышдыр. 1941– 47 иллярдя Парисдяки “Театр де ла Сите”нин рящбяри олмуш вя 1943 илдя орада Ж.П.Сартрын “Милчякляр” пйесини тамашайа гоймушдур. 1949 илядяк яйалятдя чыхыш етмишдир. Д. “Селестинсевляр театры”нда (Лион) юзцнцн сон иши олан О. де Балзакын “Юэей ана” тамашасыны эюстярмишдир (1949, эенерал де Граншан ролунда чыхыш етмишдир). Кинода чякилмишдир (“Шащматчы”, 1927; “Сяфилляр”, 1933; Волпоне”, 1941 вя с.). 1921 илдян педагожи фяалиййят эюстярмишдир. А.Арто, Ж.Л.Барро, Ж.Вилар, Е.Декру, М.Марсо, Ж.Маре вя б. онун шаэирдляри олмушлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜLLEN

  ДЦЛЛÉН (Дуллин) Шарл [12 (йахуд 8). 5.1885, Савойа, Йен – 12 (йахуд 11). 12.1949, Парис)] – франсыз актйору, режиссор, педагог, театр хадими. Лионда клерк ишлямиш, орада илк актйорлуг сяняти дярсляри алмыш вя Лион консерваторийасына дахил олмушдур. 1905 илдян Парис ятрафындакы кичик театрларда ойнамыш, “Зиряк довшан” кафесиндя шеирлярля чыхыш етмишдир. Д.-ин бядии зювгц П.Пикассо, М.Жакоб, Э.Аполлинерин
  тясири алтында формалашмышдыр. 1907– 08 иллярдя А.Антуанын рящбярлик етдийи “Одеон” театрында чалышмышдыр. Ж.Рушенин дявятиля 1909–12 иллярдя (фасилялярля) Парисин “Инъясянят театры”нда ишлямишдир. Бурада Ж.Копо иля ямякдашлыг етмишдир. 1912 илдя реж. дебцтц олмушдур (“Марийа Магдалина”, К.Ф.Щеббел). 1913–19 иллярдя Копо иля бирликдя “Кющня эюйярчин дамы” театрында ишлямишдир (Молйерин “Хясис” тамашасында Гарпагон ролу Д.-ин репертуарында юмрцнцн сонунадяк галан ян мцщцм ролларындан бири олмушдур). 1919–21 иллярдя Ф.Жемйе, Г.Бати вя б.-нын тамашаларында ойнамышдыр. 1922 илдя Парисдя Франсанын ян мяшщур авангардист театрларындан бириня чеврилян “Ателйе”ни йаратмышдыр. Театрда 1940 илядяк ишлямиш, 30-дан артыг рол ойнамыш, 70 тамашайа гурулуш вермишдир (Б.Ъонсонун ясяри ясасында Ж.Роменин “Волпоне”, 1928; У.Шекспирин “ЫЫЫ Ричард” 1933; П.Калдерон де ла Баркинин “Юз намусунун щякими”, 1934/35 илляр мювсцмц вя с.). 1927 илдя Д.Бати, Ж.Питойев вя Л.Жуве иля бирликдя Франса сящня сяняти тарихиндя мцщцм рол ойнамыш “Дюрдлцк картели” театр бирлийиня дахил олмушдур. “Комеди Франсез”дя тамашалар щазырламышдыр (П.Бомаршенин “Фигаронун тойу”, 1937; Молйерин “Жорж Данден”, 1939 вя с.). 1940 илдя “Ателйе” театрынын рящбярлийини А.Барсака тапшырмышдыр. 1941– 47 иллярдя Парисдяки “Театр де ла Сите”нин рящбяри олмуш вя 1943 илдя орада Ж.П.Сартрын “Милчякляр” пйесини тамашайа гоймушдур. 1949 илядяк яйалятдя чыхыш етмишдир. Д. “Селестинсевляр театры”нда (Лион) юзцнцн сон иши олан О. де Балзакын “Юэей ана” тамашасыны эюстярмишдир (1949, эенерал де Граншан ролунда чыхыш етмишдир). Кинода чякилмишдир (“Шащматчы”, 1927; “Сяфилляр”, 1933; Волпоне”, 1941 вя с.). 1921 илдян педагожи фяалиййят эюстярмишдир. А.Арто, Ж.Л.Барро, Ж.Вилар, Е.Декру, М.Марсо, Ж.Маре вя б. онун шаэирдляри олмушлар.

  DÜLLEN

  ДЦЛЛÉН (Дуллин) Шарл [12 (йахуд 8). 5.1885, Савойа, Йен – 12 (йахуд 11). 12.1949, Парис)] – франсыз актйору, режиссор, педагог, театр хадими. Лионда клерк ишлямиш, орада илк актйорлуг сяняти дярсляри алмыш вя Лион консерваторийасына дахил олмушдур. 1905 илдян Парис ятрафындакы кичик театрларда ойнамыш, “Зиряк довшан” кафесиндя шеирлярля чыхыш етмишдир. Д.-ин бядии зювгц П.Пикассо, М.Жакоб, Э.Аполлинерин
  тясири алтында формалашмышдыр. 1907– 08 иллярдя А.Антуанын рящбярлик етдийи “Одеон” театрында чалышмышдыр. Ж.Рушенин дявятиля 1909–12 иллярдя (фасилялярля) Парисин “Инъясянят театры”нда ишлямишдир. Бурада Ж.Копо иля ямякдашлыг етмишдир. 1912 илдя реж. дебцтц олмушдур (“Марийа Магдалина”, К.Ф.Щеббел). 1913–19 иллярдя Копо иля бирликдя “Кющня эюйярчин дамы” театрында ишлямишдир (Молйерин “Хясис” тамашасында Гарпагон ролу Д.-ин репертуарында юмрцнцн сонунадяк галан ян мцщцм ролларындан бири олмушдур). 1919–21 иллярдя Ф.Жемйе, Г.Бати вя б.-нын тамашаларында ойнамышдыр. 1922 илдя Парисдя Франсанын ян мяшщур авангардист театрларындан бириня чеврилян “Ателйе”ни йаратмышдыр. Театрда 1940 илядяк ишлямиш, 30-дан артыг рол ойнамыш, 70 тамашайа гурулуш вермишдир (Б.Ъонсонун ясяри ясасында Ж.Роменин “Волпоне”, 1928; У.Шекспирин “ЫЫЫ Ричард” 1933; П.Калдерон де ла Баркинин “Юз намусунун щякими”, 1934/35 илляр мювсцмц вя с.). 1927 илдя Д.Бати, Ж.Питойев вя Л.Жуве иля бирликдя Франса сящня сяняти тарихиндя мцщцм рол ойнамыш “Дюрдлцк картели” театр бирлийиня дахил олмушдур. “Комеди Франсез”дя тамашалар щазырламышдыр (П.Бомаршенин “Фигаронун тойу”, 1937; Молйерин “Жорж Данден”, 1939 вя с.). 1940 илдя “Ателйе” театрынын рящбярлийини А.Барсака тапшырмышдыр. 1941– 47 иллярдя Парисдяки “Театр де ла Сите”нин рящбяри олмуш вя 1943 илдя орада Ж.П.Сартрын “Милчякляр” пйесини тамашайа гоймушдур. 1949 илядяк яйалятдя чыхыш етмишдир. Д. “Селестинсевляр театры”нда (Лион) юзцнцн сон иши олан О. де Балзакын “Юэей ана” тамашасыны эюстярмишдир (1949, эенерал де Граншан ролунда чыхыш етмишдир). Кинода чякилмишдир (“Шащматчы”, 1927; “Сяфилляр”, 1933; Волпоне”, 1941 вя с.). 1921 илдян педагожи фяалиййят эюстярмишдир. А.Арто, Ж.Л.Барро, Ж.Вилар, Е.Декру, М.Марсо, Ж.Маре вя б. онун шаэирдляри олмушлар.