Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜMBULİ

  ДЦМБУЛИ, Дцнбули (دنبلي ) Ябдцрряззаг (1762/63, Хой – 1828, Тябриз) – Азярбайъан тарихчиси. Тябриз бяйлярбяйиси Няъяфгулу хан Дцмбулинин оьлу. Мяншяъя кцрддцр. Аббас Мирзянин йанында хидмят етмишдир. Фятяли шащын [1797–1834] эюстяришиля фарс дилиндя йаздыьы “Мяасир-и-султаниййя” (“Султан абидяляри”) ясяриндя 18 ясрин сону – 19 ясрин яввялляриндя Сяфявиляр, сонра ися Гаъарлар дюврцндя баш вермиш щадисяляр тясвир олунмушдур. Ясярдя Гаъарларын щакимиййят уьрунда мцбаризяси, Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын щяйаты, Фятяли шащын щакимиййят дюврц, Аббас Мирзянин щярби ислащатлары, Га- рабаь, Эянъя, Шяки, Губа, Бакы, Лянкяран ханлыглары вя с. щаггында мялумат верилмишдир. 1826 илдя Тябриздя няшр олунмуш ясяр Гаъарлара ряьбят щисси иля йазылмышдыр. Кцрд тайфасы дцнбулилярин тарихиня аид ясяри дя вар. “Мяфтун” тяхяллцсц иля шеирляр йазмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜMBULİ

  ДЦМБУЛИ, Дцнбули (دنبلي ) Ябдцрряззаг (1762/63, Хой – 1828, Тябриз) – Азярбайъан тарихчиси. Тябриз бяйлярбяйиси Няъяфгулу хан Дцмбулинин оьлу. Мяншяъя кцрддцр. Аббас Мирзянин йанында хидмят етмишдир. Фятяли шащын [1797–1834] эюстяришиля фарс дилиндя йаздыьы “Мяасир-и-султаниййя” (“Султан абидяляри”) ясяриндя 18 ясрин сону – 19 ясрин яввялляриндя Сяфявиляр, сонра ися Гаъарлар дюврцндя баш вермиш щадисяляр тясвир олунмушдур. Ясярдя Гаъарларын щакимиййят уьрунда мцбаризяси, Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын щяйаты, Фятяли шащын щакимиййят дюврц, Аббас Мирзянин щярби ислащатлары, Га- рабаь, Эянъя, Шяки, Губа, Бакы, Лянкяран ханлыглары вя с. щаггында мялумат верилмишдир. 1826 илдя Тябриздя няшр олунмуш ясяр Гаъарлара ряьбят щисси иля йазылмышдыр. Кцрд тайфасы дцнбулилярин тарихиня аид ясяри дя вар. “Мяфтун” тяхяллцсц иля шеирляр йазмышдыр.

  DÜMBULİ

  ДЦМБУЛИ, Дцнбули (دنبلي ) Ябдцрряззаг (1762/63, Хой – 1828, Тябриз) – Азярбайъан тарихчиси. Тябриз бяйлярбяйиси Няъяфгулу хан Дцмбулинин оьлу. Мяншяъя кцрддцр. Аббас Мирзянин йанында хидмят етмишдир. Фятяли шащын [1797–1834] эюстяришиля фарс дилиндя йаздыьы “Мяасир-и-султаниййя” (“Султан абидяляри”) ясяриндя 18 ясрин сону – 19 ясрин яввялляриндя Сяфявиляр, сонра ися Гаъарлар дюврцндя баш вермиш щадисяляр тясвир олунмушдур. Ясярдя Гаъарларын щакимиййят уьрунда мцбаризяси, Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын щяйаты, Фятяли шащын щакимиййят дюврц, Аббас Мирзянин щярби ислащатлары, Га- рабаь, Эянъя, Шяки, Губа, Бакы, Лянкяран ханлыглары вя с. щаггында мялумат верилмишдир. 1826 илдя Тябриздя няшр олунмуш ясяр Гаъарлара ряьбят щисси иля йазылмышдыр. Кцрд тайфасы дцнбулилярин тарихиня аид ясяри дя вар. “Мяфтун” тяхяллцсц иля шеирляр йазмышдыр.