Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜN

  DÜN (alm. Düne – qum tәpәsi) – külәk akkumulyasiyasının әmәlә gәtirdiyi relyef forması. Adәtәn, zonal-iqlim şәraitindәn asılı olmayaraq bütün qum yığımları, Rusiyada isә yalnız sәhradan kәnar (dәniz, göl sahillәrindә, çay terraslarında, zandr düzәnliklәrdә vә s.) qum relyef formaları “D.” adlandırılır. Barxanlardan fәrqli olaraq D.- lәrin külәktutmayan yamacları qabarıq olur, külәktutan yamaclarda “buynuzlar” külәyin әksi istiqamәtindә uzanırlar. D.-in külәktutmayan yamacı dik (32– 40°), külәktutan yamacı isә meyillidir (8 – 20°). Hünd. 5–30 m, bәzәn 100 m-әdәk olur. Baltika dәnizindәki Kurşi dilindә 58 m, Biskay körfәzi sahilindәki Landa ovalığında (Fransa) 97 m hünd.-ndә D. var. D.-ә Azәrb.-da Abşeron y-a-nın sahilboyunda da rast gәlinir. D. hakim külәklәrin istiqamәtilә ildә 10 m-ә qәdәr hәrәkәt edә bilir. Yerdәyişmәsi ilә tәsәrrüfata böyük zәrәr vuran bitkisiz D.-lәr ağac әkmәklә (xüsusilә şamağacı) bәrkidilir.

   Дцн. Курши дили. Калининград вил. (РФ).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜN

  DÜN (alm. Düne – qum tәpәsi) – külәk akkumulyasiyasının әmәlә gәtirdiyi relyef forması. Adәtәn, zonal-iqlim şәraitindәn asılı olmayaraq bütün qum yığımları, Rusiyada isә yalnız sәhradan kәnar (dәniz, göl sahillәrindә, çay terraslarında, zandr düzәnliklәrdә vә s.) qum relyef formaları “D.” adlandırılır. Barxanlardan fәrqli olaraq D.- lәrin külәktutmayan yamacları qabarıq olur, külәktutan yamaclarda “buynuzlar” külәyin әksi istiqamәtindә uzanırlar. D.-in külәktutmayan yamacı dik (32– 40°), külәktutan yamacı isә meyillidir (8 – 20°). Hünd. 5–30 m, bәzәn 100 m-әdәk olur. Baltika dәnizindәki Kurşi dilindә 58 m, Biskay körfәzi sahilindәki Landa ovalığında (Fransa) 97 m hünd.-ndә D. var. D.-ә Azәrb.-da Abşeron y-a-nın sahilboyunda da rast gәlinir. D. hakim külәklәrin istiqamәtilә ildә 10 m-ә qәdәr hәrәkәt edә bilir. Yerdәyişmәsi ilә tәsәrrüfata böyük zәrәr vuran bitkisiz D.-lәr ağac әkmәklә (xüsusilә şamağacı) bәrkidilir.

   Дцн. Курши дили. Калининград вил. (РФ).

  DÜN

  DÜN (alm. Düne – qum tәpәsi) – külәk akkumulyasiyasının әmәlә gәtirdiyi relyef forması. Adәtәn, zonal-iqlim şәraitindәn asılı olmayaraq bütün qum yığımları, Rusiyada isә yalnız sәhradan kәnar (dәniz, göl sahillәrindә, çay terraslarında, zandr düzәnliklәrdә vә s.) qum relyef formaları “D.” adlandırılır. Barxanlardan fәrqli olaraq D.- lәrin külәktutmayan yamacları qabarıq olur, külәktutan yamaclarda “buynuzlar” külәyin әksi istiqamәtindә uzanırlar. D.-in külәktutmayan yamacı dik (32– 40°), külәktutan yamacı isә meyillidir (8 – 20°). Hünd. 5–30 m, bәzәn 100 m-әdәk olur. Baltika dәnizindәki Kurşi dilindә 58 m, Biskay körfәzi sahilindәki Landa ovalığında (Fransa) 97 m hünd.-ndә D. var. D.-ә Azәrb.-da Abşeron y-a-nın sahilboyunda da rast gәlinir. D. hakim külәklәrin istiqamәtilә ildә 10 m-ә qәdәr hәrәkәt edә bilir. Yerdәyişmәsi ilә tәsәrrüfata böyük zәrәr vuran bitkisiz D.-lәr ağac әkmәklә (xüsusilә şamağacı) bәrkidilir.

   Дцн. Курши дили. Калининград вил. (РФ).