Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜNKERK

  DÜNKÉRK (Dunkerque) – Fransada, Nor dep-tindә şәhәr. Nor-Pa-de-Kale regionundadır. Әh. 91,0 min (2012). Şimal dәnizi sahilindә, Belçika ilә sәrhәd yaxınlığındadır. İri dәniz portu (yük dövriyyәsi 56,6 mln. t vә 206 min İFE konteyner; 2006). D.y. vә daxili su yolları qovşağı.

   Дцнкерк шящяриндян эюрцнцш.

  Фярзиййялярдян бириня эюря, Д. 960 илдя Фландрийа графы Болдуин тяряфиндян, диэяриня эюря, 1183 илдя Фландрийа графы Елзаслы Филипп тяряфиндян балыгчы кяндинин йериндя салынмышдыр. Илк дяфя 1067 илдя гейд олунур. 1218, йахуд 1233 илдя шящяр статусуну алмышдыр. Дяниз тиъаряти вя балыгчылыг мяркязи кими инкишаф етмишдир. Йцзиллик мцщарибя (1337–1453) дюврцндя инэилисляр тяряфиндян тутулмуш вя даьыдылмышдыр (1383). 1384 илдя Фландрийа иля бирликдя Бургундийа щерсоглуьуна гатылмышдыр. 1405–06 иллярдя гала диварлары иля ящатялянмишдир. 1477 илдян Щабсбургларын мцлкц иди. Нидерланд ингилабы (16 яср) дюврцндя Испанийа аьалыьына гаршы цсйана (1579) гошулмушдур. 1583 илдя испан гошунлары (Испанийа каперляринин базасы олмушдур), 1646 вя 1658 иллярдя Франса ордусу тяряфиндян зябт едилмишдир. 1658 илдян Инэилтярянин тяркибиндя олан Д.-и 1662 илдя ХЫВ Лцдовик сатын алмыш вя гяти олараг Франсайа бирляшдирмишдир. Сонракы иллярдя мющкям галайа чеврилмишдир (истещкамын тикинтисиня С. Ле Претр де Вобан рящбярлик етмишдир). 17 ясрин сону – 18 ясрдя Д. Франса каперляринин базасы иди. Утрехт сцлщцнцн (1713) шяртляриня эюря, истещкам вя порт гисмян даьыдылмышды; ХВ Лцдовикин щакимиййяти илляриндя там бярпа олунмушдур. 1794 илдя Д. Британийа ордусунун мцщасирясиня давам эятирмишдир. 1850 илдя Д. порту хейли эенишлянмишдир. Биринъи дцнйа мцщарибяси (1914–18) дюврцндя шящяр Алманийа ордусунун артиллерийа атяшиня мяруз галмышдыр. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) илляриндя Британийа гошунлары, Франса вя Белчика гошунларынын бир щиссяси Д. шящяри васитясиля Б.Британийайа тяхлийя олунмушду [бах Дцнкерк ямялиййаты (1940)]. 1940 илин ийунунда Щитлер Алманийасы тяряфиндян ишьал едилдикдян сонра Д. Алманийанын “Атлантика сядди” системиндя говшаг мянтягяляриндян бири иди. Д. гарнизону 1945 ил майын 9-да мцттяфиг гошунларына тяслим олмушдур.


  Йаланчы гцлляси (15 яср), Нотр-Дам-де-Дцн кичик килсяси (15 яср), Мцг. Едиэи килсяси (15–16 ясрляр, щцнд. 58 м олан зянэ гцлляси, неоготик цслубда фасад, 1887– 89), портда щярби истещкам тикилиляринин галыглары, мерийа бинасы (20 ясрин яввялляри) вя с. шящярин мемарлыг нцмуняляриндяндир. Д.-дя дяниз гулдуру Ж.Барын щейкяли вар (1847, щейкялтяраш Давид д’Анже). Шящярин тарихи мяркязи Цмумдцнйа ирси сийащысына дахил едилмишдир.


  Сащилйаны Ун-тин баш кампусу; тясвири инъясянят, мцасир инъясянят, Д. порту музейляри Д.-дя йерляшир. Щяр ил феврал–апрел айларында карнавал кечирилир.


  Şәhәr iqtisadiyyatının әsasını port kompleksinә xidmәt tәşkil edir. D. Fransanın metal filizlәri, kömür, meyvә idxalatı, hәmçinin polad, şәkәr ixracatı üzrә әn iri portudur; B.Britaniya ilә әmtәә dövriyyәsinә görә Havrdan sonra ölkәdә ikinci yerdәdir. D. iri logistika (“Con-Hexa”, “Dunfrost”, “Banalliance”, “MGF Logistique” vә s. xarici şirkәtlәr vә onların şöbәlәri) mәrkәzidir. Sәnayenin aparıcı sahәlәri metallurgiya vә metal emalıdır (sәnayedә çalışanların tәqr. 50%-i). Әsas z-dlar: “Arcelor-Mittal Dunkerque”, “Ascometal”, “GIS-Industrie”, “Europipe”, “Alcan” vә s. Kimya mәhsulları istehsalı inkişaf etmişdir; neft emalı z-dları (“Total Raffinage Distribution”, “Société de la Raffinerie”, “Polychim Industrie”), hәmçinin Astra-Zeneca Dunkerque Production (әczaçılıq mәhsulları) vә s. fәaliyyәt göstәrir. Yeyinti sәnayesi “Lesier” (bitki yağları), “Campbell Generale Condimentaire” (sous vә mәzәlәr), “Coca-Cola Production” (spirtsiz içkilәr) şirkәtlәrinin müәssisәlәri ilә tәmsil olunmuşdur. Balıqçılıq; balıq vә dәniz mәhsullarının emalı var. Energetika kompleksinә D. yaxınlığındakı Qravlin ş.-ndә AES, NORFRA qaz terminalı, İES vә beş külәk enerjisi qurğuları daxildir. Çimәrlik turizmi inkişaf etmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜNKERK

  DÜNKÉRK (Dunkerque) – Fransada, Nor dep-tindә şәhәr. Nor-Pa-de-Kale regionundadır. Әh. 91,0 min (2012). Şimal dәnizi sahilindә, Belçika ilә sәrhәd yaxınlığındadır. İri dәniz portu (yük dövriyyәsi 56,6 mln. t vә 206 min İFE konteyner; 2006). D.y. vә daxili su yolları qovşağı.

   Дцнкерк шящяриндян эюрцнцш.

  Фярзиййялярдян бириня эюря, Д. 960 илдя Фландрийа графы Болдуин тяряфиндян, диэяриня эюря, 1183 илдя Фландрийа графы Елзаслы Филипп тяряфиндян балыгчы кяндинин йериндя салынмышдыр. Илк дяфя 1067 илдя гейд олунур. 1218, йахуд 1233 илдя шящяр статусуну алмышдыр. Дяниз тиъаряти вя балыгчылыг мяркязи кими инкишаф етмишдир. Йцзиллик мцщарибя (1337–1453) дюврцндя инэилисляр тяряфиндян тутулмуш вя даьыдылмышдыр (1383). 1384 илдя Фландрийа иля бирликдя Бургундийа щерсоглуьуна гатылмышдыр. 1405–06 иллярдя гала диварлары иля ящатялянмишдир. 1477 илдян Щабсбургларын мцлкц иди. Нидерланд ингилабы (16 яср) дюврцндя Испанийа аьалыьына гаршы цсйана (1579) гошулмушдур. 1583 илдя испан гошунлары (Испанийа каперляринин базасы олмушдур), 1646 вя 1658 иллярдя Франса ордусу тяряфиндян зябт едилмишдир. 1658 илдян Инэилтярянин тяркибиндя олан Д.-и 1662 илдя ХЫВ Лцдовик сатын алмыш вя гяти олараг Франсайа бирляшдирмишдир. Сонракы иллярдя мющкям галайа чеврилмишдир (истещкамын тикинтисиня С. Ле Претр де Вобан рящбярлик етмишдир). 17 ясрин сону – 18 ясрдя Д. Франса каперляринин базасы иди. Утрехт сцлщцнцн (1713) шяртляриня эюря, истещкам вя порт гисмян даьыдылмышды; ХВ Лцдовикин щакимиййяти илляриндя там бярпа олунмушдур. 1794 илдя Д. Британийа ордусунун мцщасирясиня давам эятирмишдир. 1850 илдя Д. порту хейли эенишлянмишдир. Биринъи дцнйа мцщарибяси (1914–18) дюврцндя шящяр Алманийа ордусунун артиллерийа атяшиня мяруз галмышдыр. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) илляриндя Британийа гошунлары, Франса вя Белчика гошунларынын бир щиссяси Д. шящяри васитясиля Б.Британийайа тяхлийя олунмушду [бах Дцнкерк ямялиййаты (1940)]. 1940 илин ийунунда Щитлер Алманийасы тяряфиндян ишьал едилдикдян сонра Д. Алманийанын “Атлантика сядди” системиндя говшаг мянтягяляриндян бири иди. Д. гарнизону 1945 ил майын 9-да мцттяфиг гошунларына тяслим олмушдур.


  Йаланчы гцлляси (15 яср), Нотр-Дам-де-Дцн кичик килсяси (15 яср), Мцг. Едиэи килсяси (15–16 ясрляр, щцнд. 58 м олан зянэ гцлляси, неоготик цслубда фасад, 1887– 89), портда щярби истещкам тикилиляринин галыглары, мерийа бинасы (20 ясрин яввялляри) вя с. шящярин мемарлыг нцмуняляриндяндир. Д.-дя дяниз гулдуру Ж.Барын щейкяли вар (1847, щейкялтяраш Давид д’Анже). Шящярин тарихи мяркязи Цмумдцнйа ирси сийащысына дахил едилмишдир.


  Сащилйаны Ун-тин баш кампусу; тясвири инъясянят, мцасир инъясянят, Д. порту музейляри Д.-дя йерляшир. Щяр ил феврал–апрел айларында карнавал кечирилир.


  Şәhәr iqtisadiyyatının әsasını port kompleksinә xidmәt tәşkil edir. D. Fransanın metal filizlәri, kömür, meyvә idxalatı, hәmçinin polad, şәkәr ixracatı üzrә әn iri portudur; B.Britaniya ilә әmtәә dövriyyәsinә görә Havrdan sonra ölkәdә ikinci yerdәdir. D. iri logistika (“Con-Hexa”, “Dunfrost”, “Banalliance”, “MGF Logistique” vә s. xarici şirkәtlәr vә onların şöbәlәri) mәrkәzidir. Sәnayenin aparıcı sahәlәri metallurgiya vә metal emalıdır (sәnayedә çalışanların tәqr. 50%-i). Әsas z-dlar: “Arcelor-Mittal Dunkerque”, “Ascometal”, “GIS-Industrie”, “Europipe”, “Alcan” vә s. Kimya mәhsulları istehsalı inkişaf etmişdir; neft emalı z-dları (“Total Raffinage Distribution”, “Société de la Raffinerie”, “Polychim Industrie”), hәmçinin Astra-Zeneca Dunkerque Production (әczaçılıq mәhsulları) vә s. fәaliyyәt göstәrir. Yeyinti sәnayesi “Lesier” (bitki yağları), “Campbell Generale Condimentaire” (sous vә mәzәlәr), “Coca-Cola Production” (spirtsiz içkilәr) şirkәtlәrinin müәssisәlәri ilә tәmsil olunmuşdur. Balıqçılıq; balıq vә dәniz mәhsullarının emalı var. Energetika kompleksinә D. yaxınlığındakı Qravlin ş.-ndә AES, NORFRA qaz terminalı, İES vә beş külәk enerjisi qurğuları daxildir. Çimәrlik turizmi inkişaf etmişdir.

  DÜNKERK

  DÜNKÉRK (Dunkerque) – Fransada, Nor dep-tindә şәhәr. Nor-Pa-de-Kale regionundadır. Әh. 91,0 min (2012). Şimal dәnizi sahilindә, Belçika ilә sәrhәd yaxınlığındadır. İri dәniz portu (yük dövriyyәsi 56,6 mln. t vә 206 min İFE konteyner; 2006). D.y. vә daxili su yolları qovşağı.

   Дцнкерк шящяриндян эюрцнцш.

  Фярзиййялярдян бириня эюря, Д. 960 илдя Фландрийа графы Болдуин тяряфиндян, диэяриня эюря, 1183 илдя Фландрийа графы Елзаслы Филипп тяряфиндян балыгчы кяндинин йериндя салынмышдыр. Илк дяфя 1067 илдя гейд олунур. 1218, йахуд 1233 илдя шящяр статусуну алмышдыр. Дяниз тиъаряти вя балыгчылыг мяркязи кими инкишаф етмишдир. Йцзиллик мцщарибя (1337–1453) дюврцндя инэилисляр тяряфиндян тутулмуш вя даьыдылмышдыр (1383). 1384 илдя Фландрийа иля бирликдя Бургундийа щерсоглуьуна гатылмышдыр. 1405–06 иллярдя гала диварлары иля ящатялянмишдир. 1477 илдян Щабсбургларын мцлкц иди. Нидерланд ингилабы (16 яср) дюврцндя Испанийа аьалыьына гаршы цсйана (1579) гошулмушдур. 1583 илдя испан гошунлары (Испанийа каперляринин базасы олмушдур), 1646 вя 1658 иллярдя Франса ордусу тяряфиндян зябт едилмишдир. 1658 илдян Инэилтярянин тяркибиндя олан Д.-и 1662 илдя ХЫВ Лцдовик сатын алмыш вя гяти олараг Франсайа бирляшдирмишдир. Сонракы иллярдя мющкям галайа чеврилмишдир (истещкамын тикинтисиня С. Ле Претр де Вобан рящбярлик етмишдир). 17 ясрин сону – 18 ясрдя Д. Франса каперляринин базасы иди. Утрехт сцлщцнцн (1713) шяртляриня эюря, истещкам вя порт гисмян даьыдылмышды; ХВ Лцдовикин щакимиййяти илляриндя там бярпа олунмушдур. 1794 илдя Д. Британийа ордусунун мцщасирясиня давам эятирмишдир. 1850 илдя Д. порту хейли эенишлянмишдир. Биринъи дцнйа мцщарибяси (1914–18) дюврцндя шящяр Алманийа ордусунун артиллерийа атяшиня мяруз галмышдыр. Икинъи дцнйа мцщарибяси (1939–45) илляриндя Британийа гошунлары, Франса вя Белчика гошунларынын бир щиссяси Д. шящяри васитясиля Б.Британийайа тяхлийя олунмушду [бах Дцнкерк ямялиййаты (1940)]. 1940 илин ийунунда Щитлер Алманийасы тяряфиндян ишьал едилдикдян сонра Д. Алманийанын “Атлантика сядди” системиндя говшаг мянтягяляриндян бири иди. Д. гарнизону 1945 ил майын 9-да мцттяфиг гошунларына тяслим олмушдур.


  Йаланчы гцлляси (15 яср), Нотр-Дам-де-Дцн кичик килсяси (15 яср), Мцг. Едиэи килсяси (15–16 ясрляр, щцнд. 58 м олан зянэ гцлляси, неоготик цслубда фасад, 1887– 89), портда щярби истещкам тикилиляринин галыглары, мерийа бинасы (20 ясрин яввялляри) вя с. шящярин мемарлыг нцмуняляриндяндир. Д.-дя дяниз гулдуру Ж.Барын щейкяли вар (1847, щейкялтяраш Давид д’Анже). Шящярин тарихи мяркязи Цмумдцнйа ирси сийащысына дахил едилмишдир.


  Сащилйаны Ун-тин баш кампусу; тясвири инъясянят, мцасир инъясянят, Д. порту музейляри Д.-дя йерляшир. Щяр ил феврал–апрел айларында карнавал кечирилир.


  Şәhәr iqtisadiyyatının әsasını port kompleksinә xidmәt tәşkil edir. D. Fransanın metal filizlәri, kömür, meyvә idxalatı, hәmçinin polad, şәkәr ixracatı üzrә әn iri portudur; B.Britaniya ilә әmtәә dövriyyәsinә görә Havrdan sonra ölkәdә ikinci yerdәdir. D. iri logistika (“Con-Hexa”, “Dunfrost”, “Banalliance”, “MGF Logistique” vә s. xarici şirkәtlәr vә onların şöbәlәri) mәrkәzidir. Sәnayenin aparıcı sahәlәri metallurgiya vә metal emalıdır (sәnayedә çalışanların tәqr. 50%-i). Әsas z-dlar: “Arcelor-Mittal Dunkerque”, “Ascometal”, “GIS-Industrie”, “Europipe”, “Alcan” vә s. Kimya mәhsulları istehsalı inkişaf etmişdir; neft emalı z-dları (“Total Raffinage Distribution”, “Société de la Raffinerie”, “Polychim Industrie”), hәmçinin Astra-Zeneca Dunkerque Production (әczaçılıq mәhsulları) vә s. fәaliyyәt göstәrir. Yeyinti sәnayesi “Lesier” (bitki yağları), “Campbell Generale Condimentaire” (sous vә mәzәlәr), “Coca-Cola Production” (spirtsiz içkilәr) şirkәtlәrinin müәssisәlәri ilә tәmsil olunmuşdur. Balıqçılıq; balıq vә dәniz mәhsullarının emalı var. Energetika kompleksinә D. yaxınlığındakı Qravlin ş.-ndә AES, NORFRA qaz terminalı, İES vә beş külәk enerjisi qurğuları daxildir. Çimәrlik turizmi inkişaf etmişdir.