Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜNYA DİLLƏRİ

  ДЦНЙА ДИЛЛЯРИ – тябии идиоетник дилляр, дцнйа халгларынын, гябиля, тайфа вя етник групларын дилляри. Тягр. 6 минядяк дил мялумдур. Чин (1,3 млрд. няфяр, 2006), инэилис (1 млрд. няфяр, 2007), испан (500 млн. няфяр, 2006), щинд (490 млн. няфяр, 2008), бенгал (250 млн. няфяр, 2009), яряб (240 млн. няфяр, 2010) вя с. дцнйада ян чох йайылмыш диллярдир.


  Д.д. мцяййян яламятляриня эюря мяншяъя (эенеаложи) вя морфоложи (тиположи) ъящятдян тясниф едилир (бах Диллярин тяснифаты). Диллярин морфоложи тяснифиндя дилин формал яламятляри, морфоложи хцсусиййятляри, диллярин мяншяъя тяснифиндя ися онларын гощумлуг дяряъяси ясас эютцрцлцр. Мяншяъя тяснифя эюря, Д.д. щинд-Авропа, Урал, сами-щами, Алтай, Гафгаз вя с. дил аиляляриня бюлцнцр. Дил аиляляри дил групларына, онлар да юз нювбясиндя йарымгруплара айрылыр; мяс., щинд-Авропа дилляри щинд, Иран, роман, эерман, славйан, Балтика вя с.; Алтай дилляриня дахил олан тцрк дилляри булгар, оьуз, гыпчаг, гарлуг, уйьур вя гырьыз-гыпчаг; Гафгаз дилляри картвел, абхаз-адыг вя Нах-Даьыстан групларындан ибарятдир. Азярб. дили тиположи тяснифя эюря аглцтинатив дилляря, эенеаложи тяснифя эюря, Алтай дил аилясинин тцрк дилляри групунун оьуз йарымгрупуна аиддир (бах: Диллярин тяснифаты). Идиоетник дилляря айры-айры халгларын дилляри, креол дилляри, мцхтялиф жест дилляри дахилдир. Ана дили олмайан, адятян, бюйцк йашда мянимсянилян, эцндялик цнсиййятдянкянар дилляр (пиъин дилляри, сцни дилляр, дини мярасим дилляри) фярглянся дя, бязян щямин сийащыйа аид едилир. Бу вя йа диэяр сябябляря эюря нормал ешитмя габилиййятиня малик инсанлар тяряфиндян ишлядилян жест дилляри, рийази мянтиг вя програмлашдырма дили кими шярти дилляр, бядии ясярлярдя, йахуд филмлярдя (хцсусиля фантастик) истифадя олунан уйдурма дилляр (инэилис йазычы вя дилчиси Ъ.Р.Р.Толкинин юз “Орта Дцнйа” наьыллар силсиляси цчцн йаратдыьы валарин, ент дилляри; американ дилчиси М.Окрандын “Улдуз йолу” филм-сериалы цчцн йаратдыьы клингон дили вя с.), жаргонлар, арголар ися щямин сийащыда истисна олунур. Мцхтялиф дил аиляляриня мянсуб олан бир сыра дил мцяййян тарихи сябябляря эюря тядриъян цнсиййят васитяси ролуну итиряряк, юлц дилляр сырасына кечмишдир (санскрит, латын, Аккад, арами, Финикийа, Урарту, етруск вя с.). Орхон, булгар, хязяр, печенег, гыпчаг вя ъаьатай юлц дилляри тцрк дилляриня аиддир. Бейнялхалг дилляр (инэилис, рус, франсыз, Чин, яряб вя с.) дя вар. 
  БМТ-нин вя башга бейнялхалг тяшкилатларын материаллары, ясасян, бу диллярдя няшр олунур.

  Бу вя йа диэяр дил аиляляриндян кянарда галан, башга диллярля эенетик гощумлуьу щяля дягиг мцяййянляшдирилмяйян дилляр дя вар (албан, баск, ермяни, йапон, йунан, Корейа дилляри, Африка, Америка вя Австралийадакы бир сыра дилляр вя с.).


  Яд.:
  Принципы описания языков мира. М., 1976; Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980; Р е ф о р м а т с к и й А.А. Введение в языковедение. Изд. 5 (гл. VI. Классификация языков). М., 1999.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜNYA DİLLƏRİ

  ДЦНЙА ДИЛЛЯРИ – тябии идиоетник дилляр, дцнйа халгларынын, гябиля, тайфа вя етник групларын дилляри. Тягр. 6 минядяк дил мялумдур. Чин (1,3 млрд. няфяр, 2006), инэилис (1 млрд. няфяр, 2007), испан (500 млн. няфяр, 2006), щинд (490 млн. няфяр, 2008), бенгал (250 млн. няфяр, 2009), яряб (240 млн. няфяр, 2010) вя с. дцнйада ян чох йайылмыш диллярдир.


  Д.д. мцяййян яламятляриня эюря мяншяъя (эенеаложи) вя морфоложи (тиположи) ъящятдян тясниф едилир (бах Диллярин тяснифаты). Диллярин морфоложи тяснифиндя дилин формал яламятляри, морфоложи хцсусиййятляри, диллярин мяншяъя тяснифиндя ися онларын гощумлуг дяряъяси ясас эютцрцлцр. Мяншяъя тяснифя эюря, Д.д. щинд-Авропа, Урал, сами-щами, Алтай, Гафгаз вя с. дил аиляляриня бюлцнцр. Дил аиляляри дил групларына, онлар да юз нювбясиндя йарымгруплара айрылыр; мяс., щинд-Авропа дилляри щинд, Иран, роман, эерман, славйан, Балтика вя с.; Алтай дилляриня дахил олан тцрк дилляри булгар, оьуз, гыпчаг, гарлуг, уйьур вя гырьыз-гыпчаг; Гафгаз дилляри картвел, абхаз-адыг вя Нах-Даьыстан групларындан ибарятдир. Азярб. дили тиположи тяснифя эюря аглцтинатив дилляря, эенеаложи тяснифя эюря, Алтай дил аилясинин тцрк дилляри групунун оьуз йарымгрупуна аиддир (бах: Диллярин тяснифаты). Идиоетник дилляря айры-айры халгларын дилляри, креол дилляри, мцхтялиф жест дилляри дахилдир. Ана дили олмайан, адятян, бюйцк йашда мянимсянилян, эцндялик цнсиййятдянкянар дилляр (пиъин дилляри, сцни дилляр, дини мярасим дилляри) фярглянся дя, бязян щямин сийащыйа аид едилир. Бу вя йа диэяр сябябляря эюря нормал ешитмя габилиййятиня малик инсанлар тяряфиндян ишлядилян жест дилляри, рийази мянтиг вя програмлашдырма дили кими шярти дилляр, бядии ясярлярдя, йахуд филмлярдя (хцсусиля фантастик) истифадя олунан уйдурма дилляр (инэилис йазычы вя дилчиси Ъ.Р.Р.Толкинин юз “Орта Дцнйа” наьыллар силсиляси цчцн йаратдыьы валарин, ент дилляри; американ дилчиси М.Окрандын “Улдуз йолу” филм-сериалы цчцн йаратдыьы клингон дили вя с.), жаргонлар, арголар ися щямин сийащыда истисна олунур. Мцхтялиф дил аиляляриня мянсуб олан бир сыра дил мцяййян тарихи сябябляря эюря тядриъян цнсиййят васитяси ролуну итиряряк, юлц дилляр сырасына кечмишдир (санскрит, латын, Аккад, арами, Финикийа, Урарту, етруск вя с.). Орхон, булгар, хязяр, печенег, гыпчаг вя ъаьатай юлц дилляри тцрк дилляриня аиддир. Бейнялхалг дилляр (инэилис, рус, франсыз, Чин, яряб вя с.) дя вар. 
  БМТ-нин вя башга бейнялхалг тяшкилатларын материаллары, ясасян, бу диллярдя няшр олунур.

  Бу вя йа диэяр дил аиляляриндян кянарда галан, башга диллярля эенетик гощумлуьу щяля дягиг мцяййянляшдирилмяйян дилляр дя вар (албан, баск, ермяни, йапон, йунан, Корейа дилляри, Африка, Америка вя Австралийадакы бир сыра дилляр вя с.).


  Яд.:
  Принципы описания языков мира. М., 1976; Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980; Р е ф о р м а т с к и й А.А. Введение в языковедение. Изд. 5 (гл. VI. Классификация языков). М., 1999.

  DÜNYA DİLLƏRİ

  ДЦНЙА ДИЛЛЯРИ – тябии идиоетник дилляр, дцнйа халгларынын, гябиля, тайфа вя етник групларын дилляри. Тягр. 6 минядяк дил мялумдур. Чин (1,3 млрд. няфяр, 2006), инэилис (1 млрд. няфяр, 2007), испан (500 млн. няфяр, 2006), щинд (490 млн. няфяр, 2008), бенгал (250 млн. няфяр, 2009), яряб (240 млн. няфяр, 2010) вя с. дцнйада ян чох йайылмыш диллярдир.


  Д.д. мцяййян яламятляриня эюря мяншяъя (эенеаложи) вя морфоложи (тиположи) ъящятдян тясниф едилир (бах Диллярин тяснифаты). Диллярин морфоложи тяснифиндя дилин формал яламятляри, морфоложи хцсусиййятляри, диллярин мяншяъя тяснифиндя ися онларын гощумлуг дяряъяси ясас эютцрцлцр. Мяншяъя тяснифя эюря, Д.д. щинд-Авропа, Урал, сами-щами, Алтай, Гафгаз вя с. дил аиляляриня бюлцнцр. Дил аиляляри дил групларына, онлар да юз нювбясиндя йарымгруплара айрылыр; мяс., щинд-Авропа дилляри щинд, Иран, роман, эерман, славйан, Балтика вя с.; Алтай дилляриня дахил олан тцрк дилляри булгар, оьуз, гыпчаг, гарлуг, уйьур вя гырьыз-гыпчаг; Гафгаз дилляри картвел, абхаз-адыг вя Нах-Даьыстан групларындан ибарятдир. Азярб. дили тиположи тяснифя эюря аглцтинатив дилляря, эенеаложи тяснифя эюря, Алтай дил аилясинин тцрк дилляри групунун оьуз йарымгрупуна аиддир (бах: Диллярин тяснифаты). Идиоетник дилляря айры-айры халгларын дилляри, креол дилляри, мцхтялиф жест дилляри дахилдир. Ана дили олмайан, адятян, бюйцк йашда мянимсянилян, эцндялик цнсиййятдянкянар дилляр (пиъин дилляри, сцни дилляр, дини мярасим дилляри) фярглянся дя, бязян щямин сийащыйа аид едилир. Бу вя йа диэяр сябябляря эюря нормал ешитмя габилиййятиня малик инсанлар тяряфиндян ишлядилян жест дилляри, рийази мянтиг вя програмлашдырма дили кими шярти дилляр, бядии ясярлярдя, йахуд филмлярдя (хцсусиля фантастик) истифадя олунан уйдурма дилляр (инэилис йазычы вя дилчиси Ъ.Р.Р.Толкинин юз “Орта Дцнйа” наьыллар силсиляси цчцн йаратдыьы валарин, ент дилляри; американ дилчиси М.Окрандын “Улдуз йолу” филм-сериалы цчцн йаратдыьы клингон дили вя с.), жаргонлар, арголар ися щямин сийащыда истисна олунур. Мцхтялиф дил аиляляриня мянсуб олан бир сыра дил мцяййян тарихи сябябляря эюря тядриъян цнсиййят васитяси ролуну итиряряк, юлц дилляр сырасына кечмишдир (санскрит, латын, Аккад, арами, Финикийа, Урарту, етруск вя с.). Орхон, булгар, хязяр, печенег, гыпчаг вя ъаьатай юлц дилляри тцрк дилляриня аиддир. Бейнялхалг дилляр (инэилис, рус, франсыз, Чин, яряб вя с.) дя вар. 
  БМТ-нин вя башга бейнялхалг тяшкилатларын материаллары, ясасян, бу диллярдя няшр олунур.

  Бу вя йа диэяр дил аиляляриндян кянарда галан, башга диллярля эенетик гощумлуьу щяля дягиг мцяййянляшдирилмяйян дилляр дя вар (албан, баск, ермяни, йапон, йунан, Корейа дилляри, Африка, Америка вя Австралийадакы бир сыра дилляр вя с.).


  Яд.:
  Принципы описания языков мира. М., 1976; Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980; Р е ф о р м а т с к и й А.А. Введение в языковедение. Изд. 5 (гл. VI. Классификация языков). М., 1999.