Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "DÜNYA UŞAQ ƏDƏBİYYATI KİTABXANASI"

  “ДЦНЙА УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫ КИТАБХАНАСЫ” – Азярб. дилиндя дцнйа ушаг ядябиййатынын ян мяшhур нцмуняляринин чап олундуьу чохъилдлик (50 ъилд) китаб серийасы. 1982 – 1991 иллярдя Бакыда “Эянълик” няшриййатында бурахылмышдыр. Бурайа дцнйа халгларынын мифляри, наьыл, дастан вя с. фолклор нцмуняляри, хариъи юлкялярин эюркямли йазычыларынын ушаг вя йенийетмяляр цчцн мцхтялиф жанрларда йаздыглары шеир, няср вя драм ясярляри дахил едилмишдир. “Д.у.я.к.”-нда Азярб. ядябиййатына, о ъцмлядян ушаг фолклору, классик вя мцасир ушаг ядябиййаты нцмуняляриня, цмумиликдя 7 ъилд щяср едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "DÜNYA UŞAQ ƏDƏBİYYATI KİTABXANASI"

  “ДЦНЙА УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫ КИТАБХАНАСЫ” – Азярб. дилиндя дцнйа ушаг ядябиййатынын ян мяшhур нцмуняляринин чап олундуьу чохъилдлик (50 ъилд) китаб серийасы. 1982 – 1991 иллярдя Бакыда “Эянълик” няшриййатында бурахылмышдыр. Бурайа дцнйа халгларынын мифляри, наьыл, дастан вя с. фолклор нцмуняляри, хариъи юлкялярин эюркямли йазычыларынын ушаг вя йенийетмяляр цчцн мцхтялиф жанрларда йаздыглары шеир, няср вя драм ясярляри дахил едилмишдир. “Д.у.я.к.”-нда Азярб. ядябиййатына, о ъцмлядян ушаг фолклору, классик вя мцасир ушаг ядябиййаты нцмуняляриня, цмумиликдя 7 ъилд щяср едилмишдир.

  "DÜNYA UŞAQ ƏDƏBİYYATI KİTABXANASI"

  “ДЦНЙА УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫ КИТАБХАНАСЫ” – Азярб. дилиндя дцнйа ушаг ядябиййатынын ян мяшhур нцмуняляринин чап олундуьу чохъилдлик (50 ъилд) китаб серийасы. 1982 – 1991 иллярдя Бакыда “Эянълик” няшриййатында бурахылмышдыр. Бурайа дцнйа халгларынын мифляри, наьыл, дастан вя с. фолклор нцмуняляри, хариъи юлкялярин эюркямли йазычыларынын ушаг вя йенийетмяляр цчцн мцхтялиф жанрларда йаздыглары шеир, няср вя драм ясярляри дахил едилмишдир. “Д.у.я.к.”-нда Азярб. ядябиййатына, о ъцмлядян ушаг фолклору, классик вя мцасир ушаг ядябиййаты нцмуняляриня, цмумиликдя 7 ъилд щяср едилмишдир.