Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜNYANIN QÜTBLƏRİ

  ДЦНЙАНЫН ГЦТБЛЯРИ, Ш  и м а л  вя Ъ я н у б – эюй сферасынын диаметрал якс ики нюгтяси; дцнйанын оху, йяни бу сферанын мяркязиндян кечян вя Йерин фырланма охуна паралел олан дцз хятт эюй сферасыны бу нюгтялярдя кясир. Д.г. эюй сферасынын суткалыг фырланмасында иштирак етмяйяряк, пресессийа нятиъясиндя улдузлара нязярян мяркязи еклиптиканын гцтбцндя олан тяг- рибян 23.5° радиуслу чевряляр бойунъа илдя 50″,26 сцрятля йаваш-йаваш щярякят едяряк, юзцнцн там дюврцнц 26 мин ил мцддятиндя баша чатдырыр. Д.г. нутасийа нятиъясиндя бу чевря бойунъа 9″-йя йахын амплитудла вя 18,6 иллик дюврля кичик рягси щярякятлярини тамамлайыр. Д.г.-нин щярякяти нятиъясиндя онларын улдузлара нисбятян вязиййяти дяйишир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜNYANIN QÜTBLƏRİ

  ДЦНЙАНЫН ГЦТБЛЯРИ, Ш  и м а л  вя Ъ я н у б – эюй сферасынын диаметрал якс ики нюгтяси; дцнйанын оху, йяни бу сферанын мяркязиндян кечян вя Йерин фырланма охуна паралел олан дцз хятт эюй сферасыны бу нюгтялярдя кясир. Д.г. эюй сферасынын суткалыг фырланмасында иштирак етмяйяряк, пресессийа нятиъясиндя улдузлара нязярян мяркязи еклиптиканын гцтбцндя олан тяг- рибян 23.5° радиуслу чевряляр бойунъа илдя 50″,26 сцрятля йаваш-йаваш щярякят едяряк, юзцнцн там дюврцнц 26 мин ил мцддятиндя баша чатдырыр. Д.г. нутасийа нятиъясиндя бу чевря бойунъа 9″-йя йахын амплитудла вя 18,6 иллик дюврля кичик рягси щярякятлярини тамамлайыр. Д.г.-нин щярякяти нятиъясиндя онларын улдузлара нисбятян вязиййяти дяйишир.

  DÜNYANIN QÜTBLƏRİ

  ДЦНЙАНЫН ГЦТБЛЯРИ, Ш  и м а л  вя Ъ я н у б – эюй сферасынын диаметрал якс ики нюгтяси; дцнйанын оху, йяни бу сферанын мяркязиндян кечян вя Йерин фырланма охуна паралел олан дцз хятт эюй сферасыны бу нюгтялярдя кясир. Д.г. эюй сферасынын суткалыг фырланмасында иштирак етмяйяряк, пресессийа нятиъясиндя улдузлара нязярян мяркязи еклиптиканын гцтбцндя олан тяг- рибян 23.5° радиуслу чевряляр бойунъа илдя 50″,26 сцрятля йаваш-йаваш щярякят едяряк, юзцнцн там дюврцнц 26 мин ил мцддятиндя баша чатдырыр. Д.г. нутасийа нятиъясиндя бу чевря бойунъа 9″-йя йахын амплитудла вя 18,6 иллик дюврля кичик рягси щярякятлярини тамамлайыр. Д.г.-нин щярякяти нятиъясиндя онларын улдузлара нисбятян вязиййяти дяйишир.