Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜROK

  әtlik donuz cinsi. 19 әsrin ortalarında ABŞ-da yetişdirilmişdir. Açıqqızılıdan tünd-qırmızıya qәdәr çalarlı kürәn heyvandır. İri (qaban 300–350, ana donuz 230–250 kq), eksteryerindә әtlik forması yaxşı görünәn, möhkәm konstitusiyalıdır. Tağşәkilli beli vә düz qarnı olan gövdәsi uzundur; budlar yaxşı inkişaf etmişdir. D. cinsindәn olan donuzlar tezyetişkәnliyinә vә yaxşı uyğunlaşma qabiliyyәtinә görә fәrqlәnirlәr. Bir çoşqalamada 7–9 bala doğulur. Orta sutkalıq artım 740–820 q-dır. Yağsız әt çıxarı 60% vә daha çox olur. Yüksәkmәhsuldar hibridlәr alınmasında, hәmçinin digәr cinslәrin әt mәhsuldarlığını yüksәltmәk üçün geniş istifadә olunur. Mәhsuldarlığın yüksәldilmәsi istiqamәtindә seleksiya aparılır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜROK

  әtlik donuz cinsi. 19 әsrin ortalarında ABŞ-da yetişdirilmişdir. Açıqqızılıdan tünd-qırmızıya qәdәr çalarlı kürәn heyvandır. İri (qaban 300–350, ana donuz 230–250 kq), eksteryerindә әtlik forması yaxşı görünәn, möhkәm konstitusiyalıdır. Tağşәkilli beli vә düz qarnı olan gövdәsi uzundur; budlar yaxşı inkişaf etmişdir. D. cinsindәn olan donuzlar tezyetişkәnliyinә vә yaxşı uyğunlaşma qabiliyyәtinә görә fәrqlәnirlәr. Bir çoşqalamada 7–9 bala doğulur. Orta sutkalıq artım 740–820 q-dır. Yağsız әt çıxarı 60% vә daha çox olur. Yüksәkmәhsuldar hibridlәr alınmasında, hәmçinin digәr cinslәrin әt mәhsuldarlığını yüksәltmәk üçün geniş istifadә olunur. Mәhsuldarlığın yüksәldilmәsi istiqamәtindә seleksiya aparılır.

  DÜROK

  әtlik donuz cinsi. 19 әsrin ortalarında ABŞ-da yetişdirilmişdir. Açıqqızılıdan tünd-qırmızıya qәdәr çalarlı kürәn heyvandır. İri (qaban 300–350, ana donuz 230–250 kq), eksteryerindә әtlik forması yaxşı görünәn, möhkәm konstitusiyalıdır. Tağşәkilli beli vә düz qarnı olan gövdәsi uzundur; budlar yaxşı inkişaf etmişdir. D. cinsindәn olan donuzlar tezyetişkәnliyinә vә yaxşı uyğunlaşma qabiliyyәtinә görә fәrqlәnirlәr. Bir çoşqalamada 7–9 bala doğulur. Orta sutkalıq artım 740–820 q-dır. Yağsız әt çıxarı 60% vә daha çox olur. Yüksәkmәhsuldar hibridlәr alınmasında, hәmçinin digәr cinslәrin әt mәhsuldarlığını yüksәltmәk üçün geniş istifadә olunur. Mәhsuldarlığın yüksәldilmәsi istiqamәtindә seleksiya aparılır.