Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜROVDAĞ

  Azәrb. Resp.-nda palçıq vulkanı. Cәnub-Şәrqi Şirvan düzündә, Salyan ş.-ndәn 16 km c.-ş.-dәdir. Bütünlüklә sopka brekçiyasından tәşkil olunmuş xüsusilәşmiş yüksәklikdәn ibarәtdir. Vulkanın nisbi hünd. 30 m-dir. Yamacları yarğanlarla güclü parçalanmışdır. Krater çölündә onlarla sopka vә 100-ә qәdәr fәaliyyәtdә olan qrifon qruplaşmışdır. Bunlar neft pәrdәli bulanıq su vә qaz qabarcıqları ayırır. Sopka brekçiyasının yayıldığı sahә 50 ha, qalınlığı 60 m-dir. D. Babazәnәn strukturunun uzaq c.-q. periklinalında yerlәşmişdir.

  Дцровдаь палчыг вулканы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜROVDAĞ

  Azәrb. Resp.-nda palçıq vulkanı. Cәnub-Şәrqi Şirvan düzündә, Salyan ş.-ndәn 16 km c.-ş.-dәdir. Bütünlüklә sopka brekçiyasından tәşkil olunmuş xüsusilәşmiş yüksәklikdәn ibarәtdir. Vulkanın nisbi hünd. 30 m-dir. Yamacları yarğanlarla güclü parçalanmışdır. Krater çölündә onlarla sopka vә 100-ә qәdәr fәaliyyәtdә olan qrifon qruplaşmışdır. Bunlar neft pәrdәli bulanıq su vә qaz qabarcıqları ayırır. Sopka brekçiyasının yayıldığı sahә 50 ha, qalınlığı 60 m-dir. D. Babazәnәn strukturunun uzaq c.-q. periklinalında yerlәşmişdir.

  Дцровдаь палчыг вулканы.

  DÜROVDAĞ

  Azәrb. Resp.-nda palçıq vulkanı. Cәnub-Şәrqi Şirvan düzündә, Salyan ş.-ndәn 16 km c.-ş.-dәdir. Bütünlüklә sopka brekçiyasından tәşkil olunmuş xüsusilәşmiş yüksәklikdәn ibarәtdir. Vulkanın nisbi hünd. 30 m-dir. Yamacları yarğanlarla güclü parçalanmışdır. Krater çölündә onlarla sopka vә 100-ә qәdәr fәaliyyәtdә olan qrifon qruplaşmışdır. Bunlar neft pәrdәli bulanıq su vә qaz qabarcıqları ayırır. Sopka brekçiyasının yayıldığı sahә 50 ha, qalınlığı 60 m-dir. D. Babazәnәn strukturunun uzaq c.-q. periklinalında yerlәşmişdir.

  Дцровдаь палчыг вулканы.