Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜROVDAĞ QAZ YATAĞI

  Azәrb. Resp. Neftçala r-nu әrazisindә, Aşağı Kür neftli-qazlı r-nunda, Neftçala ş.-nin 10 km-liyindә yerlәşir. 1958 ildә sahәdә seysmik işlәr, 1961 ildә qravimetriya işlәri aparılmışdır. Struktur Kürovdağ-Neftçala antiklinal zolağında yerlәşir, braxiantiklinal quruluşa malikdir. Abşeron çöküntülәrinin tavanına görә tağ hissәdәn uzununa keçәn qırılma vә bir neçә radial qırılmalarla mürәkkәblәşmişdir. Orta Abşeron çöküntülәrinә görә yatağın ölçülәri 6,5×2,2 km tәşkil edir. Strukturun geol. kәsilişindә Mәhsuldar qat, Akçaqıl, Abşeron vә Dördüncü dövr çöküntülәri iştirak edir. Sahәdә qazılmış quyular vasitәsilә ilk dәfә 1950 ildә Orta Abşeron çöküntülәrinin qazlılığı müәyyәn olunmuşdur. Yataq 1978 ildә işlәnmәyә daxil edilmişdir. Kollektorların mәsamәliyi 22%, keçiriciliyi 0,5 mkm2-dir. İşlәnmәnin әvvәlindәn 1.1.2011 il tarixinә cәmi 480 mln. m3 qaz hasil edilmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜROVDAĞ QAZ YATAĞI

  Azәrb. Resp. Neftçala r-nu әrazisindә, Aşağı Kür neftli-qazlı r-nunda, Neftçala ş.-nin 10 km-liyindә yerlәşir. 1958 ildә sahәdә seysmik işlәr, 1961 ildә qravimetriya işlәri aparılmışdır. Struktur Kürovdağ-Neftçala antiklinal zolağında yerlәşir, braxiantiklinal quruluşa malikdir. Abşeron çöküntülәrinin tavanına görә tağ hissәdәn uzununa keçәn qırılma vә bir neçә radial qırılmalarla mürәkkәblәşmişdir. Orta Abşeron çöküntülәrinә görә yatağın ölçülәri 6,5×2,2 km tәşkil edir. Strukturun geol. kәsilişindә Mәhsuldar qat, Akçaqıl, Abşeron vә Dördüncü dövr çöküntülәri iştirak edir. Sahәdә qazılmış quyular vasitәsilә ilk dәfә 1950 ildә Orta Abşeron çöküntülәrinin qazlılığı müәyyәn olunmuşdur. Yataq 1978 ildә işlәnmәyә daxil edilmişdir. Kollektorların mәsamәliyi 22%, keçiriciliyi 0,5 mkm2-dir. İşlәnmәnin әvvәlindәn 1.1.2011 il tarixinә cәmi 480 mln. m3 qaz hasil edilmişdir.

  DÜROVDAĞ QAZ YATAĞI

  Azәrb. Resp. Neftçala r-nu әrazisindә, Aşağı Kür neftli-qazlı r-nunda, Neftçala ş.-nin 10 km-liyindә yerlәşir. 1958 ildә sahәdә seysmik işlәr, 1961 ildә qravimetriya işlәri aparılmışdır. Struktur Kürovdağ-Neftçala antiklinal zolağında yerlәşir, braxiantiklinal quruluşa malikdir. Abşeron çöküntülәrinin tavanına görә tağ hissәdәn uzununa keçәn qırılma vә bir neçә radial qırılmalarla mürәkkәblәşmişdir. Orta Abşeron çöküntülәrinә görә yatağın ölçülәri 6,5×2,2 km tәşkil edir. Strukturun geol. kәsilişindә Mәhsuldar qat, Akçaqıl, Abşeron vә Dördüncü dövr çöküntülәri iştirak edir. Sahәdә qazılmış quyular vasitәsilә ilk dәfә 1950 ildә Orta Abşeron çöküntülәrinin qazlılığı müәyyәn olunmuşdur. Yataq 1978 ildә işlәnmәyә daxil edilmişdir. Kollektorların mәsamәliyi 22%, keçiriciliyi 0,5 mkm2-dir. İşlәnmәnin әvvәlindәn 1.1.2011 il tarixinә cәmi 480 mln. m3 qaz hasil edilmişdir.