Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜRRANİLƏR

  ДЦРРАНИЛЯР (д ц р а н и л я р, а б д а л и л я р) – Яфганыстанын ъ.-унда вя ъ.-г.-индя (ясасян, Гяндящар, Щилмянд, Нимруз вя Фярящ, Щерат вил.-ляри) ясас пушту тайфа бирликляриндян бири. Сайлары 5 млн.-а гядярдир (2007). Шимали пушту дилинин дцрани диалектиндя данышырлар; дяри дили дя йайылмышдыр. Зиряк вя пянъпаи голларына бюлцнцрляр. Зиряк голуна барякзаи (Гяндящарын ъ.-у), мадузаи (Сари-Пул чайындан шм.-да), пупялзаи (Гяндящарын шм. вя шм.-ш.-и), яликузаи (Гяндящар д.-н-дан ш.-дя), барякзаи (Ярэистан чайы бойунда) вя ячякзаи (Шаравак ш.-ндян шм.-да) тайфалары дахилдир. Пянъпаи голуна нурзаиляр (Яфганыстанын ъ.-г.-и), ялизаиляр (Зямин да вяр р-ну вя Щилмянд чайы щювзяси), исщагзаиляр (Фярящ) вя б. аиддир. Тайфалар ен догамдыр, гощумлуьу ата хятти цзря щесабланан груплара (тайфа вя гювм) бюлцнцр. Тайфа шяъярялярини (10 нясля гядяр) щифз едянляр никаща дахил оланларын чеврясини мцяййянляшдирирляр. Гощумлуг мцнасибятляри, авун- кулат инкишаф етмишдир. Гощумлуг билдирян терминляр системи бифуркатив-хяттидир. Якинчилик инкишаф етмишдир, ячякзаиляр, нурзаиляр вя б. кючябя малдарлыгла мяшьул олурлар, мадузаиляр яняняви олараг Яфганыстан базарыны гойун дяриси иля тяъщиз едирляр. Д. пуштуларын ян чох урбанизасийалашмыш групудур. “Дцррани” (ярябъя дцрр – мирвари) ады Дцрраниляр дювлятинин баниси Ящмяд шащ Дцрранинин адындан эютцрцлмцшдцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜRRANİLƏR

  ДЦРРАНИЛЯР (д ц р а н и л я р, а б д а л и л я р) – Яфганыстанын ъ.-унда вя ъ.-г.-индя (ясасян, Гяндящар, Щилмянд, Нимруз вя Фярящ, Щерат вил.-ляри) ясас пушту тайфа бирликляриндян бири. Сайлары 5 млн.-а гядярдир (2007). Шимали пушту дилинин дцрани диалектиндя данышырлар; дяри дили дя йайылмышдыр. Зиряк вя пянъпаи голларына бюлцнцрляр. Зиряк голуна барякзаи (Гяндящарын ъ.-у), мадузаи (Сари-Пул чайындан шм.-да), пупялзаи (Гяндящарын шм. вя шм.-ш.-и), яликузаи (Гяндящар д.-н-дан ш.-дя), барякзаи (Ярэистан чайы бойунда) вя ячякзаи (Шаравак ш.-ндян шм.-да) тайфалары дахилдир. Пянъпаи голуна нурзаиляр (Яфганыстанын ъ.-г.-и), ялизаиляр (Зямин да вяр р-ну вя Щилмянд чайы щювзяси), исщагзаиляр (Фярящ) вя б. аиддир. Тайфалар ен догамдыр, гощумлуьу ата хятти цзря щесабланан груплара (тайфа вя гювм) бюлцнцр. Тайфа шяъярялярини (10 нясля гядяр) щифз едянляр никаща дахил оланларын чеврясини мцяййянляшдирирляр. Гощумлуг мцнасибятляри, авун- кулат инкишаф етмишдир. Гощумлуг билдирян терминляр системи бифуркатив-хяттидир. Якинчилик инкишаф етмишдир, ячякзаиляр, нурзаиляр вя б. кючябя малдарлыгла мяшьул олурлар, мадузаиляр яняняви олараг Яфганыстан базарыны гойун дяриси иля тяъщиз едирляр. Д. пуштуларын ян чох урбанизасийалашмыш групудур. “Дцррани” (ярябъя дцрр – мирвари) ады Дцрраниляр дювлятинин баниси Ящмяд шащ Дцрранинин адындан эютцрцлмцшдцр.

  DÜRRANİLƏR

  ДЦРРАНИЛЯР (д ц р а н и л я р, а б д а л и л я р) – Яфганыстанын ъ.-унда вя ъ.-г.-индя (ясасян, Гяндящар, Щилмянд, Нимруз вя Фярящ, Щерат вил.-ляри) ясас пушту тайфа бирликляриндян бири. Сайлары 5 млн.-а гядярдир (2007). Шимали пушту дилинин дцрани диалектиндя данышырлар; дяри дили дя йайылмышдыр. Зиряк вя пянъпаи голларына бюлцнцрляр. Зиряк голуна барякзаи (Гяндящарын ъ.-у), мадузаи (Сари-Пул чайындан шм.-да), пупялзаи (Гяндящарын шм. вя шм.-ш.-и), яликузаи (Гяндящар д.-н-дан ш.-дя), барякзаи (Ярэистан чайы бойунда) вя ячякзаи (Шаравак ш.-ндян шм.-да) тайфалары дахилдир. Пянъпаи голуна нурзаиляр (Яфганыстанын ъ.-г.-и), ялизаиляр (Зямин да вяр р-ну вя Щилмянд чайы щювзяси), исщагзаиляр (Фярящ) вя б. аиддир. Тайфалар ен догамдыр, гощумлуьу ата хятти цзря щесабланан груплара (тайфа вя гювм) бюлцнцр. Тайфа шяъярялярини (10 нясля гядяр) щифз едянляр никаща дахил оланларын чеврясини мцяййянляшдирирляр. Гощумлуг мцнасибятляри, авун- кулат инкишаф етмишдир. Гощумлуг билдирян терминляр системи бифуркатив-хяттидир. Якинчилик инкишаф етмишдир, ячякзаиляр, нурзаиляр вя б. кючябя малдарлыгла мяшьул олурлар, мадузаиляр яняняви олараг Яфганыстан базарыны гойун дяриси иля тяъщиз едирляр. Д. пуштуларын ян чох урбанизасийалашмыш групудур. “Дцррани” (ярябъя дцрр – мирвари) ады Дцрраниляр дювлятинин баниси Ящмяд шащ Дцрранинин адындан эютцрцлмцшдцр.