Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRHÜCEYRƏLİLƏR


  БИРЩЦЪЕЙРЯЛИЛЯР, т я к щ ц ъ е й р я л и л я р – бядяни бир щцъейрядян ибарят олан битки вя щейван организмляри. Б.-ин арасында 2 гурулуш сявиййяси (прокариот вя еукариот) мювъуддур. Бирщцъейряли прокариотлар цчцн (бактерийалар, эюй-йашыл йосунларын бир гисми) митозун вя диференсиасийа етмиш нцвянин олмамасы сяъиййявидир; ирси информасийа апараты бир хромосомдан ибарятдир. Бирщцъейряли еукариотларда (бирщцъейряли йашыл вя бязи диэяр йосунлар, щейванлардан ибтидаиляр) митоз йолу иля бюлцнян щцъейря нцвяси олур. Б. цмуми гурулуш планына вя органеллаларын дястясиня эюря чохщцъейряли организмлярин
  щцъейрясиня охшардыр. Бязи Б. колонийалар ямяля эятирир. Мцгайися цчцн бах Чохщцъейрялиляр.
    

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRHÜCEYRƏLİLƏR


  БИРЩЦЪЕЙРЯЛИЛЯР, т я к щ ц ъ е й р я л и л я р – бядяни бир щцъейрядян ибарят олан битки вя щейван организмляри. Б.-ин арасында 2 гурулуш сявиййяси (прокариот вя еукариот) мювъуддур. Бирщцъейряли прокариотлар цчцн (бактерийалар, эюй-йашыл йосунларын бир гисми) митозун вя диференсиасийа етмиш нцвянин олмамасы сяъиййявидир; ирси информасийа апараты бир хромосомдан ибарятдир. Бирщцъейряли еукариотларда (бирщцъейряли йашыл вя бязи диэяр йосунлар, щейванлардан ибтидаиляр) митоз йолу иля бюлцнян щцъейря нцвяси олур. Б. цмуми гурулуш планына вя органеллаларын дястясиня эюря чохщцъейряли организмлярин
  щцъейрясиня охшардыр. Бязи Б. колонийалар ямяля эятирир. Мцгайися цчцн бах Чохщцъейрялиляр.
    

  BİRHÜCEYRƏLİLƏR


  БИРЩЦЪЕЙРЯЛИЛЯР, т я к щ ц ъ е й р я л и л я р – бядяни бир щцъейрядян ибарят олан битки вя щейван организмляри. Б.-ин арасында 2 гурулуш сявиййяси (прокариот вя еукариот) мювъуддур. Бирщцъейряли прокариотлар цчцн (бактерийалар, эюй-йашыл йосунларын бир гисми) митозун вя диференсиасийа етмиш нцвянин олмамасы сяъиййявидир; ирси информасийа апараты бир хромосомдан ибарятдир. Бирщцъейряли еукариотларда (бирщцъейряли йашыл вя бязи диэяр йосунлар, щейванлардан ибтидаиляр) митоз йолу иля бюлцнян щцъейря нцвяси олур. Б. цмуми гурулуш планына вя органеллаларын дястясиня эюря чохщцъейряли организмлярин
  щцъейрясиня охшардыр. Бязи Б. колонийалар ямяля эятирир. Мцгайися цчцн бах Чохщцъейрялиляр.