Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜRVİL DƏNİZİ

  DÜRVİL DӘNİZİ (d’Urville Sea) – Antarktida sahillәrindә Hind okeanının kәnar dәnizi. Suları Adeli Torpağını yuyur. Şelf zonası vә materik yamacında yerlәşir. Dәrinliyi 3610 m-ә qәdәrdir. Sahillәri uçurumlu, kәskin parçalanmışdır; çoxlu kiçik buxtalar var. Әrazidә Antarktika iqlimi hakimdir. İl boyu әsasәn c.-ş. istiqamәtli, sürәti 20 m/san-yә çatan külәklәr әsir. Havanın orta temp-ru –1°C-dәn (yanvarda) – 18°C-yәdәkdir (iyulda). Yağıntılar qar halında düşür; illik miqdarı 500–1000 mm. Dәniz ilboyu üzәn buzlarla örtülü olur; çoxlu aysberq var. Naviqasiya dövründә (yanvar – fevral) suyun temp-ru sәthdә – 1-dәn 0°C-yәdәk yüksәlir. Duzluluq 33,5– 34,0‰-dir. Sәrt iqlim şәraiti ilә әlaqәdar D.d. yetәrincә öyrәnilmәmişdir. Antarktida sahillәri D.d. r-nunda 1840 ildә fransız dәniz sәyyahı Dümon-Dürvil tәrәfindәn kәşf edilmişdir. D.d. 1960-cı illәrdә müstәqil coğrafi obyekt (dәniz) kimi ayrılmış vә Dümon-Dürvilin şәrәfinә adlandırılmışdır.

    Дцрвил дянизи. Дцмон-Дцрвил стансийасы.

  Әd.: Северный Ледовитый и Южный океаны.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜRVİL DƏNİZİ

  DÜRVİL DӘNİZİ (d’Urville Sea) – Antarktida sahillәrindә Hind okeanının kәnar dәnizi. Suları Adeli Torpağını yuyur. Şelf zonası vә materik yamacında yerlәşir. Dәrinliyi 3610 m-ә qәdәrdir. Sahillәri uçurumlu, kәskin parçalanmışdır; çoxlu kiçik buxtalar var. Әrazidә Antarktika iqlimi hakimdir. İl boyu әsasәn c.-ş. istiqamәtli, sürәti 20 m/san-yә çatan külәklәr әsir. Havanın orta temp-ru –1°C-dәn (yanvarda) – 18°C-yәdәkdir (iyulda). Yağıntılar qar halında düşür; illik miqdarı 500–1000 mm. Dәniz ilboyu üzәn buzlarla örtülü olur; çoxlu aysberq var. Naviqasiya dövründә (yanvar – fevral) suyun temp-ru sәthdә – 1-dәn 0°C-yәdәk yüksәlir. Duzluluq 33,5– 34,0‰-dir. Sәrt iqlim şәraiti ilә әlaqәdar D.d. yetәrincә öyrәnilmәmişdir. Antarktida sahillәri D.d. r-nunda 1840 ildә fransız dәniz sәyyahı Dümon-Dürvil tәrәfindәn kәşf edilmişdir. D.d. 1960-cı illәrdә müstәqil coğrafi obyekt (dәniz) kimi ayrılmış vә Dümon-Dürvilin şәrәfinә adlandırılmışdır.

    Дцрвил дянизи. Дцмон-Дцрвил стансийасы.

  Әd.: Северный Ледовитый и Южный океаны.

  DÜRVİL DƏNİZİ

  DÜRVİL DӘNİZİ (d’Urville Sea) – Antarktida sahillәrindә Hind okeanının kәnar dәnizi. Suları Adeli Torpağını yuyur. Şelf zonası vә materik yamacında yerlәşir. Dәrinliyi 3610 m-ә qәdәrdir. Sahillәri uçurumlu, kәskin parçalanmışdır; çoxlu kiçik buxtalar var. Әrazidә Antarktika iqlimi hakimdir. İl boyu әsasәn c.-ş. istiqamәtli, sürәti 20 m/san-yә çatan külәklәr әsir. Havanın orta temp-ru –1°C-dәn (yanvarda) – 18°C-yәdәkdir (iyulda). Yağıntılar qar halında düşür; illik miqdarı 500–1000 mm. Dәniz ilboyu üzәn buzlarla örtülü olur; çoxlu aysberq var. Naviqasiya dövründә (yanvar – fevral) suyun temp-ru sәthdә – 1-dәn 0°C-yәdәk yüksәlir. Duzluluq 33,5– 34,0‰-dir. Sәrt iqlim şәraiti ilә әlaqәdar D.d. yetәrincә öyrәnilmәmişdir. Antarktida sahillәri D.d. r-nunda 1840 ildә fransız dәniz sәyyahı Dümon-Dürvil tәrәfindәn kәşf edilmişdir. D.d. 1960-cı illәrdә müstәqil coğrafi obyekt (dәniz) kimi ayrılmış vә Dümon-Dürvilin şәrәfinә adlandırılmışdır.

    Дцрвил дянизи. Дцмон-Дцрвил стансийасы.

  Әd.: Северный Ледовитый и Южный океаны.