Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜŞBƏRƏ

  ДЦШБЯРЯ – азярб.-лар арасында эениш йайылмыш сулу хюряк. Ун, су, дуз вя йумуртадан йоьрулмуш хямир кцндялянир, назик йайылыр, кичик квадрат щиссяляря бюлцнцр; щяр щиссянин цзяриня габаг- ъадан щазырланмыш гиймядян гойулур вя мцвафиг шякилдя бцкцлцр. Гайнайан ишэянядя (булйонда) вя йа суда биширилир; бишяндян сонра доьранмыш кешниш, йа- худ гуру наня ялавя едилир. Сарымсаглы сиркя вя йа абгора иля йейилир. Д. Азярб.-ын шм.-ш. р-нлары, хцсусиля Абшерон цчцн сяъиййявидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜŞBƏRƏ

  ДЦШБЯРЯ – азярб.-лар арасында эениш йайылмыш сулу хюряк. Ун, су, дуз вя йумуртадан йоьрулмуш хямир кцндялянир, назик йайылыр, кичик квадрат щиссяляря бюлцнцр; щяр щиссянин цзяриня габаг- ъадан щазырланмыш гиймядян гойулур вя мцвафиг шякилдя бцкцлцр. Гайнайан ишэянядя (булйонда) вя йа суда биширилир; бишяндян сонра доьранмыш кешниш, йа- худ гуру наня ялавя едилир. Сарымсаглы сиркя вя йа абгора иля йейилир. Д. Азярб.-ын шм.-ш. р-нлары, хцсусиля Абшерон цчцн сяъиййявидир.

  DÜŞBƏRƏ

  ДЦШБЯРЯ – азярб.-лар арасында эениш йайылмыш сулу хюряк. Ун, су, дуз вя йумуртадан йоьрулмуш хямир кцндялянир, назик йайылыр, кичик квадрат щиссяляря бюлцнцр; щяр щиссянин цзяриня габаг- ъадан щазырланмыш гиймядян гойулур вя мцвафиг шякилдя бцкцлцр. Гайнайан ишэянядя (булйонда) вя йа суда биширилир; бишяндян сонра доьранмыш кешниш, йа- худ гуру наня ялавя едилир. Сарымсаглы сиркя вя йа абгора иля йейилир. Д. Азярб.-ын шм.-ш. р-нлары, хцсусиля Абшерон цчцн сяъиййявидир.