Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜŞMƏN BAŞLARININ OVU

  ДЦШМЯН БАШЛАРЫНЫН ОВУ – инсанын юлдцрцлмясиндян сонра башынын кясиляряк сахланылмасы адяти. Чин, Щиндистан, Ниэерийа, Нуристан (Яфганыстанын шм.-ш.-и), Бангладеш, Мйанма (Бирма), Борнео, Индонезийа, Филиппин, Тайван, Йапонийанын мцхтялиф р-нларында, Микронезийа, Меланезийа, Йени Зеландийа адаларында, Мяркязи Америкада, АБШ-ын ъ.-г.-индя вя Амазон чайы щювзясиндя, щямчинин бязи келт тайфалары, гярби эерман тайфалары, норвечлиляр вя скифляр арасында йайылмышды. Бязи мялуматлара эюря, бу адят дайаклар арасында щяля дя сахланылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜŞMƏN BAŞLARININ OVU

  ДЦШМЯН БАШЛАРЫНЫН ОВУ – инсанын юлдцрцлмясиндян сонра башынын кясиляряк сахланылмасы адяти. Чин, Щиндистан, Ниэерийа, Нуристан (Яфганыстанын шм.-ш.-и), Бангладеш, Мйанма (Бирма), Борнео, Индонезийа, Филиппин, Тайван, Йапонийанын мцхтялиф р-нларында, Микронезийа, Меланезийа, Йени Зеландийа адаларында, Мяркязи Америкада, АБШ-ын ъ.-г.-индя вя Амазон чайы щювзясиндя, щямчинин бязи келт тайфалары, гярби эерман тайфалары, норвечлиляр вя скифляр арасында йайылмышды. Бязи мялуматлара эюря, бу адят дайаклар арасында щяля дя сахланылыр.

  DÜŞMƏN BAŞLARININ OVU

  ДЦШМЯН БАШЛАРЫНЫН ОВУ – инсанын юлдцрцлмясиндян сонра башынын кясиляряк сахланылмасы адяти. Чин, Щиндистан, Ниэерийа, Нуристан (Яфганыстанын шм.-ш.-и), Бангладеш, Мйанма (Бирма), Борнео, Индонезийа, Филиппин, Тайван, Йапонийанын мцхтялиф р-нларында, Микронезийа, Меланезийа, Йени Зеландийа адаларында, Мяркязи Америкада, АБШ-ын ъ.-г.-индя вя Амазон чайы щювзясиндя, щямчинин бязи келт тайфалары, гярби эерман тайфалары, норвечлиляр вя скифляр арасында йайылмышды. Бязи мялуматлара эюря, бу адят дайаклар арасында щяля дя сахланылыр.