Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "DÜZD VƏ QAZI"

  “ДЦЗД ВЯ ГАЗЫ” (“Оьру вя газы”) – Йахын вя Орта Шяргдя эениш йайылмыш фолклор нцмуняси, халг щекайяси. Азярб., фарс, тцрк, юзбяк вя татар дилляриндя мцхтялиф вариантлары вар. Щекайянин сцжети Щарун яр-Ряшидин дюврцндя йашамыш бир Баьдад газысы иля ону гарят етмяк истяйян оьрунун мцбащисяси цзяриндя гурулмушдур. Мцбащися зямининдя мялум олур ки, оьру шярият мясялялярини газыдан даща йахшы билир. “Д.в.г.” щаггында илк дяфя Щ.Араслы мялумат вермиш, ону 18 ясря аид тяръцмя нцмуняси – щекайя адландырмыш, яслинин ярябъя олдуьуну сюйлямишдир. Щазырда АМЕА Ялйазмалар Ин-тунда ясярин Азярб. дилиндя 13, фарс дилиндя 2 ялйазма нцсхяси сахланылыр. Азярб. дилиндя олан нцсхялярин ян гядими Вяли Яряши тяряфиндян 1765 илдя йазылмышдыр. Щямин нцсхяляр ичярисиндя Мящяммяд Таьы Гудйали тяряфиндян 1846 илдя фарс дилиндян тяръцмя олунмуш вариант даща эенишдир. 19 яср Азярб. шаири Мирзя Мащмуд Зюви Ширвани бязи яла- вяляр етмякля, ейни мотивли щекайя йазмыш, 1913 илдя Тифлисдя чап етдирмишдир. 19 сящифялик бу китабча мязмунъа Вяли Яряшинин нцсхясиня уйьун эялир. Щекайянин 1766/67 илдя Вяли Яряши тяряфиндян йазылмыш диэяр бир нцсхяси 1970 илдя “Азяр- байъан” журналында няшр олунмушдур. 2011 илдя щекайянин фарсъа ики нцсхясинин тяръцмяси, еляъя дя азярб.-ъа ики нцсхясинин трансфонелитерасийасы няшр едилмишдир.


  Мятн: Дцзд вя Газы. Б., 2011.


  Яд.: А р а с  лы Щ. XVII – XVIII ясрляр Азярбайъан ядябиййаты, Б., 1956; С я ф я р л и Я. XVII –XVIII ясрляр Азярбайъан епик шеири. Б., 1982; М я м м я д о в А. Азярбайъан щекайяси. Б., 1984;
  Ту м а н о в и ч Н.Н. Описание персидских и таджикских рукописей Института Востоковедения. М., 1981.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "DÜZD VƏ QAZI"

  “ДЦЗД ВЯ ГАЗЫ” (“Оьру вя газы”) – Йахын вя Орта Шяргдя эениш йайылмыш фолклор нцмуняси, халг щекайяси. Азярб., фарс, тцрк, юзбяк вя татар дилляриндя мцхтялиф вариантлары вар. Щекайянин сцжети Щарун яр-Ряшидин дюврцндя йашамыш бир Баьдад газысы иля ону гарят етмяк истяйян оьрунун мцбащисяси цзяриндя гурулмушдур. Мцбащися зямининдя мялум олур ки, оьру шярият мясялялярини газыдан даща йахшы билир. “Д.в.г.” щаггында илк дяфя Щ.Араслы мялумат вермиш, ону 18 ясря аид тяръцмя нцмуняси – щекайя адландырмыш, яслинин ярябъя олдуьуну сюйлямишдир. Щазырда АМЕА Ялйазмалар Ин-тунда ясярин Азярб. дилиндя 13, фарс дилиндя 2 ялйазма нцсхяси сахланылыр. Азярб. дилиндя олан нцсхялярин ян гядими Вяли Яряши тяряфиндян 1765 илдя йазылмышдыр. Щямин нцсхяляр ичярисиндя Мящяммяд Таьы Гудйали тяряфиндян 1846 илдя фарс дилиндян тяръцмя олунмуш вариант даща эенишдир. 19 яср Азярб. шаири Мирзя Мащмуд Зюви Ширвани бязи яла- вяляр етмякля, ейни мотивли щекайя йазмыш, 1913 илдя Тифлисдя чап етдирмишдир. 19 сящифялик бу китабча мязмунъа Вяли Яряшинин нцсхясиня уйьун эялир. Щекайянин 1766/67 илдя Вяли Яряши тяряфиндян йазылмыш диэяр бир нцсхяси 1970 илдя “Азяр- байъан” журналында няшр олунмушдур. 2011 илдя щекайянин фарсъа ики нцсхясинин тяръцмяси, еляъя дя азярб.-ъа ики нцсхясинин трансфонелитерасийасы няшр едилмишдир.


  Мятн: Дцзд вя Газы. Б., 2011.


  Яд.: А р а с  лы Щ. XVII – XVIII ясрляр Азярбайъан ядябиййаты, Б., 1956; С я ф я р л и Я. XVII –XVIII ясрляр Азярбайъан епик шеири. Б., 1982; М я м м я д о в А. Азярбайъан щекайяси. Б., 1984;
  Ту м а н о в и ч Н.Н. Описание персидских и таджикских рукописей Института Востоковедения. М., 1981.

  "DÜZD VƏ QAZI"

  “ДЦЗД ВЯ ГАЗЫ” (“Оьру вя газы”) – Йахын вя Орта Шяргдя эениш йайылмыш фолклор нцмуняси, халг щекайяси. Азярб., фарс, тцрк, юзбяк вя татар дилляриндя мцхтялиф вариантлары вар. Щекайянин сцжети Щарун яр-Ряшидин дюврцндя йашамыш бир Баьдад газысы иля ону гарят етмяк истяйян оьрунун мцбащисяси цзяриндя гурулмушдур. Мцбащися зямининдя мялум олур ки, оьру шярият мясялялярини газыдан даща йахшы билир. “Д.в.г.” щаггында илк дяфя Щ.Араслы мялумат вермиш, ону 18 ясря аид тяръцмя нцмуняси – щекайя адландырмыш, яслинин ярябъя олдуьуну сюйлямишдир. Щазырда АМЕА Ялйазмалар Ин-тунда ясярин Азярб. дилиндя 13, фарс дилиндя 2 ялйазма нцсхяси сахланылыр. Азярб. дилиндя олан нцсхялярин ян гядими Вяли Яряши тяряфиндян 1765 илдя йазылмышдыр. Щямин нцсхяляр ичярисиндя Мящяммяд Таьы Гудйали тяряфиндян 1846 илдя фарс дилиндян тяръцмя олунмуш вариант даща эенишдир. 19 яср Азярб. шаири Мирзя Мащмуд Зюви Ширвани бязи яла- вяляр етмякля, ейни мотивли щекайя йазмыш, 1913 илдя Тифлисдя чап етдирмишдир. 19 сящифялик бу китабча мязмунъа Вяли Яряшинин нцсхясиня уйьун эялир. Щекайянин 1766/67 илдя Вяли Яряши тяряфиндян йазылмыш диэяр бир нцсхяси 1970 илдя “Азяр- байъан” журналында няшр олунмушдур. 2011 илдя щекайянин фарсъа ики нцсхясинин тяръцмяси, еляъя дя азярб.-ъа ики нцсхясинин трансфонелитерасийасы няшр едилмишдир.


  Мятн: Дцзд вя Газы. Б., 2011.


  Яд.: А р а с  лы Щ. XVII – XVIII ясрляр Азярбайъан ядябиййаты, Б., 1956; С я ф я р л и Я. XVII –XVIII ясрляр Азярбайъан епик шеири. Б., 1982; М я м м я д о в А. Азярбайъан щекайяси. Б., 1984;
  Ту м а н о в и ч Н.Н. Описание персидских и таджикских рукописей Института Востоковедения. М., 1981.