Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABŞERON QOYUNU

  ABШERON QOYUNU – йерли qoyun cinsi; zяrif, yarыmzяrif vя yarыmqabayunlu Qala vя Шirvan qoyunlarыnыn prekos, merinos qoчlarыnыn mяlяzlяri ilя geriyя чarpazlaшdыrыlmasыndan alыnmышдыр. 1971–2005 illяrdя Abшeron r-нуnun “Gцzdяk” vя “Qobu” damazlыq тясяррцфатларында N.A.Nяcяfov tяrяfindяn yетишдирилмишдир. A.q.-nun baшы orta bюyцklцkdя, qulaqlarы uzun vя sallaq, boynu яzяlяlidir. Яksяriyyяti buynuzsuzdur; qoчlarын буйнузу бязян ири, бязян дя xыrda olur. Dюшц dяrin enlidir. Budu dolьun, ayaqlarы uzun, nazik vя mюhkяm dыrnaqlыdыr. Гуйруьу диз ойнаьына кими саллагдыр. Еркяклярин чяkisi 60–70 kq, дишилярин чяkisi isя 45–50 kq-dыr. Иlин истянилян фяслиндя дюлляндирмякля бала алмаг олур. Дишилярдян 2,5–3,5 kq, еркяклярдян 3,5–4 kq yun qыrxыlыr. Yununun uz. 15–25 sm-дир. Yazda (mart–may) otlaq шяraitindя hяr qoyundan orta hesabla 40–50 l sцd (йаьлылыьы 6,5%) алыныr. Sяrt tяbii iqlimя dюzцmlцlцk, yaylaq-otlaq шяraitindя kюkяlmя А.г.-нун цстцн хцсусиййятляридир. 1985 ildяn resp. tяsяrrцfatlarыnda damazlыq cins kimi истифадя олунур.

  Абшерон гойуну.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABŞERON QOYUNU

  ABШERON QOYUNU – йерли qoyun cinsi; zяrif, yarыmzяrif vя yarыmqabayunlu Qala vя Шirvan qoyunlarыnыn prekos, merinos qoчlarыnыn mяlяzlяri ilя geriyя чarpazlaшdыrыlmasыndan alыnmышдыр. 1971–2005 illяrdя Abшeron r-нуnun “Gцzdяk” vя “Qobu” damazlыq тясяррцфатларында N.A.Nяcяfov tяrяfindяn yетишдирилмишдир. A.q.-nun baшы orta bюyцklцkdя, qulaqlarы uzun vя sallaq, boynu яzяlяlidir. Яksяriyyяti buynuzsuzdur; qoчlarын буйнузу бязян ири, бязян дя xыrda olur. Dюшц dяrin enlidir. Budu dolьun, ayaqlarы uzun, nazik vя mюhkяm dыrnaqlыdыr. Гуйруьу диз ойнаьына кими саллагдыр. Еркяклярин чяkisi 60–70 kq, дишилярин чяkisi isя 45–50 kq-dыr. Иlин истянилян фяслиндя дюлляндирмякля бала алмаг олур. Дишилярдян 2,5–3,5 kq, еркяклярдян 3,5–4 kq yun qыrxыlыr. Yununun uz. 15–25 sm-дир. Yazda (mart–may) otlaq шяraitindя hяr qoyundan orta hesabla 40–50 l sцd (йаьлылыьы 6,5%) алыныr. Sяrt tяbii iqlimя dюzцmlцlцk, yaylaq-otlaq шяraitindя kюkяlmя А.г.-нун цстцн хцсусиййятляридир. 1985 ildяn resp. tяsяrrцfatlarыnda damazlыq cins kimi истифадя олунур.

  Абшерон гойуну.

  ABŞERON QOYUNU

  ABШERON QOYUNU – йерли qoyun cinsi; zяrif, yarыmzяrif vя yarыmqabayunlu Qala vя Шirvan qoyunlarыnыn prekos, merinos qoчlarыnыn mяlяzlяri ilя geriyя чarpazlaшdыrыlmasыndan alыnmышдыр. 1971–2005 illяrdя Abшeron r-нуnun “Gцzdяk” vя “Qobu” damazlыq тясяррцфатларында N.A.Nяcяfov tяrяfindяn yетишдирилмишдир. A.q.-nun baшы orta bюyцklцkdя, qulaqlarы uzun vя sallaq, boynu яzяlяlidir. Яksяriyyяti buynuzsuzdur; qoчlarын буйнузу бязян ири, бязян дя xыrda olur. Dюшц dяrin enlidir. Budu dolьun, ayaqlarы uzun, nazik vя mюhkяm dыrnaqlыdыr. Гуйруьу диз ойнаьына кими саллагдыр. Еркяклярин чяkisi 60–70 kq, дишилярин чяkisi isя 45–50 kq-dыr. Иlин истянилян фяслиндя дюлляндирмякля бала алмаг олур. Дишилярдян 2,5–3,5 kq, еркяклярдян 3,5–4 kq yun qыrxыlыr. Yununun uz. 15–25 sm-дир. Yazda (mart–may) otlaq шяraitindя hяr qoyundan orta hesabla 40–50 l sцd (йаьлылыьы 6,5%) алыныr. Sяrt tяbii iqlimя dюzцmlцlцk, yaylaq-otlaq шяraitindя kюkяlmя А.г.-нун цстцн хцсусиййятляридир. 1985 ildяn resp. tяsяrrцfatlarыnda damazlыq cins kimi истифадя олунур.

  Абшерон гойуну.