Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRİNCİ Aleksandr Torpağı

  БИРИНЪИ АЛЕКСÁНДР ТОРПАЬЫ – Антарктида яразисиндя Антарктида й-а-нын ъ.-г. щиссяси. Материкля ВЫ Эеорг шелф бузлаьы васитясиля бирляшир. Шм.-дан ъ.-а тягр. 400 км, ш.-дян г.-я тягр. 200 км мясафядя узаныр. Бузлаг юртцйц чох йердя даь силсиляляри вя нунатакларла парчаланмышдыр. Ян щцндцр нюгтяси 2987 м (Стивенсон д.). 1821 илин йанварында рус дянизчиляри Ф.Ф. Беллинсщаузен вя М.П. Лазаревин експедисийасы тяряфиндян кяшф едилмишдир. Рус императорунун шяряфиня адландырылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRİNCİ Aleksandr Torpağı

  БИРИНЪИ АЛЕКСÁНДР ТОРПАЬЫ – Антарктида яразисиндя Антарктида й-а-нын ъ.-г. щиссяси. Материкля ВЫ Эеорг шелф бузлаьы васитясиля бирляшир. Шм.-дан ъ.-а тягр. 400 км, ш.-дян г.-я тягр. 200 км мясафядя узаныр. Бузлаг юртцйц чох йердя даь силсиляляри вя нунатакларла парчаланмышдыр. Ян щцндцр нюгтяси 2987 м (Стивенсон д.). 1821 илин йанварында рус дянизчиляри Ф.Ф. Беллинсщаузен вя М.П. Лазаревин експедисийасы тяряфиндян кяшф едилмишдир. Рус императорунун шяряфиня адландырылмышдыр.

  BİRİNCİ Aleksandr Torpağı

  БИРИНЪИ АЛЕКСÁНДР ТОРПАЬЫ – Антарктида яразисиндя Антарктида й-а-нын ъ.-г. щиссяси. Материкля ВЫ Эеорг шелф бузлаьы васитясиля бирляшир. Шм.-дан ъ.-а тягр. 400 км, ш.-дян г.-я тягр. 200 км мясафядя узаныр. Бузлаг юртцйц чох йердя даь силсиляляри вя нунатакларла парчаланмышдыр. Ян щцндцр нюгтяси 2987 м (Стивенсон д.). 1821 илин йанварында рус дянизчиляри Ф.Ф. Беллинсщаузен вя М.П. Лазаревин експедисийасы тяряфиндян кяшф едилмишдир. Рус императорунун шяряфиня адландырылмышдыр.