Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABŞERON PERİKLİNAL ÇÖKƏKLİYİ

  АБШЕРОН ПЕРИКЛИНАЛ ЧЮКЯКЛИЙИ – Бюйцк Гафгаз вя Бюйцк Балхан мегаантиклинориляри шарнирляринин батмасы нятиъясиндя ямяля эялмиш структур. А.п.ч. чох ъаван чюкякликдир вя щяля Хязяр сулары алтындан там азад олмамышдыр. Щазырда о, эюстярилян антиклинорилярдя галхмасы фонунда нисби енмякдя давам едир. А.п.ч. щцдудларында Гярби Абшерон антиклинориси, Гярби Абшерон синклинориси, Мяркязи Абшерон антиклинориси, Шярги Абшерон синклинориси вя Абшерон архипелагы антиклинориси кими бир сыра эеоложи структур елементлярини айырмаг олар. А.п.ч.-нин ъ. щиссясиндя азаъыг ъ.-ш.-я мейил едян Бакы, Эцздяк вя Чувалдаь маили мулдалары йерляшир. Бу структурларын яксяриййяти узунуна вя ениня гырылмаларла мцряккябляшмишдир; эцълц фяалиййят эюстярян палчыг вулканлары бунунла ялагядардыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABŞERON PERİKLİNAL ÇÖKƏKLİYİ

  АБШЕРОН ПЕРИКЛИНАЛ ЧЮКЯКЛИЙИ – Бюйцк Гафгаз вя Бюйцк Балхан мегаантиклинориляри шарнирляринин батмасы нятиъясиндя ямяля эялмиш структур. А.п.ч. чох ъаван чюкякликдир вя щяля Хязяр сулары алтындан там азад олмамышдыр. Щазырда о, эюстярилян антиклинорилярдя галхмасы фонунда нисби енмякдя давам едир. А.п.ч. щцдудларында Гярби Абшерон антиклинориси, Гярби Абшерон синклинориси, Мяркязи Абшерон антиклинориси, Шярги Абшерон синклинориси вя Абшерон архипелагы антиклинориси кими бир сыра эеоложи структур елементлярини айырмаг олар. А.п.ч.-нин ъ. щиссясиндя азаъыг ъ.-ш.-я мейил едян Бакы, Эцздяк вя Чувалдаь маили мулдалары йерляшир. Бу структурларын яксяриййяти узунуна вя ениня гырылмаларла мцряккябляшмишдир; эцълц фяалиййят эюстярян палчыг вулканлары бунунла ялагядардыр.

  ABŞERON PERİKLİNAL ÇÖKƏKLİYİ

  АБШЕРОН ПЕРИКЛИНАЛ ЧЮКЯКЛИЙИ – Бюйцк Гафгаз вя Бюйцк Балхан мегаантиклинориляри шарнирляринин батмасы нятиъясиндя ямяля эялмиш структур. А.п.ч. чох ъаван чюкякликдир вя щяля Хязяр сулары алтындан там азад олмамышдыр. Щазырда о, эюстярилян антиклинорилярдя галхмасы фонунда нисби енмякдя давам едир. А.п.ч. щцдудларында Гярби Абшерон антиклинориси, Гярби Абшерон синклинориси, Мяркязи Абшерон антиклинориси, Шярги Абшерон синклинориси вя Абшерон архипелагы антиклинориси кими бир сыра эеоложи структур елементлярини айырмаг олар. А.п.ч.-нин ъ. щиссясиндя азаъыг ъ.-ш.-я мейил едян Бакы, Эцздяк вя Чувалдаь маили мулдалары йерляшир. Бу структурларын яксяриййяти узунуна вя ениня гырылмаларла мцряккябляшмишдир; эцълц фяалиййят эюстярян палчыг вулканлары бунунла ялагядардыр.