Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASABAD

  Иряван ханлыьынын Ведибасар мащалынын (9.9.1930 илдян Веди, 15.5.1968 илдян Арарат р-ну) Аразбойу щиссясиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1826–28 илляр Русийа–Иран мцщарибяси заманы кянд даьыдылмыш, ящали гяддарлыгла говулмушдур (бу адда кяндляр Иряван ханлыьынын Аралыг нащийяси вя Сцрмяли гязасында да мювъуд иди).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASABAD

  Иряван ханлыьынын Ведибасар мащалынын (9.9.1930 илдян Веди, 15.5.1968 илдян Арарат р-ну) Аразбойу щиссясиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1826–28 илляр Русийа–Иран мцщарибяси заманы кянд даьыдылмыш, ящали гяддарлыгла говулмушдур (бу адда кяндляр Иряван ханлыьынын Аралыг нащийяси вя Сцрмяли гязасында да мювъуд иди).

  ABBASABAD

  Иряван ханлыьынын Ведибасар мащалынын (9.9.1930 илдян Веди, 15.5.1968 илдян Арарат р-ну) Аразбойу щиссясиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1826–28 илляр Русийа–Иран мцщарибяси заманы кянд даьыдылмыш, ящали гяддарлыгла говулмушдур (бу адда кяндляр Иряван ханлыьынын Аралыг нащийяси вя Сцрмяли гязасында да мювъуд иди).