Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABULBƏYLİ

  ABULBЯЙЛИ – Азярб. Респ. Tovuz р-нунда кянд. Abulbяйли я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 1 км шм.-да, Эянъя-Газах дцзянлийиндядир.
  Ящ. 5757 (2008); якинчилик, щейвандарлыгla мяшьулдур. Oрта мяктяб, 2 uшаг баьчасы, мядяниййят еви, kitabxana, ambulatoriya, diaqnostika mяркязи, пешя лисейи, тарих музейи вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABULBƏYLİ

  ABULBЯЙЛИ – Азярб. Респ. Tovuz р-нунда кянд. Abulbяйли я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 1 км шм.-да, Эянъя-Газах дцзянлийиндядир.
  Ящ. 5757 (2008); якинчилик, щейвандарлыгla мяшьулдур. Oрта мяктяб, 2 uшаг баьчасы, мядяниййят еви, kitabxana, ambulatoriya, diaqnostika mяркязи, пешя лисейи, тарих музейи вар.

  ABULBƏYLİ

  ABULBЯЙЛИ – Азярб. Респ. Tovuz р-нунда кянд. Abulbяйли я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 1 км шм.-да, Эянъя-Газах дцзянлийиндядир.
  Ящ. 5757 (2008); якинчилик, щейвандарлыгla мяшьулдур. Oрта мяктяб, 2 uшаг баьчасы, мядяниййят еви, kitabxana, ambulatoriya, diaqnostika mяркязи, пешя лисейи, тарих музейи вар.