Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABUNQLAR

  ABUNQLAR, орангабунг, лампунг, лампонг – Иndoneziyada, Ъянуби Суматранын Лампунг яйалятиндя йашайан xalq. Saylarы 300 min nяfяrdir (1995). Lampunq dilindя danышыrlar. Иndoneziya dili dя yayыlmышdыr. Щазырда yaшadыqlarы яraziyя Cяnubi Sumatranыn q. hissяsindян 15 яsrdя gяlmiшlяr. Maddi mяdяniyyяtlяrinя gюrя malayyalыlara yaxыndыrlar. Яsas mяшьuliyyяtlяri яkinчilikdir. Bir sыra r-nlarda balыqчыlыq inkiшaf etmiшdir. Heyvan vя quш saxlayыrlar. Dindarlarы mцsяlmandыr, яnяnяvi dini etiqadlarы да галмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABUNQLAR

  ABUNQLAR, орангабунг, лампунг, лампонг – Иndoneziyada, Ъянуби Суматранын Лампунг яйалятиндя йашайан xalq. Saylarы 300 min nяfяrdir (1995). Lampunq dilindя danышыrlar. Иndoneziya dili dя yayыlmышdыr. Щазырда yaшadыqlarы яraziyя Cяnubi Sumatranыn q. hissяsindян 15 яsrdя gяlmiшlяr. Maddi mяdяniyyяtlяrinя gюrя malayyalыlara yaxыndыrlar. Яsas mяшьuliyyяtlяri яkinчilikdir. Bir sыra r-nlarda balыqчыlыq inkiшaf etmiшdir. Heyvan vя quш saxlayыrlar. Dindarlarы mцsяlmandыr, яnяnяvi dini etiqadlarы да галмышдыр.

  ABUNQLAR

  ABUNQLAR, орангабунг, лампунг, лампонг – Иndoneziyada, Ъянуби Суматранын Лампунг яйалятиндя йашайан xalq. Saylarы 300 min nяfяrdir (1995). Lampunq dilindя danышыrlar. Иndoneziya dili dя yayыlmышdыr. Щазырда yaшadыqlarы яraziyя Cяnubi Sumatranыn q. hissяsindян 15 яsrdя gяlmiшlяr. Maddi mяdяniyyяtlяrinя gюrя malayyalыlara yaxыndыrlar. Яsas mяшьuliyyяtlяri яkinчilikdir. Bir sыra r-nlarda balыqчыlыq inkiшaf etmiшdir. Heyvan vя quш saxlayыrlar. Dindarlarы mцsяlmandыr, яnяnяvi dini etiqadlarы да галмышдыр.