Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABUŞOV Firidun Abuş oğlu

  ABUШOV Firиdуn Abuш oьlu (5.9.1930, Masallы r-nunun Digah k.–20.2.2001, Bakы) – Azяrb. вирусологу, тibb e.d. (1978). Azяrb. Dюvlяt Tibb Иn-tunu bitirmiшdir (1954). Culfa r-nunda hяkim (1954–68), Elmi Tяdqiqat Virusologiya, Mikrobiologiya vя Gigiyena Иn-tunda ornitoz laboratoriyasыnыn (1968–86), xцsusi tяhlцkяli virus шюbяsinin (1986–88), tяbii ocaqlы infeksiyalar шюbяsinin (1988–90), virus vя rikketsioz xяstяliklяrи laboratoriyasыnыn (1990–2001) mцdiri iшlяmiшdir. Azяrb.-da tulyaremiyanыn, sяhra taununun, listerioz vя Sibir yarasыnыn tяbii ocaqlarыnы aшkar etmiшdir. Хlamidilяrin bюyrяklяrin zяdяlяnmяsindя iшtirakыnы мцяййянляшдирмишдир (Q.B. Qяhrяmanovlа birlikdя).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABUŞOV Firidun Abuş oğlu

  ABUШOV Firиdуn Abuш oьlu (5.9.1930, Masallы r-nunun Digah k.–20.2.2001, Bakы) – Azяrb. вирусологу, тibb e.d. (1978). Azяrb. Dюvlяt Tibb Иn-tunu bitirmiшdir (1954). Culfa r-nunda hяkim (1954–68), Elmi Tяdqiqat Virusologiya, Mikrobiologiya vя Gigiyena Иn-tunda ornitoz laboratoriyasыnыn (1968–86), xцsusi tяhlцkяli virus шюbяsinin (1986–88), tяbii ocaqlы infeksiyalar шюbяsinin (1988–90), virus vя rikketsioz xяstяliklяrи laboratoriyasыnыn (1990–2001) mцdiri iшlяmiшdir. Azяrb.-da tulyaremiyanыn, sяhra taununun, listerioz vя Sibir yarasыnыn tяbii ocaqlarыnы aшkar etmiшdir. Хlamidilяrin bюyrяklяrin zяdяlяnmяsindя iшtirakыnы мцяййянляшдирмишдир (Q.B. Qяhrяmanovlа birlikdя).

  ABUŞOV Firidun Abuş oğlu

  ABUШOV Firиdуn Abuш oьlu (5.9.1930, Masallы r-nunun Digah k.–20.2.2001, Bakы) – Azяrb. вирусологу, тibb e.d. (1978). Azяrb. Dюvlяt Tibb Иn-tunu bitirmiшdir (1954). Culfa r-nunda hяkim (1954–68), Elmi Tяdqiqat Virusologiya, Mikrobiologiya vя Gigiyena Иn-tunda ornitoz laboratoriyasыnыn (1968–86), xцsusi tяhlцkяli virus шюbяsinin (1986–88), tяbii ocaqlы infeksiyalar шюbяsinin (1988–90), virus vя rikketsioz xяstяliklяrи laboratoriyasыnыn (1990–2001) mцdiri iшlяmiшdir. Azяrb.-da tulyaremiyanыn, sяhra taununun, listerioz vя Sibir yarasыnыn tяbii ocaqlarыnы aшkar etmiшdir. Хlamidilяrin bюyrяklяrin zяdяlяnmяsindя iшtirakыnы мцяййянляшдирмишдир (Q.B. Qяhrяmanovlа birlikdя).