Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABUTALIBOV Müzəffər Heydər oğlu

  АБУТАЛЫБОВ Мцзяффяр Щейдяр оьлу (14.12.1908, Ордубад–9.11.1984, Бакы) – битки физиологу. Азярб. ССР ЕА акад. (1968; м.цзв 1960). Азярб. Дювлят Ун- тиндя битки физиолоэийасы кафедрасынын мцдири (1947–60), Азярб. ССР ЕА Бота- ника Ин-тунун директору (1962–78) вязифяляриндя ишлямишдир. Тядгигатлары к.т. биткиляри мящсулдарлыьынын артырылмасына, микроелементлярин битки организминя тясириня, минерал маддялярин биткийя дахил олмасы, онларын организмдя щярякяти вя щцъейрялярдя пайланмасына щяср едилмишдир. 1965 илдян ССРИ ЕА “Битки физиолоэийасы вя биокимйасы”, “Фотосинтез” проблем шураларынын цзвц олмушдур. Бир сыра бейнялхалг конгреслярдя мярузяляр етмишдир. Азярбайъан Совет Енсиклопедийасы Баш редаксийасынын цзвц олмушдур (1976–84).
       Я с я р л я р и: Битки физиолоэийасы. Ъ. 1–2, Б., 1957, 1960; Биткичиликдя микроелементлярин ящямиййяти. Б., 1961; Биткилярин минерал маддялярля гидаланмасы. Б., 1962.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABUTALIBOV Müzəffər Heydər oğlu

  АБУТАЛЫБОВ Мцзяффяр Щейдяр оьлу (14.12.1908, Ордубад–9.11.1984, Бакы) – битки физиологу. Азярб. ССР ЕА акад. (1968; м.цзв 1960). Азярб. Дювлят Ун- тиндя битки физиолоэийасы кафедрасынын мцдири (1947–60), Азярб. ССР ЕА Бота- ника Ин-тунун директору (1962–78) вязифяляриндя ишлямишдир. Тядгигатлары к.т. биткиляри мящсулдарлыьынын артырылмасына, микроелементлярин битки организминя тясириня, минерал маддялярин биткийя дахил олмасы, онларын организмдя щярякяти вя щцъейрялярдя пайланмасына щяср едилмишдир. 1965 илдян ССРИ ЕА “Битки физиолоэийасы вя биокимйасы”, “Фотосинтез” проблем шураларынын цзвц олмушдур. Бир сыра бейнялхалг конгреслярдя мярузяляр етмишдир. Азярбайъан Совет Енсиклопедийасы Баш редаксийасынын цзвц олмушдур (1976–84).
       Я с я р л я р и: Битки физиолоэийасы. Ъ. 1–2, Б., 1957, 1960; Биткичиликдя микроелементлярин ящямиййяти. Б., 1961; Биткилярин минерал маддялярля гидаланмасы. Б., 1962.

  ABUTALIBOV Müzəffər Heydər oğlu

  АБУТАЛЫБОВ Мцзяффяр Щейдяр оьлу (14.12.1908, Ордубад–9.11.1984, Бакы) – битки физиологу. Азярб. ССР ЕА акад. (1968; м.цзв 1960). Азярб. Дювлят Ун- тиндя битки физиолоэийасы кафедрасынын мцдири (1947–60), Азярб. ССР ЕА Бота- ника Ин-тунун директору (1962–78) вязифяляриндя ишлямишдир. Тядгигатлары к.т. биткиляри мящсулдарлыьынын артырылмасына, микроелементлярин битки организминя тясириня, минерал маддялярин биткийя дахил олмасы, онларын организмдя щярякяти вя щцъейрялярдя пайланмасына щяср едилмишдир. 1965 илдян ССРИ ЕА “Битки физиолоэийасы вя биокимйасы”, “Фотосинтез” проблем шураларынын цзвц олмушдур. Бир сыра бейнялхалг конгреслярдя мярузяляр етмишдир. Азярбайъан Совет Енсиклопедийасы Баш редаксийасынын цзвц олмушдур (1976–84).
       Я с я р л я р и: Битки физиолоэийасы. Ъ. 1–2, Б., 1957, 1960; Биткичиликдя микроелементлярин ящямиййяти. Б., 1961; Биткилярин минерал маддялярля гидаланмасы. Б., 1962.