Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  "BAKI"


  эцндялик ахшам гязети. “Бакы”нын илк нюмряси 1958 ил йанварын 10-да Азярб. дилиндя, “Баку”нун илк нюмряси ися 1963 ил ийунун 1-дя рус дилиндя чыхмышдыр. Щяр ики няшр АКП Бакы Комитяси вя Бакы Шящяр Зящмяткеш Депутатлары Советинин органы кими тясис олунмушду. Илк баш редактору Н. Имангулийев иди. Щазырда Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин органы кими няшрини давам етдирир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  "BAKI"


  эцндялик ахшам гязети. “Бакы”нын илк нюмряси 1958 ил йанварын 10-да Азярб. дилиндя, “Баку”нун илк нюмряси ися 1963 ил ийунун 1-дя рус дилиндя чыхмышдыр. Щяр ики няшр АКП Бакы Комитяси вя Бакы Шящяр Зящмяткеш Депутатлары Советинин органы кими тясис олунмушду. Илк баш редактору Н. Имангулийев иди. Щазырда Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин органы кими няшрини давам етдирир.

  "BAKI"


  эцндялик ахшам гязети. “Бакы”нын илк нюмряси 1958 ил йанварын 10-да Азярб. дилиндя, “Баку”нун илк нюмряси ися 1963 ил ийунун 1-дя рус дилиндя чыхмышдыр. Щяр ики няшр АКП Бакы Комитяси вя Бакы Шящяр Зящмяткеш Депутатлары Советинин органы кими тясис олунмушду. Илк баш редактору Н. Имангулийев иди. Щазырда Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин органы кими няшрини давам етдирир.