Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ƏFƏNDİYEV Heydәr Xәlil oğlu

  ƏFƏNDİYEV  Heydәr  Xәlil  oğlu  [1.7.1907, Nuxa (indiki Şәki) – 24.1.1967, Bakı] – Azәrb. kimyaçısı, geologiya-mineralogiya e.d. (1958), prof. (1959), Azәrb. SSR EA m. üzvü (1962). Azәrb.-da geokimya elminin yaradıcılarından biri. 1933 ildәn SSRİ EA Azәrb. Filialında, sonra Azәrb. SSR EA-da müxtәlif rәhbәr vәzifәlәrdә işlәmiş, 1949 ildәn ömrünün sonunadәk Kimya İn-tunun direktoru olmuşdur. Ə.-in әsas elmi işlәri nadir elementlәr kimyası vә geokimyası sahәsindәdir. Azәrb.-ın mineral vә lay sularında nadir vә radioaktiv elementlәrin yayılma qanunauyğunluqlarını müәyyәn etmişdir. Kiçik Qafqazın şm.-ş. hissәsindәki hidrotermal filiz kompleksinin mineralogiyası vә geokimyasını öyrәnmiş, selen, tellur vә saf kobalt 2-oksidin alınma texnologiyasının yeni sxemini işlәyib hazırlamışdır. Azәrb. dilindә kimya terminologiyasının tәkmillәşdirilmәsindә xidmәti var. 200-dәn çox elmi әsәrin, o cümlәdәn bir neçә kitabın müәllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında xidmәti var. İki “Şәrәf nişanı” ordeni vә medallarla tәltif olunmuşdur.

  Əsәrlәri: Никеленосность ультраосновных пород Азербайджана. Б., 1945; Минеральные источники Азербайджана. Б., 1952; Вопросы геохимии радиоактивных элементов нефтяных месторождений. Б., 1964.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ƏFƏNDİYEV Heydәr Xәlil oğlu

  ƏFƏNDİYEV  Heydәr  Xәlil  oğlu  [1.7.1907, Nuxa (indiki Şәki) – 24.1.1967, Bakı] – Azәrb. kimyaçısı, geologiya-mineralogiya e.d. (1958), prof. (1959), Azәrb. SSR EA m. üzvü (1962). Azәrb.-da geokimya elminin yaradıcılarından biri. 1933 ildәn SSRİ EA Azәrb. Filialında, sonra Azәrb. SSR EA-da müxtәlif rәhbәr vәzifәlәrdә işlәmiş, 1949 ildәn ömrünün sonunadәk Kimya İn-tunun direktoru olmuşdur. Ə.-in әsas elmi işlәri nadir elementlәr kimyası vә geokimyası sahәsindәdir. Azәrb.-ın mineral vә lay sularında nadir vә radioaktiv elementlәrin yayılma qanunauyğunluqlarını müәyyәn etmişdir. Kiçik Qafqazın şm.-ş. hissәsindәki hidrotermal filiz kompleksinin mineralogiyası vә geokimyasını öyrәnmiş, selen, tellur vә saf kobalt 2-oksidin alınma texnologiyasının yeni sxemini işlәyib hazırlamışdır. Azәrb. dilindә kimya terminologiyasının tәkmillәşdirilmәsindә xidmәti var. 200-dәn çox elmi әsәrin, o cümlәdәn bir neçә kitabın müәllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında xidmәti var. İki “Şәrәf nişanı” ordeni vә medallarla tәltif olunmuşdur.

  Əsәrlәri: Никеленосность ультраосновных пород Азербайджана. Б., 1945; Минеральные источники Азербайджана. Б., 1952; Вопросы геохимии радиоактивных элементов нефтяных месторождений. Б., 1964.

  ƏFƏNDİYEV Heydәr Xәlil oğlu

  ƏFƏNDİYEV  Heydәr  Xәlil  oğlu  [1.7.1907, Nuxa (indiki Şәki) – 24.1.1967, Bakı] – Azәrb. kimyaçısı, geologiya-mineralogiya e.d. (1958), prof. (1959), Azәrb. SSR EA m. üzvü (1962). Azәrb.-da geokimya elminin yaradıcılarından biri. 1933 ildәn SSRİ EA Azәrb. Filialında, sonra Azәrb. SSR EA-da müxtәlif rәhbәr vәzifәlәrdә işlәmiş, 1949 ildәn ömrünün sonunadәk Kimya İn-tunun direktoru olmuşdur. Ə.-in әsas elmi işlәri nadir elementlәr kimyası vә geokimyası sahәsindәdir. Azәrb.-ın mineral vә lay sularında nadir vә radioaktiv elementlәrin yayılma qanunauyğunluqlarını müәyyәn etmişdir. Kiçik Qafqazın şm.-ş. hissәsindәki hidrotermal filiz kompleksinin mineralogiyası vә geokimyasını öyrәnmiş, selen, tellur vә saf kobalt 2-oksidin alınma texnologiyasının yeni sxemini işlәyib hazırlamışdır. Azәrb. dilindә kimya terminologiyasının tәkmillәşdirilmәsindә xidmәti var. 200-dәn çox elmi әsәrin, o cümlәdәn bir neçә kitabın müәllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında xidmәti var. İki “Şәrәf nişanı” ordeni vә medallarla tәltif olunmuşdur.

  Əsәrlәri: Никеленосность ультраосновных пород Азербайджана. Б., 1945; Минеральные источники Азербайджана. Б., 1952; Вопросы геохимии радиоактивных элементов нефтяных месторождений. Б., 1964.