Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRİNCİ QARADƏMİRÇİ

  БИРИНЪИ ГАРАДЯМИРЧИ – Азярб.Респ. Бярдя р-нунда кянд. Гарадямирчи я.д.-нин (Биринъи Гарадямирчи, Икинъи Гарадямирчи, Газыгурдалы, Ляк к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян вя Бярдя д.й. ст.-ндан 5 км ъ.-ш.-дя, Йевлах–Аьдам автомобил йолундан 2 км, Тяртяр чайындан 3 км аралы, Гарабаь дцзцндядир. Ящ. 1881 (2008); якинчилик, памбыгчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Там орта мяктяб, мядяниййят еви, 2 китабхана, тибб мянтягяси вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRİNCİ QARADƏMİRÇİ

  БИРИНЪИ ГАРАДЯМИРЧИ – Азярб.Респ. Бярдя р-нунда кянд. Гарадямирчи я.д.-нин (Биринъи Гарадямирчи, Икинъи Гарадямирчи, Газыгурдалы, Ляк к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян вя Бярдя д.й. ст.-ндан 5 км ъ.-ш.-дя, Йевлах–Аьдам автомобил йолундан 2 км, Тяртяр чайындан 3 км аралы, Гарабаь дцзцндядир. Ящ. 1881 (2008); якинчилик, памбыгчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Там орта мяктяб, мядяниййят еви, 2 китабхана, тибб мянтягяси вар.

  BİRİNCİ QARADƏMİRÇİ

  БИРИНЪИ ГАРАДЯМИРЧИ – Азярб.Респ. Бярдя р-нунда кянд. Гарадямирчи я.д.-нин (Биринъи Гарадямирчи, Икинъи Гарадямирчи, Газыгурдалы, Ляк к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян вя Бярдя д.й. ст.-ндан 5 км ъ.-ш.-дя, Йевлах–Аьдам автомобил йолундан 2 км, Тяртяр чайындан 3 км аралы, Гарабаь дцзцндядир. Ящ. 1881 (2008); якинчилик, памбыгчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Там орта мяктяб, мядяниййят еви, 2 китабхана, тибб мянтягяси вар.