Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRİNCİ PYOTR ADASI

  BИRИNCИ PYOTR ADASI – Bellinshauzen dяnizindя, Antarktida yaxыnlыьыnda ada. Sah. 250 km2, hцnd. 1200 m-я (Lars Kristensen zirvяsi) qяdяr olan vulkan massividir. Яsasяn bazaltdan tяшkil olunmuшdur. Sяthi buzla юrtцlцdцr. 1821 ildя F.F. Bellinshauzen vя M.P. Lazarevin ekspedisiyasы tяrяfindяn kяшf edilmiшdir. Birinci Pyotrun шяrяfinя adlandыrыlmышdыr.


  Биринъи Пйотр адасы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRİNCİ PYOTR ADASI

  BИRИNCИ PYOTR ADASI – Bellinshauzen dяnizindя, Antarktida yaxыnlыьыnda ada. Sah. 250 km2, hцnd. 1200 m-я (Lars Kristensen zirvяsi) qяdяr olan vulkan massividir. Яsasяn bazaltdan tяшkil olunmuшdur. Sяthi buzla юrtцlцdцr. 1821 ildя F.F. Bellinshauzen vя M.P. Lazarevin ekspedisiyasы tяrяfindяn kяшf edilmiшdir. Birinci Pyotrun шяrяfinя adlandыrыlmышdыr.


  Биринъи Пйотр адасы.

  BİRİNCİ PYOTR ADASI

  BИRИNCИ PYOTR ADASI – Bellinshauzen dяnizindя, Antarktida yaxыnlыьыnda ada. Sah. 250 km2, hцnd. 1200 m-я (Lars Kristensen zirvяsi) qяdяr olan vulkan massividir. Яsasяn bazaltdan tяшkil olunmuшdur. Sяthi buzla юrtцlцdцr. 1821 ildя F.F. Bellinshauzen vя M.P. Lazarevin ekspedisiyasы tяrяfindяn kяшf edilmiшdir. Birinci Pyotrun шяrяfinя adlandыrыlmышdыr.


  Биринъи Пйотр адасы.