Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRİNCİ PYOTR SİLSİLƏSİ

  BИRИNCИ PYOTR SИLSИLЯSИ – Tacикистан Респ.-нда, Qяrbi Pamirdя, Surxob vя Obixinqou чaylarы (Amudяrya hюvzяsi) arasыnda daь silsilяsi. Uz. 200 km, hцnd. 6785 m-яdяkdir (Moskva piki). Ясасян, чюkmя sцxurlardan (qumdaшы, konqlomerat vя s.) ibarяtdir. Ш. hissяsindя чoxlu buzlaq (Saqran, Qando vя s.), q. hissяsinin alчaq yamaclarыnda qoz vя aьcaqayыn meшяlяri, yцksяk daьlыq hissяlяrdя ardыc kolluqlarы, hцndцr otlar, subalp vя Alp чяmяnlяri var.

       Биринъи Пйотр силсиляси.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRİNCİ PYOTR SİLSİLƏSİ

  BИRИNCИ PYOTR SИLSИLЯSИ – Tacикистан Респ.-нда, Qяrbi Pamirdя, Surxob vя Obixinqou чaylarы (Amudяrya hюvzяsi) arasыnda daь silsilяsi. Uz. 200 km, hцnd. 6785 m-яdяkdir (Moskva piki). Ясасян, чюkmя sцxurlardan (qumdaшы, konqlomerat vя s.) ibarяtdir. Ш. hissяsindя чoxlu buzlaq (Saqran, Qando vя s.), q. hissяsinin alчaq yamaclarыnda qoz vя aьcaqayыn meшяlяri, yцksяk daьlыq hissяlяrdя ardыc kolluqlarы, hцndцr otlar, subalp vя Alp чяmяnlяri var.

       Биринъи Пйотр силсиляси.

  BİRİNCİ PYOTR SİLSİLƏSİ

  BИRИNCИ PYOTR SИLSИLЯSИ – Tacикистан Респ.-нда, Qяrbi Pamirdя, Surxob vя Obixinqou чaylarы (Amudяrya hюvzяsi) arasыnda daь silsilяsi. Uz. 200 km, hцnd. 6785 m-яdяkdir (Moskva piki). Ясасян, чюkmя sцxurlardan (qumdaшы, konqlomerat vя s.) ibarяtdir. Ш. hissяsindя чoxlu buzlaq (Saqran, Qando vя s.), q. hissяsinin alчaq yamaclarыnda qoz vя aьcaqayыn meшяlяri, yцksяk daьlыq hissяlяrdя ardыc kolluqlarы, hцndцr otlar, subalp vя Alp чяmяnlяri var.

       Биринъи Пйотр силсиляси.