Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRİNCİ SƏMƏDXANLI

  БИРИНЪИ СЯМЯДХАНЛЫ – Азярб.Респ. Масаллы р-нунда кянд. Биринъи Сямядханлы я.д.-нин (Биринъи Сямядханлы, Алышанлы, Ятъяляр, Икинъи Сямядханлы к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 2 км шм.-г.-дя, Лянкяран овалыьындадыр. Ящ. 908 (2008); якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Там орта мяктяб, китабхана, тибб мянтягяси вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRİNCİ SƏMƏDXANLI

  БИРИНЪИ СЯМЯДХАНЛЫ – Азярб.Респ. Масаллы р-нунда кянд. Биринъи Сямядханлы я.д.-нин (Биринъи Сямядханлы, Алышанлы, Ятъяляр, Икинъи Сямядханлы к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 2 км шм.-г.-дя, Лянкяран овалыьындадыр. Ящ. 908 (2008); якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Там орта мяктяб, китабхана, тибб мянтягяси вар.

  BİRİNCİ SƏMƏDXANLI

  БИРИНЪИ СЯМЯДХАНЛЫ – Азярб.Респ. Масаллы р-нунда кянд. Биринъи Сямядханлы я.д.-нин (Биринъи Сямядханлы, Алышанлы, Ятъяляр, Икинъи Сямядханлы к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 2 км шм.-г.-дя, Лянкяран овалыьындадыр. Ящ. 908 (2008); якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Там орта мяктяб, китабхана, тибб мянтягяси вар.