Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI ASİYA UNİVERSİTETİ

  юзял али тящсил мцяссисяси. 1993 илдя тясис едилмишдир. 2 факцлтяси (филолоэийа, тарих вя иътимаи елмляр), 4 кафедрасы, китабханасы, компйутер мяркязи вар. 6 ихтисас цзря мцтяхяссис щазырланыр. Ун-тдя 500-я йахын тялябя тящсил алыр, 60 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян 6 е. д., проф., 30 е. намизяди, досент чалышыр (2010/11). Дцнйанын 70-дян чох ун-тини бирляшдирян ЕУРАС тяшкилатынын цзвцдцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI ASİYA UNİVERSİTETİ

  юзял али тящсил мцяссисяси. 1993 илдя тясис едилмишдир. 2 факцлтяси (филолоэийа, тарих вя иътимаи елмляр), 4 кафедрасы, китабханасы, компйутер мяркязи вар. 6 ихтисас цзря мцтяхяссис щазырланыр. Ун-тдя 500-я йахын тялябя тящсил алыр, 60 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян 6 е. д., проф., 30 е. намизяди, досент чалышыр (2010/11). Дцнйанын 70-дян чох ун-тини бирляшдирян ЕУРАС тяшкилатынын цзвцдцр.

  BAKI ASİYA UNİVERSİTETİ

  юзял али тящсил мцяссисяси. 1993 илдя тясис едилмишдир. 2 факцлтяси (филолоэийа, тарих вя иътимаи елмляр), 4 кафедрасы, китабханасы, компйутер мяркязи вар. 6 ихтисас цзря мцтяхяссис щазырланыр. Ун-тдя 500-я йахын тялябя тящсил алыр, 60 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян 6 е. д., проф., 30 е. намизяди, досент чалышыр (2010/11). Дцнйанын 70-дян чох ун-тини бирляшдирян ЕУРАС тяшкилатынын цзвцдцр.