Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRİNCİ ŞAHSEVƏN

  БИРИНЪИ ШАЩСЕВЯН – Азярб. Респ. Бейляган р-нунда кянд. Биринъи Шащсевян я.д.-нин (Биринъи Шащсевян к., Оръоникидзе гяс. дахилдир) мяркязи. Бакы–Щорадиз д.й.-нда ст. (Дашбурун). Р-н мяркязиндян 18 км ъ.-дa, Араз чайындан 3 км аралы, Мил дцзцндядир. Ящ. 7530 (2008); памбыгчылыг, тахылчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. 2 там орта мяктяб, мядяниййят еви, китабхана, хястяхана, 2 ушаг баьчасы, почт, рабитя говшаьы вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRİNCİ ŞAHSEVƏN

  БИРИНЪИ ШАЩСЕВЯН – Азярб. Респ. Бейляган р-нунда кянд. Биринъи Шащсевян я.д.-нин (Биринъи Шащсевян к., Оръоникидзе гяс. дахилдир) мяркязи. Бакы–Щорадиз д.й.-нда ст. (Дашбурун). Р-н мяркязиндян 18 км ъ.-дa, Араз чайындан 3 км аралы, Мил дцзцндядир. Ящ. 7530 (2008); памбыгчылыг, тахылчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. 2 там орта мяктяб, мядяниййят еви, китабхана, хястяхана, 2 ушаг баьчасы, почт, рабитя говшаьы вар.

  BİRİNCİ ŞAHSEVƏN

  БИРИНЪИ ШАЩСЕВЯН – Азярб. Респ. Бейляган р-нунда кянд. Биринъи Шащсевян я.д.-нин (Биринъи Шащсевян к., Оръоникидзе гяс. дахилдир) мяркязи. Бакы–Щорадиз д.й.-нда ст. (Дашбурун). Р-н мяркязиндян 18 км ъ.-дa, Араз чайындан 3 км аралы, Мил дцзцндядир. Ящ. 7530 (2008); памбыгчылыг, тахылчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. 2 там орта мяктяб, мядяниййят еви, китабхана, хястяхана, 2 ушаг баьчасы, почт, рабитя говшаьы вар.