Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI AZAD TƏNQİD-TƏBLİĞ TEATRI

  Азярб. миниатцр театры. Д. Бцнйадзадянин тяшяббцсц вя Н. Няримановун йахындан кюмяйи вя иштиракы иля ачылмышды (1921). С.С. Ахундовун “Чярхи-фяляк” вя А. Шаигин “Йазыйа позу йохдур” ясяринин тамашасы иля фяалиййятя башламышды. Театрын илк директору Щ. Аббасов, баш ряссамы Я. Язимзадя олмушдур. Я. Сцhейли, С. Руhулла вя б. реж.-лар бурада ишлямишляр. Театрын сящнясиндя Азярб. драматургларынын дюврля сясляшян кичикhяъмли ясярляри (“Каманча”, Ъ. Мяммядгулузадя; “Сяадят ямякдядир”, “Ики йол”, “Ханпяри вя Эцлпяри”, С.С. Ахундов; “Шярг” вя “Саботажчылар”, М.С. Ордубади; “Мяшяди евлянир”, М.А. Ялийев; “Евлянмя” вя “Уста Гямбяр”, Я. Гямярлински) тамашайа гойулмушдур. Тамашалар З. Щаъыбяйов, А. Зейналлы вя б.-нын мусигиси иля мцшайият олунурду. М.А. Ялийев, Я. Гямярлински, М. Казымовски, Я. Анатоллу, Я. Мяммядова, С. Щаъыйева вя б. актйорлар бу театрда чалышмышлар. 1925–27 иллярдя Тцрк Ишчи-Кяндли Театры, 1927–32 иллярдя Бакы Тцрк Ишчи Театры адланмышдыр. 

  Яд.: Кяримов И. Азярбайъан пешякар театрынын тарихи вя инкишаф мярщяляляри. Б., 2002.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI AZAD TƏNQİD-TƏBLİĞ TEATRI

  Азярб. миниатцр театры. Д. Бцнйадзадянин тяшяббцсц вя Н. Няримановун йахындан кюмяйи вя иштиракы иля ачылмышды (1921). С.С. Ахундовун “Чярхи-фяляк” вя А. Шаигин “Йазыйа позу йохдур” ясяринин тамашасы иля фяалиййятя башламышды. Театрын илк директору Щ. Аббасов, баш ряссамы Я. Язимзадя олмушдур. Я. Сцhейли, С. Руhулла вя б. реж.-лар бурада ишлямишляр. Театрын сящнясиндя Азярб. драматургларынын дюврля сясляшян кичикhяъмли ясярляри (“Каманча”, Ъ. Мяммядгулузадя; “Сяадят ямякдядир”, “Ики йол”, “Ханпяри вя Эцлпяри”, С.С. Ахундов; “Шярг” вя “Саботажчылар”, М.С. Ордубади; “Мяшяди евлянир”, М.А. Ялийев; “Евлянмя” вя “Уста Гямбяр”, Я. Гямярлински) тамашайа гойулмушдур. Тамашалар З. Щаъыбяйов, А. Зейналлы вя б.-нын мусигиси иля мцшайият олунурду. М.А. Ялийев, Я. Гямярлински, М. Казымовски, Я. Анатоллу, Я. Мяммядова, С. Щаъыйева вя б. актйорлар бу театрда чалышмышлар. 1925–27 иллярдя Тцрк Ишчи-Кяндли Театры, 1927–32 иллярдя Бакы Тцрк Ишчи Театры адланмышдыр. 

  Яд.: Кяримов И. Азярбайъан пешякар театрынын тарихи вя инкишаф мярщяляляри. Б., 2002.

  BAKI AZAD TƏNQİD-TƏBLİĞ TEATRI

  Азярб. миниатцр театры. Д. Бцнйадзадянин тяшяббцсц вя Н. Няримановун йахындан кюмяйи вя иштиракы иля ачылмышды (1921). С.С. Ахундовун “Чярхи-фяляк” вя А. Шаигин “Йазыйа позу йохдур” ясяринин тамашасы иля фяалиййятя башламышды. Театрын илк директору Щ. Аббасов, баш ряссамы Я. Язимзадя олмушдур. Я. Сцhейли, С. Руhулла вя б. реж.-лар бурада ишлямишляр. Театрын сящнясиндя Азярб. драматургларынын дюврля сясляшян кичикhяъмли ясярляри (“Каманча”, Ъ. Мяммядгулузадя; “Сяадят ямякдядир”, “Ики йол”, “Ханпяри вя Эцлпяри”, С.С. Ахундов; “Шярг” вя “Саботажчылар”, М.С. Ордубади; “Мяшяди евлянир”, М.А. Ялийев; “Евлянмя” вя “Уста Гямбяр”, Я. Гямярлински) тамашайа гойулмушдур. Тамашалар З. Щаъыбяйов, А. Зейналлы вя б.-нын мусигиси иля мцшайият олунурду. М.А. Ялийев, Я. Гямярлински, М. Казымовски, Я. Анатоллу, Я. Мяммядова, С. Щаъыйева вя б. актйорлар бу театрда чалышмышлар. 1925–27 иллярдя Тцрк Ишчи-Кяндли Театры, 1927–32 иллярдя Бакы Тцрк Ишчи Театры адланмышдыр. 

  Яд.: Кяримов И. Азярбайъан пешякар театрынын тарихи вя инкишаф мярщяляляри. Б., 2002.