Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRİYA

  БИРИЙА (Мяhяммяд Щаъы Гулам оьлу Б а ь ы р з а д я н и н тяхяллцсц; 1914, Тябриз –7.10.1986, Тябриз) – Азярб. шаири, иътимаи хадим. Илк тящсилини Бакыда алмышдыр. 1941–45 иллярдя Ъянуби Азярб.-дакы милли азадлыг hярякатында фяал иштирак еtмиш, Азярб. Милли щюкумятиндя маариф назири олмушдур. Ядяби йарадыъылыьа 30-ъу иллярдян башламышдыр; Азярб. вя фарс дилляриндя сатирик шеирляр йазан Б. Сабир ядяби мяктябинин истедадлы давамчысы кими танынмышдыр. Цряк сюзц” шеирляр топлусу 1944 илдя Бакыда няшр едилмишдир. “Ярк галасы яфсаняси” поемасы, “Чятирбазлар”, “Рузнамя идарясиндя”, “Ярбаб вя якинчи” адлы кичикhяъмли сяhня ясярляри дя вар. Ясярляри “Азярбайъан”, “Вятян йолунда”, “Йумруг” вя с. гязетлярдя дяръ едилмишдир. Ъянуби Азярб.-да Милл щюкумят деврилдикдян бир мцддят сонра Совет Иттифагына мцщаъирят етмяйя мяъбур олмушдур. 1947 илдя Бакыда няшр едилян “Азярбайъан” гязетинин 1-ъи сайында “Бипярва” имзасы иля “Арас” шеири чап олундугдан сонра ясассыз иттищамларла Сибиря сцрэцн едилмишдир. Сцрэцндя бир сыра ясярляр (о ъцмлядян Мяhяммяд пейьямбяр hаггында ириhяъмли поема) йаздыьы ещтимал олунур. 1980 илдя Тябризя эетмиш, аз сонра йенидян hябс олунмушдур. 
       Я с я р л я р и: Цряк сюзц. Сечилмиш ясярляри (топлайаны Йяhйа Шейда). Тябриз, 1981; Щяр аддымда мязарым вар. Б., 1997.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRİYA

  БИРИЙА (Мяhяммяд Щаъы Гулам оьлу Б а ь ы р з а д я н и н тяхяллцсц; 1914, Тябриз –7.10.1986, Тябриз) – Азярб. шаири, иътимаи хадим. Илк тящсилини Бакыда алмышдыр. 1941–45 иллярдя Ъянуби Азярб.-дакы милли азадлыг hярякатында фяал иштирак еtмиш, Азярб. Милли щюкумятиндя маариф назири олмушдур. Ядяби йарадыъылыьа 30-ъу иллярдян башламышдыр; Азярб. вя фарс дилляриндя сатирик шеирляр йазан Б. Сабир ядяби мяктябинин истедадлы давамчысы кими танынмышдыр. Цряк сюзц” шеирляр топлусу 1944 илдя Бакыда няшр едилмишдир. “Ярк галасы яфсаняси” поемасы, “Чятирбазлар”, “Рузнамя идарясиндя”, “Ярбаб вя якинчи” адлы кичикhяъмли сяhня ясярляри дя вар. Ясярляри “Азярбайъан”, “Вятян йолунда”, “Йумруг” вя с. гязетлярдя дяръ едилмишдир. Ъянуби Азярб.-да Милл щюкумят деврилдикдян бир мцддят сонра Совет Иттифагына мцщаъирят етмяйя мяъбур олмушдур. 1947 илдя Бакыда няшр едилян “Азярбайъан” гязетинин 1-ъи сайында “Бипярва” имзасы иля “Арас” шеири чап олундугдан сонра ясассыз иттищамларла Сибиря сцрэцн едилмишдир. Сцрэцндя бир сыра ясярляр (о ъцмлядян Мяhяммяд пейьямбяр hаггында ириhяъмли поема) йаздыьы ещтимал олунур. 1980 илдя Тябризя эетмиш, аз сонра йенидян hябс олунмушдур. 
       Я с я р л я р и: Цряк сюзц. Сечилмиш ясярляри (топлайаны Йяhйа Шейда). Тябриз, 1981; Щяр аддымда мязарым вар. Б., 1997.

  BİRİYA

  БИРИЙА (Мяhяммяд Щаъы Гулам оьлу Б а ь ы р з а д я н и н тяхяллцсц; 1914, Тябриз –7.10.1986, Тябриз) – Азярб. шаири, иътимаи хадим. Илк тящсилини Бакыда алмышдыр. 1941–45 иллярдя Ъянуби Азярб.-дакы милли азадлыг hярякатында фяал иштирак еtмиш, Азярб. Милли щюкумятиндя маариф назири олмушдур. Ядяби йарадыъылыьа 30-ъу иллярдян башламышдыр; Азярб. вя фарс дилляриндя сатирик шеирляр йазан Б. Сабир ядяби мяктябинин истедадлы давамчысы кими танынмышдыр. Цряк сюзц” шеирляр топлусу 1944 илдя Бакыда няшр едилмишдир. “Ярк галасы яфсаняси” поемасы, “Чятирбазлар”, “Рузнамя идарясиндя”, “Ярбаб вя якинчи” адлы кичикhяъмли сяhня ясярляри дя вар. Ясярляри “Азярбайъан”, “Вятян йолунда”, “Йумруг” вя с. гязетлярдя дяръ едилмишдир. Ъянуби Азярб.-да Милл щюкумят деврилдикдян бир мцддят сонра Совет Иттифагына мцщаъирят етмяйя мяъбур олмушдур. 1947 илдя Бакыда няшр едилян “Азярбайъан” гязетинин 1-ъи сайында “Бипярва” имзасы иля “Арас” шеири чап олундугдан сонра ясассыз иттищамларла Сибиря сцрэцн едилмишдир. Сцрэцндя бир сыра ясярляр (о ъцмлядян Мяhяммяд пейьямбяр hаггында ириhяъмли поема) йаздыьы ещтимал олунур. 1980 илдя Тябризя эетмиш, аз сонра йенидян hябс олунмушдур. 
       Я с я р л я р и: Цряк сюзц. Сечилмиш ясярляри (топлайаны Йяhйа Шейда). Тябриз, 1981; Щяр аддымда мязарым вар. Б., 1997.