Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI BİRİNCİ KİŞİ GİMNAZİYASI

  Азярб.-да классик эимназийа типиндя фяалиййят эюстярян илк тящсил мцяссисяси; 1896 илдя ачылмышды. Эимназийанын ачылмасында Щ. Зярдабинин бюйцк ямяйи олмушдур. Эимназийада дярсляр Азярб. дилиндя апарылыр, рус дилинин тядрисиня дя бюйцк диггят йетирилирди. Илк тядрис илиндя эимназийайа дахил олмаг цчцн 600-дян чох яризя верилмишди. Шаэирдляринин сайына вя тялим-тярбийя ишинин кейфиййятиня эюря бцтцн Гафгазда танынырды. 19 ясрин сонунда бурада 997 шаэирд тящсил алырды. 

  Яд.: Ящмядов Щ. ХЫХ яср Азярбайъан мяктяби. Б., 2000.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI BİRİNCİ KİŞİ GİMNAZİYASI

  Азярб.-да классик эимназийа типиндя фяалиййят эюстярян илк тящсил мцяссисяси; 1896 илдя ачылмышды. Эимназийанын ачылмасында Щ. Зярдабинин бюйцк ямяйи олмушдур. Эимназийада дярсляр Азярб. дилиндя апарылыр, рус дилинин тядрисиня дя бюйцк диггят йетирилирди. Илк тядрис илиндя эимназийайа дахил олмаг цчцн 600-дян чох яризя верилмишди. Шаэирдляринин сайына вя тялим-тярбийя ишинин кейфиййятиня эюря бцтцн Гафгазда танынырды. 19 ясрин сонунда бурада 997 шаэирд тящсил алырды. 

  Яд.: Ящмядов Щ. ХЫХ яср Азярбайъан мяктяби. Б., 2000.

  BAKI BİRİNCİ KİŞİ GİMNAZİYASI

  Азярб.-да классик эимназийа типиндя фяалиййят эюстярян илк тящсил мцяссисяси; 1896 илдя ачылмышды. Эимназийанын ачылмасында Щ. Зярдабинин бюйцк ямяйи олмушдур. Эимназийада дярсляр Азярб. дилиндя апарылыр, рус дилинин тядрисиня дя бюйцк диггят йетирилирди. Илк тядрис илиндя эимназийайа дахил олмаг цчцн 600-дян чох яризя верилмишди. Шаэирдляринин сайына вя тялим-тярбийя ишинин кейфиййятиня эюря бцтцн Гафгазда танынырды. 19 ясрин сонунда бурада 997 шаэирд тящсил алырды. 

  Яд.: Ящмядов Щ. ХЫХ яср Азярбайъан мяктяби. Б., 2000.