Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ


  юзял али тящсил мцяссисяси. 1993 илдя тясис едилмишдир. 2 факцлтяси (бизнес вя менеъмент, игтисадиййат вя щцгуг), 9 кафедрасы, ма- эистратурасы, 3 елми тядгигат мяркязи, китабханасы (38.000 нцсхя китаб), лингафон кабинетляри вар. Ун-тдя 1280 тялябя тящсил алыр, 114 мцяллим, о ъцмлядян 25 е.д., проф., 64 е. намизяди, досент чалышыр (2009/10). “Аудит” журналы (1999 илдян) няшр олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ


  юзял али тящсил мцяссисяси. 1993 илдя тясис едилмишдир. 2 факцлтяси (бизнес вя менеъмент, игтисадиййат вя щцгуг), 9 кафедрасы, ма- эистратурасы, 3 елми тядгигат мяркязи, китабханасы (38.000 нцсхя китаб), лингафон кабинетляри вар. Ун-тдя 1280 тялябя тящсил алыр, 114 мцяллим, о ъцмлядян 25 е.д., проф., 64 е. намизяди, досент чалышыр (2009/10). “Аудит” журналы (1999 илдян) няшр олунур.

  BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ


  юзял али тящсил мцяссисяси. 1993 илдя тясис едилмишдир. 2 факцлтяси (бизнес вя менеъмент, игтисадиййат вя щцгуг), 9 кафедрасы, ма- эистратурасы, 3 елми тядгигат мяркязи, китабханасы (38.000 нцсхя китаб), лингафон кабинетляри вар. Ун-тдя 1280 тялябя тящсил алыр, 114 мцяллим, о ъцмлядян 25 е.д., проф., 64 е. намизяди, досент чалышыр (2009/10). “Аудит” журналы (1999 илдян) няшр олунур.