Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI BUXTASI


  БАКЫ БУХТАСЫ, Бакы кюрфязи – Хязяр дянизинин г. сащилиндя, Абшерон й-а-нын ъ.-ундадыр. Ш.-дя Султан бурну, ъ.-г.-дя Шых бурну, ъ.-ш. вя ъ.-да Гум, Даш Зиря, Бюйцк Зиря адалары иля ящатя олунмушдур. Сащ. 50 км2, сащил хяттинин уз. 20 км. Г.-дя нисбятян дярин, ъ.-ш.-дя дайаз вя дашлыдыр. Шм. вя шм.-г. кцлякляриндян горундуьуна эюря эямилярин далдаланмасы цчцн ялверишлидир. Шиддятли кцлякляр заманы бурада дальанын щцнд. 1,5 м-я чатыр. Б.б.-нда ахынлар зяифдир. Бакы порту бухтанын шм. сащилиндядир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI BUXTASI


  БАКЫ БУХТАСЫ, Бакы кюрфязи – Хязяр дянизинин г. сащилиндя, Абшерон й-а-нын ъ.-ундадыр. Ш.-дя Султан бурну, ъ.-г.-дя Шых бурну, ъ.-ш. вя ъ.-да Гум, Даш Зиря, Бюйцк Зиря адалары иля ящатя олунмушдур. Сащ. 50 км2, сащил хяттинин уз. 20 км. Г.-дя нисбятян дярин, ъ.-ш.-дя дайаз вя дашлыдыр. Шм. вя шм.-г. кцлякляриндян горундуьуна эюря эямилярин далдаланмасы цчцн ялверишлидир. Шиддятли кцлякляр заманы бурада дальанын щцнд. 1,5 м-я чатыр. Б.б.-нда ахынлар зяифдир. Бакы порту бухтанын шм. сащилиндядир.

  BAKI BUXTASI


  БАКЫ БУХТАСЫ, Бакы кюрфязи – Хязяр дянизинин г. сащилиндя, Абшерон й-а-нын ъ.-ундадыр. Ш.-дя Султан бурну, ъ.-г.-дя Шых бурну, ъ.-ш. вя ъ.-да Гум, Даш Зиря, Бюйцк Зиря адалары иля ящатя олунмушдур. Сащ. 50 км2, сащил хяттинин уз. 20 км. Г.-дя нисбятян дярин, ъ.-ш.-дя дайаз вя дашлыдыр. Шм. вя шм.-г. кцлякляриндян горундуьуна эюря эямилярин далдаланмасы цчцн ялверишлидир. Шиддятли кцлякляр заманы бурада дальанын щцнд. 1,5 м-я чатыр. Б.б.-нда ахынлар зяифдир. Бакы порту бухтанын шм. сащилиндядир.