Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI DÖVLƏT RABİTƏ və NƏQLİYYAT KOLLECİ

  орта ихтисас тящсили мцяссисяси. 1931 илдя Бакы Електрик Рабитя Техникуму йарадылмыш, 1991 илдян Бакы Рабитя Коллеъи ады иля фяалиййят эюстярмишдир. Сонунъу Бакы Дямир Йол Няглиййаты Техникуму (Бакы Йоллар Техникуму, 1934; Бакы Дямир Йол Няглиййаты Техникуму, 1946) иля бирляшдириляряк 2002 илдян Бакы Дювлят Рабитя вя Няглиййат Коллеъи адландырылмышдыр. 12 ихтисас (чохканаллы телекоммуникасийа, рабитя системляринин идаря олунмасынын информасийа-щесаблама васитяляри, почт рабитяси, радио вя телевизийа йайымы, нягл.-да дашымалар, йол щярякятинин тяшкили, локомотив вагон тясяррцфаты вя с.) цзря мцтяхяссис щазырлайыр. Яйани вя гийаби шюбяляриндя 1645 тялябя тящсил алыр; 200 мцяллим, о ъцмлядян 6 е. намизяди чалышыр (2010).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI DÖVLƏT RABİTƏ və NƏQLİYYAT KOLLECİ

  орта ихтисас тящсили мцяссисяси. 1931 илдя Бакы Електрик Рабитя Техникуму йарадылмыш, 1991 илдян Бакы Рабитя Коллеъи ады иля фяалиййят эюстярмишдир. Сонунъу Бакы Дямир Йол Няглиййаты Техникуму (Бакы Йоллар Техникуму, 1934; Бакы Дямир Йол Няглиййаты Техникуму, 1946) иля бирляшдириляряк 2002 илдян Бакы Дювлят Рабитя вя Няглиййат Коллеъи адландырылмышдыр. 12 ихтисас (чохканаллы телекоммуникасийа, рабитя системляринин идаря олунмасынын информасийа-щесаблама васитяляри, почт рабитяси, радио вя телевизийа йайымы, нягл.-да дашымалар, йол щярякятинин тяшкили, локомотив вагон тясяррцфаты вя с.) цзря мцтяхяссис щазырлайыр. Яйани вя гийаби шюбяляриндя 1645 тялябя тящсил алыр; 200 мцяллим, о ъцмлядян 6 е. намизяди чалышыр (2010).

  BAKI DÖVLƏT RABİTƏ və NƏQLİYYAT KOLLECİ

  орта ихтисас тящсили мцяссисяси. 1931 илдя Бакы Електрик Рабитя Техникуму йарадылмыш, 1991 илдян Бакы Рабитя Коллеъи ады иля фяалиййят эюстярмишдир. Сонунъу Бакы Дямир Йол Няглиййаты Техникуму (Бакы Йоллар Техникуму, 1934; Бакы Дямир Йол Няглиййаты Техникуму, 1946) иля бирляшдириляряк 2002 илдян Бакы Дювлят Рабитя вя Няглиййат Коллеъи адландырылмышдыр. 12 ихтисас (чохканаллы телекоммуникасийа, рабитя системляринин идаря олунмасынын информасийа-щесаблама васитяляри, почт рабитяси, радио вя телевизийа йайымы, нягл.-да дашымалар, йол щярякятинин тяшкили, локомотив вагон тясяррцфаты вя с.) цзря мцтяхяссис щазырлайыр. Яйани вя гийаби шюбяляриндя 1645 тялябя тящсил алыр; 200 мцяллим, о ъцмлядян 6 е. намизяди чалышыр (2010).