Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARSENATLAR

  АРСЕНАТЛАР, тябии   арсенатлар минераллар синфи; ортоарсенат туршусунун Щ3АсО4 дузлары. А. синфиня тярг. 300 минерал дахилдир. Катионлар арасында бир-бирини изоморф явязедян Ъа, Ъу, Ъо, Ни,  Мэ,  Пб,  Зн,  Фе2+,  Фе3+,  УО2,+ Мн2+ даща чох сявиййявидир. АсО4 3- комплекс анионунда Ас-нин П вя С-ля изоморф явязедилмяси  мцмкцндцр;  бундан башга А.-ын тяркибиндя ялавя анионлар ОЩ–, Ъл, ПО4 3- , СО4 2- , щямчинин су молекуллары (сулу А.) ола биляр. Кристаллары ада гурулушлудур (ясасыны АсО4 тетраедрляри тяшкил едир), лакин катион вя анионларын координасийа полиедрляринин бирэя йерляшмясиндян асылы олараг субзянъирли, сублайлы, субкаркас гурулушлара айрылыр. А., башлыъа олараг, ашаьы сингонийаларда (ромбшякилли, моноклин) кристаллашыр. Кристаллары сейрякдир, ясасян, ийнявары вя йа лювщявары формаларда олур. Торпаглы микролайлы (колломорф) сых агрегатлар; бозармалар, габыглар сяъиййявидир. Бярклийи Моос шкаласына эюря, бир гайда олараг, ашаьыдыр 2,5–5,5. Сыхлыьы 2900–7300 кг/m3. Рянэи катионларын тябиятиндян асылыдыр: Ъу2+ – йашыл (оливенит), УО2 2- – ачыг-сары, йашыл, сары-йашыл (уранлы слйудлар),  Ъо2+ –  ъящрайы,  моруьу  (еритрин), Ни2+ –  алма  йашылы  (аннаберэит), Фе2+,3+ йашыл, сарымтыл, гонур (скородит) вя с. Яксяр А. ири йыьынтылар формалашдырмайан надир минераллардыр. Бцтцн А., демяк олар ки, щиперэен мяншялидир, филизлярин оксидляшмя просесиндя ямяля эялир.

                   Аннаберэит (арсенатлар групу).

  А. парлаг рянэляриня эюря кобалт, никел, уран,  гурьушун  филизляринин  индикатору ола биляр. Йыьынтылары чох олдугда мцвафиг металларын оксидляшмиш филизляри кими сянайедя истифадя едиля биляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARSENATLAR

  АРСЕНАТЛАР, тябии   арсенатлар минераллар синфи; ортоарсенат туршусунун Щ3АсО4 дузлары. А. синфиня тярг. 300 минерал дахилдир. Катионлар арасында бир-бирини изоморф явязедян Ъа, Ъу, Ъо, Ни,  Мэ,  Пб,  Зн,  Фе2+,  Фе3+,  УО2,+ Мн2+ даща чох сявиййявидир. АсО4 3- комплекс анионунда Ас-нин П вя С-ля изоморф явязедилмяси  мцмкцндцр;  бундан башга А.-ын тяркибиндя ялавя анионлар ОЩ–, Ъл, ПО4 3- , СО4 2- , щямчинин су молекуллары (сулу А.) ола биляр. Кристаллары ада гурулушлудур (ясасыны АсО4 тетраедрляри тяшкил едир), лакин катион вя анионларын координасийа полиедрляринин бирэя йерляшмясиндян асылы олараг субзянъирли, сублайлы, субкаркас гурулушлара айрылыр. А., башлыъа олараг, ашаьы сингонийаларда (ромбшякилли, моноклин) кристаллашыр. Кристаллары сейрякдир, ясасян, ийнявары вя йа лювщявары формаларда олур. Торпаглы микролайлы (колломорф) сых агрегатлар; бозармалар, габыглар сяъиййявидир. Бярклийи Моос шкаласына эюря, бир гайда олараг, ашаьыдыр 2,5–5,5. Сыхлыьы 2900–7300 кг/m3. Рянэи катионларын тябиятиндян асылыдыр: Ъу2+ – йашыл (оливенит), УО2 2- – ачыг-сары, йашыл, сары-йашыл (уранлы слйудлар),  Ъо2+ –  ъящрайы,  моруьу  (еритрин), Ни2+ –  алма  йашылы  (аннаберэит), Фе2+,3+ йашыл, сарымтыл, гонур (скородит) вя с. Яксяр А. ири йыьынтылар формалашдырмайан надир минераллардыр. Бцтцн А., демяк олар ки, щиперэен мяншялидир, филизлярин оксидляшмя просесиндя ямяля эялир.

                   Аннаберэит (арсенатлар групу).

  А. парлаг рянэляриня эюря кобалт, никел, уран,  гурьушун  филизляринин  индикатору ола биляр. Йыьынтылары чох олдугда мцвафиг металларын оксидляшмиш филизляри кими сянайедя истифадя едиля биляр.

  ARSENATLAR

  АРСЕНАТЛАР, тябии   арсенатлар минераллар синфи; ортоарсенат туршусунун Щ3АсО4 дузлары. А. синфиня тярг. 300 минерал дахилдир. Катионлар арасында бир-бирини изоморф явязедян Ъа, Ъу, Ъо, Ни,  Мэ,  Пб,  Зн,  Фе2+,  Фе3+,  УО2,+ Мн2+ даща чох сявиййявидир. АсО4 3- комплекс анионунда Ас-нин П вя С-ля изоморф явязедилмяси  мцмкцндцр;  бундан башга А.-ын тяркибиндя ялавя анионлар ОЩ–, Ъл, ПО4 3- , СО4 2- , щямчинин су молекуллары (сулу А.) ола биляр. Кристаллары ада гурулушлудур (ясасыны АсО4 тетраедрляри тяшкил едир), лакин катион вя анионларын координасийа полиедрляринин бирэя йерляшмясиндян асылы олараг субзянъирли, сублайлы, субкаркас гурулушлара айрылыр. А., башлыъа олараг, ашаьы сингонийаларда (ромбшякилли, моноклин) кристаллашыр. Кристаллары сейрякдир, ясасян, ийнявары вя йа лювщявары формаларда олур. Торпаглы микролайлы (колломорф) сых агрегатлар; бозармалар, габыглар сяъиййявидир. Бярклийи Моос шкаласына эюря, бир гайда олараг, ашаьыдыр 2,5–5,5. Сыхлыьы 2900–7300 кг/m3. Рянэи катионларын тябиятиндян асылыдыр: Ъу2+ – йашыл (оливенит), УО2 2- – ачыг-сары, йашыл, сары-йашыл (уранлы слйудлар),  Ъо2+ –  ъящрайы,  моруьу  (еритрин), Ни2+ –  алма  йашылы  (аннаберэит), Фе2+,3+ йашыл, сарымтыл, гонур (скородит) вя с. Яксяр А. ири йыьынтылар формалашдырмайан надир минераллардыр. Бцтцн А., демяк олар ки, щиперэен мяншялидир, филизлярин оксидляшмя просесиндя ямяля эялир.

                   Аннаберэит (арсенатлар групу).

  А. парлаг рянэляриня эюря кобалт, никел, уран,  гурьушун  филизляринин  индикатору ола биляр. Йыьынтылары чох олдугда мцвафиг металларын оксидляшмиш филизляри кими сянайедя истифадя едиля биляр.